• Toaletter

  För många husägare ligger det närmast till hands att installera en vanlig WC. En vanlig vattentoalett använder ca en femtedel av den totala vattenförbrukningen i ett hushåll.

  Det finns olika typer av snålspolande toaletter, där materialet transporteras bort med vakuum eller med självfall. Dessa är användbara om det till exempel är ont om vatten eller om toalettavloppet ska samlas upp i sluten tank.

  Urinsorterande toaletter sorterar ut urinen för sig, och har därför ett "extra" utlopp. Det finns både vattentoaletter och torrtoaletter med urinsortering. Mest vatten sparas förstås genom användning av en torrtoalett, och här finns en rad olika modeller.

  Varför ska jag välja något annat än vanlig WC?

  Av flera orsaker kan det vara motiverat att välja en annan typ av toalett än den traditionella vattenklosetten.

  Vattenbrist

  I vissa områden är det inte tillåtet att använda vattentoalett med hänvisning till vattenbrist eller risk för saltvatteninträngning pga stora vattenuttag.

  Skydda dricksvattentäkten

  Om din avloppsanläggning ligger nära din egen eller någon annans brunn finns det risk för förorening av dricksvattnet. Genom att använda en torr toalettlösning eller en sluten tank för klosettavloppet undviker du att släppa ut en stor del av de smittämnen och andra föroreningar som annars skulle ha hamnat i avloppet.

  Höga krav på rening

  I känsliga områden, t ex nära kusten eller en sjö, ställer kommunen ofta höga krav på avloppsreningen. Ett sätt att uppfylla dessa krav är att undvika att släppa ut så mycket i avloppsanläggningen, t ex genom att leda hela eller delar av avloppsvattnet till en tank.
  Med urinsorterande vattentoalett samlar man upp urinen för sig, och behandlar övrigt avlopp t ex i en markbädd eller infiltration. På detta sätt kan man uppnå hög skyddsnivå i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar.

  Enklare och billigare avloppsrening

  Det kan bli billigare för dig att installera en enkel torrtoalett bland annat därför att behandlingsanläggningen för resterande avloppsvatten (bad- disk- och tvättvatten) ofta kan göras enklare.

  Rätt sak på rätt plats

  Toalettavfallet innehåller mycket växtnäring som kan komma till användning på odlad gröda på den egna fastigheten eller i ett större system istället för att övergöda våra hav och sjöar. De viktigaste näringsämnen som finns i avloppsvatten - kväve, fosfor och kalium - finns främst i toalettavfallet.

  Vanlig WC

  En vattentoalett av äldre modell använder mycket stora mängder vatten vid varje spolning. En vanlig vattentoalett använder ca 35 liter vatten per person och dygn, eller ca 20 % av hushållets totala vattenanvändning.

  På nyare, snålspolande toaletter är det vanligt med en spolning för lilla spolningen (ofta ca 2 liter) och en för stora spolningen (ofta ca 4 liter).

  På senare tid har vägghängda modeller blivit vanligare även för privat bruk. Fördelen är att badrummet blir mer lättstädat. Dessa kräver dock en stadig upphängning.

  När vanlig WC används blir du begränsad till en behandlingsanläggning som kan behandla allt avlopp gemensamt.

  Extremt snålspolande toaletter

  Vakuumsystem

  Vakuumtoaletter är toaletter som har extremt snål vattenförbrukning, ca 0,5-0,7 liter per spolning, och är därför särskilt lämpliga på fastigheter med sluten tank. Toalettavfallet transporteras med vakuum, och vatten används bara för att skölja toalettskålen. Undertryck i ledningar skapas med hjälp av en vakuumenhet.

  Avloppssystem med vakuum har länge använts i stor skala på fartyg, tåg osv. Det finns även ett antal småskaliga vakuumsystem på marknaden, som är anpassade till enskilda hushåll. I dessa aktiveras vakuumenheten endast vid användning och är inte ständigt igång, vilket gör att energiförbrukningen är låg.

