• Planera ditt avlopp steg för steg

  Miljöinspektörerna Rasmus Ahlm och Anna Levin från Ystad-Österlenregionens miljöförbund ger dig det viktigaste på två minuter.

  Film: 8 steg till nytt avlopp

  Kom ihåg att det är du som husägare som äger planeringsprocessen inför att anlägga ett eget avlopp. Miljökontoret i din kommun är den myndighet som ska bedöma din ansökan och har därför inte i uppgift att hjälpa dig att välja teknik eller att upprätta handlingar till din ansökan. Behöver du professionell hjälp bör du anlita en konsult med specialkompetens inom området.

  Skaffa mer kunskap om enskilt avlopp

  Småskalig avloppsrening hör inte till allmänbildningen. Därför gör du klokt i att läsa på för att på så sätt bli en bättre beställare av produkter och tjänster, en starkare motpart gentemot myndigheten och förhoppningsvis en bättre avloppsägare.

  Börja med att läsa in dig på syftet med avloppsrening och varför det är så viktigt att just din anläggning uppfyller kraven på rening.

  Gå till din kommuns sida eller via deras hemsida och se vilka krav din kommun ställer på avloppsanläggningar och vad som gäller där du bor. Sök kommuninformation

  Utifrån kommunens krav och information och förutsättningarna på din tomt och i ditt område ska du hitta en teknik som är lämplig för din avloppsanläggning. Även om du anlitar en entreprenör eller konsult för att hjälpa dig att välja teknik tjänar du själv på att vara ordentligt påläst.

  Kontakta ditt miljökontor

  Kontakta miljökontoret i din kommun och berätta att du står i begrepp att planera ett nytt avlopp. Fråga om vilka krav som ställs på avloppsanläggningar och vad som bör ingå i en ansökan/anmälan. Exakt vad som ska ingå i ansökan kan skilja mellan olika kommuner. Råd inför kontakt med miljökontoret

  Miljökontoret har som sagt inte som uppgift att tala om för dig vilken teknik du ska välja men de krav som myndigheten ställer kan du använda som vägledning och utgångspunkt i diskussioner med entreprenörer, konsulter och tillverkare.

  Fler och fler kommuner har särskilda va-rådgivare eller en särskild rådgivningsfunktion som du kan vända dig till för att komma vidare i dina frågeställningar. Va-rådgivning

  Ta hjälp av entreprenör eller konsult

  Kontakta en entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig att planera anläggningens utformning och senare bygga den. Entreprenören/konsulten bör också kunna bistå dig i att göra ritningar och andra handlingar som ska bifogas ansökan.

  Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om markförhållandena i området gör det problematiskt att anlägga ett enskilt avlopp bör du alltid anlita en konsult för en utredning av risker och möjligheter med olika avloppslösningar. Exempel på problematiska markförhållanden är t.ex. att grundvatten ligger nära markytan eller ett tunt jordlager innan berg. Läs med om geohydrologisk undersökning

  Läs mer om vad du ska tänka på när du anlitar en entreprenör
  Hitta en entreprenör i din kommun

  Ansök om och invänta tillstånd

  Ladda ner och fyll i blanketten om tillstånd för avloppsanläggningen eller beställ den. Tänk på att en korrekt ifylld blankett förenklar handläggningen och förkortar handläggningstiden.

  Du bör också informera dina grannar om dina planer så att de får en chans att yttra sig. Olika regler gäller för grannyttranden i olika kommuner, så kontrollera vad som gäller där du bor. Observera att grannarna inte har formell rätt att neka dig att anlägga avloppet om miljönämnden tillstyrker din ansökan.

  Skicka in ansökan och bifoga de handlingar som kommunen kräver. Var noga med att få med alla ritningar och övriga handlingar som krävs, speciellt om du har bråttom. Om några handlingar saknas tar ärendet längre tid. Ibland kan kompletteringar behövas och i många fall gör miljöinspektören ett besök på plats.

  När du har fått ett skriftligt beslut från din kommun om tillstånd kan anläggningen börja byggas. Observera att man inte får påbörja anläggandet innan det finns ett tillstånd.

  Gör upp med entreprenören om tidsplan för arbetet. Tänk på att anläggningens funktion kan försämras om den anläggs vid fel tid på året. En anläggning som byggs på vintern kan bli förstörd när tjällossning leder till sättningar i marken.

  Observera att du i en del kommuner också måste göra en bygganmälan till byggnadsnämnden minst tre veckor innan arbeten som berör anordningar för vatten och avlopp påbörjas.

  Läs mer om ansökans innehåll, vad du behöver ta reda på och var anläggningen bör placeras.

  Anlägg, dokumentera och njut

  Besiktningen av den färdiga anläggningen ser olika ut i olika kommuner. Vad som gäller i ditt fall bör framgå av tillståndsbeslutet. Hör med ditt lokala miljökontor om du är osäker.

  När anläggningen är slutbesiktigad och godkänd kan den tas i drift. Då informeras också renhållningsförvaltningen i din kommun och du kommer att få en årlig eller ibland tätare tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk. Du är som fastighetsägare också ansvarig för att slamtömning etc. kan ske på ett bra sätt på din fastighet och du kommer att få betala en avgift för att detta utförs.

  Se till att du har all information som är nödvändig för att du själv ska kunna sköta din anläggning, som driftsinstruktion, ritningar över anläggningen, avtal med konsult, entreprenör, teknikleverantör, etc. Om det finns särskilda villkor för driften av anläggningen i tillståndet från miljönämnden är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att dessa uppfylls, även om du lejt ut detta i form av ett service- eller driftsavtal.

  Läs mer om skötsel och underhåll

  Till toppen