• Råd inför val av system

  Här samlar vi några råd i samband med valet av avloppssystem. Ha en dialog med miljökontoret om kraven på din avloppsanläggning.

  Få en fingervisning om vilken systemlösning som passar dig via denna broschyr.
  Enskilt avlopp - Vilken teknik passar dina förutsättningar?

  Förutsättningarna avgör

  • Vissa tekniska lösningar kräver utrymme inne i huset eller under huset.
  • På tomten behövs utrymme för att gräva ner tankar och slamavskiljare, och för att anlägga en reningsanläggning.
  • Typ av jordart och avstånd till berg eller grundvattenyta avgör om infiltration är möjlig.
  • Höjdskillnader på tomten är viktiga eftersom avloppsvattnet lättast leds med självfall till reningsanläggningen.
  • Skyddsavstånd krävs till vattentäkter.
  • För vissa typer av anläggningar har placeringen av utloppet från anläggningen betydelse.
  • En avloppsanläggning bör inte placeras för nära bostadshus, tomtgräns eller vattendrag. Vad som gäller finns angivet i bygganvisningar för respektive teknik.
  • System som endast används sommartid kan använda enklare tekniker, t.ex. resorption för BDT-vatten.

  Läs mer om skyddsavstånd, undersökning av platsen samt saker att ta reda på

  Vatten och avlopp hör ihop

  Tänk på kopplingen mellan din dricksvattenförsörjning och ditt avloppssystem. Om tillgången till vatten är osäker, t.ex. i vissa kustområden, bör du se till att minimera vattenanvändningen i hushållet genom att installera torrtoalett eller extremt snålspolad toalett och vattensnål teknik för bad, disk och tvätt. Om du eller dina grannar har egen brunn måste du se till att avloppsanläggningen placeras så att det inte finns risk för förorening av dricksvattnet.

  Nykter kostnadskalkyl

  Kostnaden för avloppssystemet har givetvis stor betydelse för dig som fastighetsägare. Tänk på att även ta med driftskostnaden och kontrollavgifter i kalkylen. Du kan räkna ut den ungefärliga årskostnaden genom att fördela investeringskostnaden över anläggningens förmodade livslängd och summera det med driftskostnaden för att lättare kunna jämföra kostnaderna för olika system.

  Kretslopp

  En teknik som möjliggör kretslopp av näringsämnen är lovvärt och ibland ett krav. När du väljer en kretsloppsanpassad lösning, se över möjligheterna för avsättning av restprodukterna. Har du möjlighet att använda urin och/eller komposterad latrin som gödsling på din egen tomt eller finns det lantbrukare i närheten som är intresserade av restprodukterna? Långa transporter av restprodukter bör undvikas. I vissa kommuner finns kommunala system för återföring av näringsämnen.

  Tänk långsiktigt

  Om du ska bo kvar på din fastighet i många år kan det vara värt att investera i en lösning med lång livslängd och som uppfyller högre krav än de som gäller idag.

  Sök kommuninformation och entreprenörer

  Till toppen