• Markbaserad rening

  Denna teknik använder marken för att rena avloppsvattnet. Det finns olika varianter av markbaserad rening men principen är densamma. 

  De markbaserade systemlösningar bedöms i regel klara normal skyddsnivå med undantag för markbädden som ofta behöver extra fosforrening.

  Beskrivning – infiltration

  Från huset leds avloppsvattnet först till en slamavskiljare (mekanisk rening). Därifrån leds eller pumpas avloppsvattnet till en infiltration. När det smutsiga vattnet infiltrerar bildas en biofilm av bakterier i marken strax under spridarledningarna. Bakterierna bryter ned föroreningar och smittämnen (biologisk rening). Reningen av fosforn sker via fastläggningen och kemisk bindning till markpartiklar i bädden (kemisk rening).

  Det renade avloppsvattnet går sedan vidare ned till grundvattnet. Det är mycket viktigt att en infiltration placeras och utformas rätt, annars finns risk för att reningen inte fungerar vilket kan leda till att din eller dina grannars dricksvattenbrunn förorenas. Infiltration passar inte på alla tomter, eftersom reningen kräver rätt sorts markförhållanden.

  Ofta kan en erfaren och kunnig entreprenör hjälpa dig med den bästa placeringen av en infiltration. Läs mer om detta på sidan Var ska avloppet ligga? Läs mer om markundersökning på sidan om provgropar

  Om det är svåra förhållanden på din tomt, eller om det finns många brunnar och andra avloppsanläggningar i närheten, kan dock en geohydrologisk undersökning behövas. Då bör du anlita en konsult. Här kan du hitta en konsult eller entreprenör i din kommun

  Det är vanligt med självfall men om man behöver placera spridarrören så att självfall inte är möjligt är det möjligt att pumpa ut avloppsvattnet. Pumpning sker efter slamavskiljning. En fördel med trycksatta system är att bädden vid behov kan göras större. Se film om trycksatta system (länk+ankare)

  Läs mer om infiltration

  Den översiktliga beskrivningen av fördelar och nackdelar utgår från rätt projekterande och rätt anlagda anläggningar.

  Fördelar

  • Relativt låg investeringskostnad.
  • Driftsäker.

  Nackdelar

  • Risk för förorening av grundvattnet.
  • Kräver noggrann förundersökning för att säkert fungera.
  • Det är svårt att verifiera att anläggningen renar som avsett.
  • Ingen möjlighet till kretslopp.

  Ekonomi

  Investeringskostnaden för ett hushåll för systemet som beskrivs kan variera ganska stort över landet. Variationen beror bland annat på förhållanden på fastigheten och områdets känslighet för föroreningar.

  Kostnader för en geohydrologisk undersökning kan tillkomma. Driftkostnaderna består av en årlig slamtömning. En mindre elkostnad för ev pumpning kan tillkomma.

  Kostnader:

  • Hjälp med ansökan (förundersökning).
  • Installation av vattentoalett.
  • Infiltration (slamavskiljare, fördelningsbrunn, ledningar m.m. samt installation).
  • Slamtömning minst en gång per år.

  Kontakta din kommun för uppgift om vilka taxor för slamtömning som gäller för fastigheten.

  Drift och skötsel

  • Slamtömning minst en gång per år.
  • Översyn av slamavskiljaren, d.v.s. titta så det inte står slam i sista kammaren och att T-rör finns och är intakt.
  • Översyn minst 1-2 gånger per år av infiltrationen, d.v.s. titta att det inte,
   står slam i fördelningsbrunnen,
   är mycket vatten i luftningsrören
   att det  växer buskar eller träd över bädden
   eller att det rinner ut vatten på sidan av bädden.
  • Översyn av pump, om en sådan finns i anläggningen.

  Att tänka på

  • Du måste ha tillstånd från miljönämnden innan du kan börja bygga din anläggning.
  • Ha en dialog med miljökontoret om kraven på din avloppsanläggning.
  • Det är mycket viktigt med en bra förundersökning för att veta att marken verkligen passar för infiltration.
  • Det är viktigt att den som projekterar och anlägger anläggningen vet vad hen gör. En dåligt anlagd infiltration kan förorena din eller grannarnas brunn.
  • Det är svårt att kontrollera funktionen på en infiltration, eftersom man inte kan ta vattenprov på ett lätt sätt.
  • Infiltrationen har ofta en begränsad livslängd. Livslängden varierar dock och beror t.ex. på markförhållandena, dimensionering och belastning.
  • I stort sett alla avloppsanläggningar fungerar sämre vid mycket ojämn belastning.

  Beskrivning – markbädd

  Bädden grävs ur och marken ersätts med markbäddssand. Skillnaden gentemot den förstärkta infiltrationen är att man gräver ut hela bädden och installerar ett utlopp som leder det renade avloppsvattnet vidare. I botten av bädden sätter man dessutom ett ytterligare par luftningsrör. Om bädden är tät i botten leds utloppet t.ex. till ett dike. Om bädden är ”öppen” i botten infiltrerar det vatten som klarar av att sippra ned medan det övriga leds bort som i en tät markbädd.

  Denna systemlösning bedöms för det mesta inte klara normal skyddsnivå utan kompletterande fosforrening.

