• Eget dricksvatten

  Har man eget avlopp har man ofta även eget dricksvatten. Den som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

  Det förekommer att dricksvattnet förorenas av intilliggande avloppsanläggning. På denna sida tar vi upp vad du ska tänka på för att undvika problemet och ger dig vägar till mer information.

  Socialstyrelsen och SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har tagit fram en broschyr för dig med eget vatten Sköt om din brunn – råd om hur du går tillväga. I den står det lite mer om olika typer av brunnar och deras svaga punkter, vanliga tekniska problem, vattenrening och vattenanalyser. Du kan ladda ned broschyren längre ned på denna sida.

  Brunnens placering på tomten

  Vatten och avlopp ska planeras samtidigt. Om brunnen anläggs utan tanke på den framtida avloppsanläggningen kan det i vissa fall bli svårt att hitta en lämplig placering för avloppet och vice versa. Dricksvattenbrunnen ska alltid ligga högre än avloppsbrunnen, se bilden nedan, för att undvika inträngning av avloppsvatten.

  Placera brunnen uppströms föroreningskällorna.  Figur 4 från broschyren Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten, Livsmedelsverket och SGU 2014. Illustratör: Claes Stridsberg.
  Bilden öppnas i ny flik om du klickar på den. Läs även mer i Vägledning för att borra brunn, Normbrunn -16

  Borrad eller grävd brunn?

  Det finns ungefär 400 000 enskilda brunnar för permanentboende och lika många för fritidsboende i landet. Brunnen kan antingen vara borrad eller grävd. Idag är nästan alla nya brunnar djupborrade, men det finns grunda brunnar, ofta handgrävda, som fortfarande är i drift och fungerar. I de grunda brunnarna är risken för förorening betydligt större och det är därmed ännu viktigare med regelbunden skötsel och vattenanalys. Kontrollera regelbundet att brunnslock och brunnsringar är hela och täta och att ytvatten inte kan rinna in i brunnen. Djur ska inte gödsla marken närmast brunnen och dräneringen ska vara god.

  Om du funderar på att borra en ny brunn kan det vara bra att läsa på om vägledningen för att borra brunn, Normbrunn -16. Läs vår sammanfattning av vägledningen.

  Kolla vattnet

  Egen brunn innebär att du själv måste hålla koll på dricksvattnet och sköta om brunnen. Brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning. Under sommaren kan tillflödet i brunnen vara lågt och med det ge försämrad vattenkvalitet. Byter huset ägare kan vattenuttag och avloppsmängderna ändras radikalt och påverka vattenkvalitén. Det är därför viktigt med regelbunden kontroll på ett ackrediterat laboratorium för att tidigt upptäcka förändringar och kunna åtgärda bristerna. Livsmedelsverket rekommenderar att brunnsvattnet analyseras vart tredje år, men tätare om du misstänker att vattnet blivit förorenat. Du kan behöva installera något reningsfilter eller liknande för att slippa missfärgningar, lukt och dålig smak.

  Socialstyrelsen genomförde en studie 2007 och enligt den har en av fem enskilda vattentäkter, ca 20 %, otjänligt vatten. Den vanligaste orsaken till dåligt vatten är mikrobiologisk tillväxt, det vill säga bakterier i vattnet. Andra orsaker är förhöjda halter av arsenik, uran, fluorid och mangan. Det är alltså viktigt att följa upp och hålla koll på brunnsvattnets kvalitet, i synnerhet med avseende på bakterier.

  Om dricksvattnet innehåller E. coli-bakterier och förhöjda värden av kväve och fosfor tyder det på att vattnet blivit förorenat med avloppsvatten eller gödselvatten. Då måste åtgärder vidtas och berörda användare informeras. Påvisbara mängder E. coli-bakterier i dricksvattnet kan ge magsjuka och diarréer och nitrit (NO2) kan ge methämoglobinemi som hämmar syreupptaget hos barn under 1 år.

  Så tar du prov

  Normal analys omfattar två provtagningspaket, mikrobiologiska samt kemiska och fysikaliska parametrar.

  Beställ provtagningsutrustning från ackrediterat laboratorium. Utrustningen kommer med posten efter några dagar. Du kan vid beställningen begära returfrakt med företagspaket och det går även att lämna vattenproverna vid laboratoriets inlämningsställe.

  Vara noga med att följa provtagningsinstruktionerna som medföljer provmaterialet så att bland annat märkningen blir korrekt. Proverna skall tas och lämnas in samma dag. Håll provet kylt tills du lämnat in det. Provet tas från den kran som används mest, vanligtvis kökskranen. Ta bort silar och munstycken och ställ kranen på maximalt kallvattenläge för så lite inblandning av varmvatten som möjligt. Spola under ett par minuter så att vattnet blir riktigt kallt. Fyll samtliga kärl vid samma tidpunkt. Mät vattentemperaturen (om ni har möjlighet) i det rinnande vattnet från kranen.

