• Kompletterande fosforrening

  Denna systemlösning handlar om två sätt att komplettera en markbaserad rening så att den renar mer fosfor. Kemiska fällning och fosforfilter.

  Kemisk fällning innebär att en fällningskemikalie doseras till avloppet. Då bildas ett fosforrikt slam som samlas upp i slamavskiljaren. Fosforfilter innebär att en brunn med filtermassa placeras efter en tät markbädd. Det behandlade avloppsvattnet leds genom filtret som ett avslutande reningssteg.

  Båda systemen bedöms uppfylla hög skyddsnivå med avseende på miljöskydd. Fosforfiltret ger vattnet ett högt pH och bidrar med ett förbättrat smittskydd.

  Här beskriver vi de två varianterna var för sig. Ibland förekommer termen fosforfälla. Det har visat sig att båda teknikerna kallas för detta. Vi gör vårt bästa att hålla oss till kemisk fällning och fosforfilter.

  Beskrivning – kemisk fällning

  I det här avloppssystemet doseras kemikalier till ledningssystemet eller vid slamavskiljaren. Kemisk fällning sker sedan i slamavskiljaren innan vattnet leds till en reningsanläggning, t.ex. en markbädd, där den biologiska reningen sker.

  Att komplettera med kemfällning är ett bra sätt att uppgradera en befintlig, fungerande, anläggning. Viktigt att tänka på är att mängden slam ökar, så om möjligt bör man välja en större slamavskiljare än normalt.

  Det finns varianter där fällningskemikalien doseras till avloppsledningen inomhus, utomhus eller i slamavskiljaren.

  Läs mer om kemisk fällning

  Läs mer om markbaserad rening

  Den översiktliga beskrivningen av fördelar och nackdelar utgår från rätt projekterande och rätt anlagda anläggningar.

  Fördelar

  • Kemisk fällning är ett effektivt sätt att uppgradera en befintlig markbädd eller infiltration (om slamavskiljaren är tillräckligt stor).
  • Om kemfällningen tillfälligt slutar att fungera, fungerar den markbaserade  anläggningen som en buffert.

  Nackdelar

  • Små möjligheter till kretslopp
  • Om du glömmer att fylla på kemikalier fungerar inte fosforreningen som den ska.

  Drift och skötsel

  • Tömning av slamavskiljare, ca 2-3 gånger per år, beroende på storlek på slamavskiljare.
  • Byte av kemikaliebehållare, 1-2 ggr per år, sköts av fastighetsägaren.
  • Tillsyn en gång per år kan göras av leverantören via serviceavtal.

  Ekonomi

  Investeringskostnaden för ett hushåll för ett system med kemisk fällning och markbädd varierar beroende på förhållanden på fastigheten. Driftskostnaderna består av slamtömning 2-3 gånger per år, fällningskemikalie och eventuellt serviceavtal.

  Kostnader

  • Doseringsenhet inkl installation
  • Markbaserad rening (inkl slamavskiljare, ledningar, installation, m.m.)
  • Slamtömning 2-3 gånger per år
  • Fällningskemikalie och el
  • Tillsyn och service

  Att tänka på

  • Vissa produkter för kemisk fällning säljs separat medan andra enbart säljs som komponenter i ett paket med slamavskiljare med mera. Kontrollera detta med återförsäljaren så att du får rätt pris och förutsättningar för teknikvalet.
  • Slamavskiljaren ska helst vara minst 4 kubikmeter, eftersom det blir mer slam.
  • Det är viktigt att du kommer ihåg att fylla på kemikalier, annars fungerar inte fosforreningen.
  • Hantera fällningskemikalien med försiktighet, läs varningstexten på produkten noga.
  • Stäm av med den som säljer eller föreslår produkten att ditt dricksvatten passar för att få den önskade kemiska fällningen.
  • Du måste ha tillstånd från miljönämnden innan du kan börja bygga din anläggning.
  • Ha en dialog med miljökontoret om kraven på din avloppsanläggning.