  Markbädd

  Läs mer om markbäddar

  Den översiktliga beskrivningen av fördelar och nackdelar utgår från rätt projekterande och rätt anlagda anläggningar.

  Fördelar

  • Relativt låg investeringskostnad
  • Driftsäker

  Markbädd med tät botten:

  • Mindre risk för förorening av grundvattnet

  Nackdelar

  • Behöver i regel kompletterande fosforrening för att klara kommunens krav på rening av fosfor.
  • Lite högre investeringskostnad än infiltrationen.
  • Ingen möjlighet till kretslopp

  Markbädd med öppen botten

  • Risk för förorening av grundvattnet.
  • Det är svårt att verifiera att anläggningen renar som avsett

  Ekonomi

  Investeringskostnaden för ett hushåll för systemet som beskrivs kan variera ganska stort över landet. Variationen beror bland annat på förhållanden på fastigheten och områdets känslighet för föroreningar.

  Driftkostnaderna består av en årlig slamtömning. En mindre elkostnad för ev. pumpning kan tillkomma.

  Kostnader:

  • Hjälp med ansökan (förundersökning)
  • Installation av vattentoalett
  • Markbädd (inkl. slamavskiljare, ledningar, fördelningsbrunn m.m. samt installation)
  • Slamtömning minst en gång per år

  Kontakta din kommun för uppgift om vilka taxor för slamtömning som gäller för fastigheten.

  Drift och skötsel

  • Slamtömning minst en gång per år.
  • Översyn av slamavskiljaren, dvs. titta så det inte står slam i sista kammaren och att T-rör finns och är intakt.
  • Översyn minst 1-2 gånger per år av infiltrationen, d.v.s. titta att det inte,
   står slam i fördelningsbrunnen,
   är mycket vatten i luftningsrören
   att det  växer buskar eller träd över bädden
   eller att det rinner ut vatten på sidan av bädden.
  • Översyn av pump, om en sådan finns i anläggningen.

  Att tänka på

  • Du måste ha tillstånd från miljönämnden innan du kan börja bygga din anläggning.
  • Ha en dialog med miljökontoret om kraven på din avloppsanläggning.
  • Det är mycket viktigt med en bra förundersökning för att veta att anläggningen verkligen passar för marken.
  • Det är viktigt att den som projekterar och anlägger anläggningen vet vad hen gör. En dåligt anlagd markbädd kan dels förorena din eller grannarnas brunn och dels äventyra eventuellt fosforfilter.
  • Det är svårt att kontrollera funktionen på en markbädd med öppen botten, eftersom man inte kan ta vattenprov på ett lätt sätt.
  • Markbädden har ofta en begränsad livslängd. Livslängden varierar dock och beror t.ex. på markförhållandena, dimensionering och belastning.
  • I stort sett alla avloppsanläggningar fungerar sämre vid mycket ojämn. belastning.

  Beskrivning – biomoduler

  En förstärkning av den biologiska reningen som sker ytligt där det finns mest tillgång till syre i anläggningen. Modulerna är kassetter med nät eller veckad duk som ökar den aktiva ytan. Biomodulerna tillsammans med syre ska ge bra förutsättningar för den biofilm av bakterier som bildas ytligt i de markbaserade systemen. Biomoduler även för kompaktfilter och prefabricerade filter.

  Om fosforn i avloppsvattnet tagits bort med hjälp av källsorterande avlopp eller kemiska rening kan biomodulerna tack vare sin stora aktiva göra det möjligt att ha en betydligt mindre bädd än i fallet med en traditionell infiltration.

  Biomoduler

  Läs mer om biomoduler

  Biomoduler används i både infiltrationer och markbäddar. Fördelar och nackdelar med systemet beror därför på vilken variant du väljer.

  Fördelar

  • Bädden kan göras mindre om avloppet avlastas på annat sätt.
  • Bättre förutsättningar för att få en fungerande biologisk funktion (biofilm) i anläggningen.
  • I övrigt samma som för infiltration eller markbädd.

  Nackdelar

  • Lite högre investeringskostnad än markbaserad rening utan biomoduler.
  • I övrigt samma som för infiltration eller markbädd.

  Ekonomi

  Materialkostnad för moduler. I övrigt samma utgifter som för infiltration eller markbädd.

  Drift och skötsel

  Samma som för infiltration och markbädd.

  Att tänka på

  • För att bädden kan kunna skalas ned (och ta mindre plats på tomten) behöver avloppsvattnet renas på fosfor på något ytterligare sätt än via enbart den markbaserade reningen med biomoduler.
  • I övrigt samma som för infiltration och markbädd.

  Film om trekammarbrunn och markbädd

  Denna film ger grundläggande kunskaper om hur ett vanligt enskilt avlopp med slamavskiljare och markbädd fungerar.

  Film om pumpbrunnar

  Se denna film och få koll på pumpning och pumpbrunnar för enskilt avlopp. Filmen är gjord för miljöinspektörer men passar även dig som vill veta mer.

  Film om slamavskiljare

  Se denna film och få full koll på slamavskiljare. Filmen är gjord för miljöinspektörer men passar även dig som vill veta mer.

  Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer.

  Till toppen