  Kom ihåg!

  • Provet bör anlända till laboratoriet samma dag som det är taget, dock senast inom 24 timmar.
  • Provet ska skickas så det anländer till laboratoriet måndag-onsdag.

  Dessa ämnen bör analyseras

  Laboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Under 2022 uppdaterade Livsmedelsverket vad som bör ingå i normal analys.  För att vara säker på att du får en så kallad normal analys enligt Livsmedelsverket bör du jämföra provtagningspaketet med Livsmedelsverkets lista på parametrar. De parametrar som lades till som normal analys under 2022 är uran, bly och arsenik

  Normal analys omfattar två provtagningspaket:

  1. Mikrobiologiska parametrar (E.coli, koliforma bakterier och antal mikroorganismer)
  2. Kemiska och fysikaliska parametrar (Metaller, alkalinitet, pH, färg etc.)
   Se hela listan på Livsmedelsverkets sida, Detta undersöks i en vattenanalys

  Utöver dessa analyser rekommenderar Livsmedelsverket även att man tar prover för radon, framförallt om det gäller en bergborrad brunn.

  När du fått ditt provsvar kan du ta del av laboratoriet bedömning - tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Tjänligt betyder att värdena från provet håller sig inom riktvärdena. Tjänligt med anmärkning kan ses som en varningsflagga och pekar på saker som behöver följas upp. Otjänligt betyder att man avråder dig från att använda vattnet som dricksvatten.

  Hos Livsmedelsverket kan du läsa mer om de olika parametrarna, Tolka resultatet av din dricksvattenanalys

  Var kan du vända dig med dina vattenfrågor?

  Börja med att kontakta kommunens miljöförvaltning. Livsmedelsverket är den nationella myndighet som ansvarar för frågor som rör dricksvatten från enskilda brunnar.

  Såväl råd, tabell med riktvärden och handbok finns på Livsmedelsverkets hemsida. Se länk nedan. Det finns även en direktlänk till Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning nedan.

  Hitta rätt brunnsborrare

  SGU har tagit fram en kravspecifikation som ligger till grund för landets brunnsborrare. Det finns hundratals brunnsborrningsföretag i landet och många är certifierade via SP Certifiering. Certifieringen är en utbildning för brunnsborrare för säkrare brunnsborrning och för att skydda grundvattnet. Fullföljd utbildning ger ett personcertifikat och kan även utökas till företagscertifikat. Nedan finns länkar till hemsidor med register över personcertifikat och företag som är certifierade.

  I Brunnsarkivet på SGU lagras brunnsuppgifter som brunnsborraren har skyldighet att rapportera. Brunnsdatabasen innehåller uppgifter från drygt 450 000 brunnar.

  Lästips och länkar

  Livsmedelsverket är ansvarig myndighet för frågor som rör dricksvatten från egna brunnar och informerar och ger råd om dricksvatten. Sveriges geologiska undersökning (SGU) informerar om grundvatten och brunnar.

  På dessa myndigheters hemsidor finns mycket och bra information som rör egna brunnar och dricksvatten.

  Livsmedelsverkets hemsida om dricksvatten från egen brunn
  Sidan ger rätt omfattande information om till dig som har egen brunn.

  SGU om brunnar och dricksvatten

  Anlägga egen brunn

  Dricksvatten, att anlägga brunn – råd om hur du går tillväga
  Sveriges geologiska undersökning SGU och Socialstyrelsen.

  Brunnsarkivet
  SGU. Brunnsuppgifter från 450 000 brunnar.

  Tips från konsumentverket om vad du ska tänka på när du anlitar hantverkare (pdf)

  Skötsel och allmän information

  Sköt om din brunn – råd om hur du går tillväga (pdf)
  Broschyr på 20 sidor från Socialstyrelsen och SGU. På s.10-11 finns bilder som visar vattentäkters svaga punkter.

  Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk
  Livsmedelsverkets faktaskrift om egen dricksvattenförsörjning (pdf)

  Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp (pdf)
  Avloppsguiden, Fastighetsmäklarinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, Mäklarsamfundet, Sveriges geologiska undersökning-SGU, Uddevalla kommun och Österåker kommun.

  Hitta brunnsborrare

  Borrföretagen är branschorganisationen för borrentreprenörer. På deras hemsida  kan du söka efter energi-, vatten- och entreprenadsborrare, som är medlemmar i  branschorganisationen.
  Sök brunnsborrare via Borrföretagen

  Lista över brunnsborrare med företagscertifikat

  Film om dricksvatten från egen brunn

  Till toppen