  Beskrivning – fosforfilter

  Avloppsvattnet från huset går till en slamavskiljare. Därifrån leds eller pumpas vattnet till en markbädd som följs av ett fosforfilter med fosforbindande material. För att vattnet från markbädden ska gå till fosforfiltret ska markbädden vara tät i botten.

  Det fosforbindande materialet måste bytas ut efter ca 1-3 år (tidsintervallet varierar mellan olika fabrikat och olika storlek på fosforfiltret). Du kan sluta ett serviceavtal med leverantören av filtermassan så sköter de bytet.

  Det mättade filtermaterialet räknas som hushållsavfall vilket innebär att du behöver stämma hämtning och byte av material med kommunens renhållning. Den som säljer eller föreslår lösningen kan säkert svara på hur det fungerar i din kommun.

  markbadd_fosforfilter

  Läs mer om fosforfilter

  Läs mer om markbäddar

  Fosforfilter omfattas av EU-standarden (SS-EN 12566-7) som avser förtillverkat kompletterande reningssteg. Detta innebär bland annat att produkten ska ha testats enligt EU-standarden och CE-märkas. Med CE-märkningen följer en prestandadeklaration som anger hur bra produkten renar avloppsvatten enligt testet.

  Den översiktliga beskrivningen av fördelar och nackdelar utgår från rätt projekterande och rätt anlagda anläggningar.

  Fördelar

  • Driftssäkert system, som endast kräver lite underhåll
  • Ger bra smittskydd och bra fosforrening

  Nackdelar

  • Hämtning av filtermaterial fungerar inte i alla kommuner.
  • Risk att du som husägare glömmer att byta ut det mättade filtermaterialet.

  Drift och skötsel

  Fosforfiltret

  • Byte av fosforbindande material var 1:a-3:e år

  I övrigt samma som för markbäddar:

  • Slamtömning minst en gång per år.
  • Översyn av slamavskiljaren, dvs. titta så det inte står slam i sista kammaren och att T-rör finns och är intakt.
  • Översyn minst 1-2 gånger per år av infiltrationen, d.v.s. titta att det inte:
   - står slam i fördelningsbrunnen,
   - är mycket vatten i luftningsrören
   - att det växer buskar eller träd över bädden
   - eller att det rinner ut vatten på sidan av bädden.
  • Översyn av pump, om en sådan finns i anläggningen.

  Ekonomi

  Investeringskostnaden för ett hushåll för system med markbädd och fosforfilter varierar beroende på förhållanden på fastigheten. Driftkostnaderna består av en årlig slamtömning och byte av filtermaterial.

  Kostnader

  • Fosforfilterbrunn inkl. fosforbindande material
  • Markbädd (inkl. slamavskiljare, ledningar, installation, mtrl)
  • Slamtömning 1 ggr per år
  • Byte av filtermaterial efter 2-3 år

  Att tänka på

  • Det är viktigt att kontrollera och följa upp att filtret installerats enligt tillverkarens anvisningar.
  • Filtermassan i fosforfiltret måste bytas enligt leverantörens anvisningar. Annars uppfyller inte anläggningen kraven på rening och det finns risk att materialet klumpar ihop sig och sätter igen.
  • Om markbädden inte är tät i botten infiltreras det mesta av vattnet istället för att gå genom fosforfiltret.
  • När filtret fungerar som det ska har det ett högt pH (mer än pH 9). Stänk på  huden och ögonen kan vara farligt. Tänk på detta vid utformningen av utloppet och var försiktig då du kontrollerar anläggningen.
  • Du måste ha tillstånd från miljönämnden innan du kan börja bygga din anläggning.
  • Ha en dialog med miljökontoret om kraven på din avloppsanläggning.

  Se filmen och få koll på fosforfällor. Filmen är gjord för miljöinspektörer men passar även dig som vill veta mer.

  Film om fosforfilter

  Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer.

  Till toppen