• Källsorterande torra lösningar

  Det här avloppssystemet utgår från en toalett som inte kräver indraget vatten. Kiss och bajs (urin och fekalier) hanteras separat. Liksom övrigt avlopp (BDT).

  Upplägget är vanligt för det enklare sommarboendet men det finns även varianter som är dimensionerade för åretruntboende.

  Systemet bedöms klara hög skyddsnivå och ger goda möjligheter till kretslopps av näringsämnen. Men miljöskyddet, skyddet mot smittspridning och kretslopp bygger på att anläggningen sköts på ett lämpligt sätt. Det handlar om efterkompostering och att ha tillräckligt med yta för spridning. Det krävs dispens från miljönämnden att själv ta hand om sitt avfall från torrtoaletterna.

  Beskrivning - Källsorterande torra lösningar

  Det finns många varianter av torrtoaletter. Allt från att kiss, bajs och papper blandas i en latrintunna till toaletter som sorterar ut urinen, förbränningstoaletter och toaletter med inbyggd kompostering.

  Bilden nedan beskriver en urinsorterande torrtoalett och BDT-rening. Urinen samlas upp i en tank eller motsvarande, fekalier (bajset) och papper samlas i en behållare i eller under toaletten medan resterande avloppsvatten från bad, disk och tvätt leds till ett BDT-filter

  För att kunna skilja urinen från övrigt toalettavfall behövs en urinsorterande toalett. Systemet kräver en viss insats av brukaren vad gäller tömning av fekaliebehållare. Med denna lösning är det vanligt man själv tar hand om urin och fekalier på sin egen tomt.

  Flera av BDT-vattenfiltren på marknaden i anpassade för användning under sommarhalvåret, och har en lägre kapacitet än anläggningar för permanentboende.

  urinsortering_bdtfilter

  Läs mer om olika varianter av torrtoaletter

  Läs mer om BDT-rening

  Läs mer om att ta hand om avfallet från torrtoaletten på egen tomt

  Den översiktliga beskrivningen av fördelar och nackdelar utgår från rätt projekterande och rätt anlagda anläggningar.

  Fördelar

  • Mycket bra smittskydd
  • Mycket bra miljöskydd
  • Bra möjligheter till kretslopp, urinen är ett bra snabbverkande gödselmedel och komposterade fekalier är ett bra jordförbättringsmedel för din trädgård.

  Nackdelar

  • Kräver en del eget arbete med att tömma fekaliebehållaren.
  • Om inte sorterad urin hämtas av kommunens entreprenör kräver urinhanteringen också en del eget arbete.
  • Alla kommuner godkänner inte enklare BDT-vattenfilter.

  Drift och skötsel

  Urintanken ska tömmas regelbundet, hur ofta beror på storlek på tank och hur mycket fastigheten nyttjas. Urinen hämtas av kommunens slamtömningsentreprenör, eller tas om hand på den egna tomten.

  Fekaliebehållaren töms normalt 3-4 ggr per år. Vanligt är att man efterkomposterar fekalierna i en latrinkompost på tomten.

  I toalettsystem med inbyggd kompostering behöver du som husägare hantera en lakvätska som rätt hanterad kan användas som gödning. Se tillverkarens anvisningar.

  Ekonomi

  Investeringskostnaden för ett hushåll för ett system med torrtoalett och BDT-rening kan hållas låg då mycket av installationsarbetet kan göras av den händige fritidshusägaren. Ofta kombineras denna lösning med eget omhändertagande av urin och fekalier. Man kan säga att de relativt låga omkostnaderna för avloppsrening ersätts med en del eget arbete.

  Driftskostnaderna varierar med vilken typ av torrtoalett man valt. Om man t.ex. sorterar urinen till en urintank får man en årlig utgift för kommunal tömning av tanken.

  Kostnader:

  • Torrtoalett/toalettsystem
  • Ev urintank
  • Installation av toalettsystem, ledning inomhus
  • BDT-rening
  • Ev tömning av urintank en gång per år
  • Ev latrinhämtning
  • Ev Filter och el/gasol (förbränningstoalett)

  Att tänka på

  • Om du har en tomt med berg i dagen eller tunna jordlager, kan det vara olämpligt med eget omhändertagande av urin och fekalier.
  • Du bör följa rekommendationerna för latrinkompostering, läs mer här. (länk)
  • Alla kommuner godkänner inte enklare BDT-filter.
  • Ha en dialog med miljökontoret om kraven på din avloppsanläggning.
  • Det krävs normalt inget tillstånd för att installera en torrtoalett samt BDT-rening men du behöver anmäla till miljökontoret. BDT-anläggningen är anmälningspliktig och du behöver söka dispens för att få ta hand om avfallet från toaletten på egen tomt.
  Till toppen