• Utskrifter, länkar och rapporter

  Här samlar vi ett urval av informationsmaterial och vägledningsdokument om enskilda avlopp som vi tror att du som husägare kan ha nytta av.

  Många husägare har efterfrågat möjligheten att få informationen på avloppsguiden.se utskriven. Vi har inte allt material som pdf:er men du kan själv skriva ut en sida genom att högerklicka och välja Skriv ut.

  Allmänna råd och vägledning

  Här samlar vi allmänna råd och vägledningar från de nationella myndigheter.
  Läs mer om förklaringar av det allmänna rådet grundkrav och skyddsnivåer och krav på enskilda avlopp.

  Grundkrav och skyddsnivåer - dagens allmänna råd 
  Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar
  Ladda ner: Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17 )
  Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten

  Vägledningen för prövning av ansökningar
  Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en webbaserad vägledning för handläggningen av ansökningar. Det vill säga vad en ansökan om tillstånd för små avlopp bör innehålla.
  Till vägledningen för prövning av ansökningar

  Naturvårdsverkets faktablad om enskilda avlopp
  Faktabladen var en del av de "gamla" allmänna råden från 1987.
  Faktablad 1 - Planera för avlopp
  Faktablad 2 - Jordprovtagning, grundvattenundersökning, beräkning av infiltrationsyta
  Faktablad 3 - Tilloppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunnar
  Faktablad 4 - Infiltrationsanläggningar
  Faktablad 5 - Markbädd
  Faktablad 6 - Skötsel av avloppsanläggning

  Informationsblad från Havs- och vattenmyndigheten
  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) vägleder landets myndigheter om små avlopp. Undernovember  2020 erbjöd HaV landets miljökontor mallar för informationsblad om små avlopp.
  Informationsblad 1: Så ansöker du om ny avloppsanläggning
  Informationsblad 2: Planera ditt avlopp
  Informationsblad 3: Undersökning av mark och grundvattennivå
  Bilaga: Provgropsprotokoll
  Informationsblad 4: Grundvattenrör
  Informationsblad 5: Skydd av dricksvatten, avloppsanläggningar mindre än 26 pe
  Informationsblad 6 :Bestämning av högsta dimensionerande grundvattennivå för avloppsanläggningar mindre än 26 pe
  Informationsblad 7: Bestämning av grundvattnets strömningsriktning och lutning
  Informationsblad 8: Situationsplan
  Informationsblad 9: Profilritning
  Informationsblad 10: Drift- och underhållsinstruktion

  Små avloppsanläggningar - före detta  allmänna råd (SNFS 1987:6)
  Idag fungerar dessa före detta allmänna råd från naturvårdsverket som kunskapsunderlag. Titel: Små avloppsanläggningar. Hushållsspillvatten från högst fem hushåll (1987:6). Naturvårdsverket Fakta, oktober 2003.

  Denna rapport innehåller mycket information om hur infiltrationsanläggningar och markbäddar ska utformas. Rapporten kan laddas ner i fyra delar

  Infomaterial och jämförelser

  De flesta husägare besöker oss när de ska välja avloppssystem och avloppsteknik. Men det finns även annan bra information nedan om apropå köp av hus med eget vatten och avlopp eller checklistan för att undersöka sin anläggning.

  Marknadsöversikt – Produkter för enskilt avlopp
  Överskådlig produktinformation samt oberoende bedömning av produkter m.a.p. miljö- och hälsoskydd samt kretslopp. Översikten öppnas i ett nytt fönster.
  Marknadsöversikt - Produkter för enskilt avlopp

  Infoblad om bergkross i markbaserade avloppsanläggningar
  Infobladet är framtaget av VA-guiden på uppdrag av Avloppsguidens användarförening och faktagranskat av RISE. Version 1.2, 2022-05-02:

  Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?
  Läs igenom beskrivningen av tre situationer och se om någon liknar din egen. Få en fingervisning om vilken tekniklösning du själv kan välja. Kunskapscentrum Små Avlopp, 2011.
  Ladda ner: Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?

  Köpa hus med enskilt avlopp
  Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp. Broschyren togs fram under 2012 i samarbete mellan Avloppsguiden, Uddevalla kommun, Österåker kommun, Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarinspektionen, SGU (Sveriges geologiska undersökning) samt Havs- och vattenmyndigheten. Ladda ner: Köpa hus med enskilt avlopp

  Jämför olika avloppssystem
  Avloppsguidens översiktliga jämförelse av olika avloppssystem. Översikten är från 2009.
  Jämför olika avloppssystem

  Jämför olika toaletter
  Avloppsguidens översiktliga jämförelse av olika varianter av toaletter. Översikten är från 2009
  Jämför olika toaletter

  Att installera vakuumtoalett
  I broschyren från 2015 finns handfasta tips om hur du installerar vakuumtoalett i olika hustyper i befintliga hus eller vid nybyggnation.
  Att installera vakuumtoalett

  Toaletter för källsortering – Vacuumtoaletter och urinsorterande torrtoaletter
  Avloppsguiden och Södertälje kommun, 2010. Broschyren beskriver olika tekniklösningar med avseende på vakuumtoaletter och urinsorterande toaletter. Ladda ner: Toaletter för källsortering

  Produktkrav för enskilda avlopp
  Broschyren berättar vilka produktmärkningar som finns för att säkra kvaliteten på produkter som ingår i reningsanläggningar och pumpstationer. VVS-fabrikanternas råd, 2013.
  Ladda ner: Produktkrav för enskilda avlopp

  Gemensamt avlopp - så kan det gå till
  JTI, 2006. Innehållet i foldern fokuserar på arbetet med att få i stånd en anläggning för gemensamt avlopp(två eller flera fastighetsägare) . Foldern är framtagen på uppdrag av BAGA och Brenntag. Ladda ner: Gemensamt avlopp-så kan det gå till

  Tips från konsumentverket om vad du ska tänka på när du anlitar hantverkare (pdf)

  Skötsel och egenkontroll

  Läs mer om grunderna för hur du kan sköta om ditt avlopp.

  Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?
  Ta hjälp av vår checklista. Använd checklistan när du kontrollerar ditt avlopp: Ladda ner checklistan

  ”Ta hjälp av Svea avloppsguide”
  Ställ diagnos på ditt avlopp. Ladda ned bildspelet

  Skötsel av avloppsanläggning
  Infoblad från 1987 om markbaserade anläggningar. Se faktabladen ovan.
  Naturvårdsverkets faktablad 6

  Ditt nya avlopp
  Infoblad från Falkenbergs kommun till husägare med ny avloppsanläggning.
  Ditt nya avlopp (markbaserat)
  Ditt nya avlopp (minireningsverk)

  Klimatsäkra brunn och avlopp
  Info från Miljösamverkan Sydost om kontroll av både avloppsanläggning och dricksvattenbrunn. Ladda ned

  Information och egenkontroll
  Info från Uddevalla kommun.  Ladda ned

  Enskilt avlopp – sköt om anläggningen
  Hemsida hos Uppsala kommun, Enskilt avlopp – sköt om anläggningen (länk i ny flik)

  Eget dricksvatten

  Egen brunn eller annan liten privat dricksvattenanläggning
  Livsmedelsverkets hemsida om egen dricksvattenförsörjning. Till hemsidan (öppnas i ny flik)

  Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk
  Livsmedelsverkets faktaskrift om egen dricksvattenförsörjning. Ladda ned (pdf)

  Sköt om din brunn (dricksvatten)
  Broschyr från Socialstyrelsen och SGU. På s.10-11 finns visar bilder vattentäkters svaga punkter. Ladda ner: Sköt om din brunn – råd om hur du går tillväga
  Här finns mer information om eget dricksvatten

  Dricksvatten, att anlägga brunn – råd om hur du går tillväga
  Sveriges geologiska undersökning SGU och Socialstyrelsen. Ladda ned

  Normbrunn -16
  Vägledning från SGU för att borra brunn. Ladda ned Normbrunn -16

  Rapporter om avloppsteknik

  Bad-, disk- och tvättvatten - hur farligt är det?
  Risker, skyddsbehov och reningstekniker. Skriften riktar sig mest till miljöinspektörer, men kan även läsas som en översikt om kunskapsläget om BDT-vatten. Kunskapscentrum Små Avlopp, 2013:1
  Ladda ner: Bad-, disk- och tvättvatten - hur farligt är det?

  Markbaserad rening - en förstudie för bedömning av kunskapsläge och utvecklingsbehov
  Ridderstople, WRS Uppsala AB, 2009, på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland. Rapporten kartlägger kunskapsläget om markbaserad avloppsrening samt ger underlag för behov av fortsatt forskning och utveckling på området.
  Ladda ner: Markbaserad rening - en förstudie för bedömning av kunskapsläge och utvecklingsbehov

  Efterbehandling efter minireningsverk
  Rapporten ger en översiktlig genomgång av olika varianter av efterbehandling efter ett minireningsverk. Kunskapscentrum Små Avlopp, 2011.
  Ladda ner: Efterbehandling efter minireningsverk

  Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion
  Länsstyrelsen Västra Götaland, 2009. I rapporten utvärderas ett stort antal olika minireningsverk.
  Ladda ner: Tillsyn av minireningsverk

  Handbok om små avloppsanordningar - referensmaterial
  Denna handboken har ersatts av vägledningen för prövning av ansökningar.  Detta innebär att det är Havs- och vattenmyndighetens nuvarande vägledning som gäller. Handboken gavs ut av Naturvårdsverket 2008 och ska ses som referensmaterial.
  Ladda ner: Handboken om små avloppsanordningar
  Ladda ner: Bilagor till handboken

  Rapporter om lagar, regler och planering

  Lagar och regler för dig med enskilt avlopp
  Länsstyrelsen Västra Götaland/Avloppsguiden, 2009. Detta häfte riktar sig till husägare med enskilt avlopp och beskriver kortfattat lagar och regler för små avlopp och vad dessa innebär för husägaren. Ladda ner: Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

  Klara besked om små avlopp
  Länsstyrelsen Västra Götaland, 2009. Detta häfte riktar sig framförallt till förtroendevalda i kommunerna och beskriver kortfattat de lagar och regler som rör enskilda avlopp.
  Ladda ner: Klara besked om små avlopp

  Planera vatten och avlopp
  - Vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till?
  Länsstyrelsen Skåne län, 2008. I rapporten, som framförallt riktar sig till kommunala tjänstemän, beskrivs de lagar och regler som styr vatten och avlopp, och vad de betyder för kommunens VA-planering. Ladda ner: Planera vatten och avlopp

  Till toppen