  Några exempel på vakuumtoaletter på marknaden.

  Installation

  I broschyren Att installera vakuumtoalett (pdf) från 2015 finns handfasta tips om hur du installerar vakuumtoalett i olika hustyper:

  • Sommarstuga med krypgrund
  • Villa med platta på mark
  • Äldre villa med källare och flera toaletter
  • Villa med befintlig sluten tank
  • Nytt hus med platta på mark
  • Flera hus på samma fastighet

  Installation av ett vakuumsystem görs av VVS-installatör och elektriker. Ledningarna kan vara klenare än i självfallssystem, och man är inte beroende av fall. Det är även möjligt att lyfta upp avloppet, d.v.s. placera tanken på en högre nivå än utgående ledning från huset. Beroende på fabrikat, placeras vakuumenheten på lämplig plats inomhus eller i anslutning till den slutna tanken.

  Urinsorterande vattentoalett

  En urinsorterande vattentoalett har två fack. I det främre facket spolas urinen ned med en liten mängd vatten och leds till en tank på fastigheten. Övrigt avloppsvatten från toaletten (och allt toalettpapper) måste behandlas i en anläggning tillsammans med bad- disk- och tvättvattnet.

  En urinsorterande vattentoalett kan i princip användas överallt där vanlig vattentoalett fungerar, men två ledningar och uppsamlingstank för urinen krävs.

  Syftet med att använda urinsorterande toalett kan vara för att skapa ett kretslopp av näringsämnen, minska på utsläppen eller för att spara vatten. De urinsorterande toaletterna är studerade under ett tiotal år och det är känt hur de vanligaste problemen kan åtgärdas.

  Idag finns omkring 20 000 urinsorterande toaletter i porslin installerade i Sverige. Om urinsorterande plasttoaletter och insatser i torrdass inkluderas är antalet omkring 130 000.

  Installation

  Urinen leds i en separat ledning från toalettstolen till en sluten tank som är nedgrävd på fastigheten eller placerad i källare/krypgrund.

  Eftersom urin är mycket korrosivt ska metaller undvikas i alla material som kommer i kontakt med urinen.

  En tank för uppsamling av urin bör vara omkring 3 m³ för ett hushåll. Det brukar räcka för tömning en gång per år.

  Tanken ska fyllas från botten och tryckutjämnas men bör ej ventileras. Manluckan ska vara tät och möjlig att låsa. Nivålarm kan vara bra.

  Miljö och kretslopp

  Med en urinsorterande vattentoalett kan man minska vattenanvändningen jämfört med en konventionell WC. Genom att använda "lilla" spolningen (1-2 dl) vid ca 5 av 6 toalettbesök per dag minskas vattenanvändningen med upp till 60 %. Detta är speciellt viktigt i områden med vattenbrist.

  Om man samlar upp urinen i en tank, undviker man att släppa ut en stor del av näringsämnen från avloppet till naturen. Ca 80% kväve och mer än 50 % fosfor från hushållets avlopp finns i urinen.

  Med en urinsorterande toalett finns god möjlighet till kretslopp av näringsämnen i avloppet. Har man inte möjlighet att använda urinen på sin egen tomt krävs det att kommunen eller en lantbrukare kan hämta och ta emot urinen för att efter lagring sprida materialet på jordbruksmark.

  Drift och skötsel

  Uppsamlingstanken för urin måste tömmas regelbundet, antingen av fastighetsägaren (för gödsling på fastigheten) eller av kommunen/entreprenör. Om en toalett läcker måste detta åtgärdas omgående för att undvika att tanken fylls med bara vatten.

  För att undvika stopp i urinvattenlåset bör du rengöra urinskålen regelbundet. Läs skötselrekommendationer för urinsorterande toalett (pdf).

  Tänk på att

  • Urinsortering är en bra teknik om du vill minska kväveutsläppen. Speciellt viktigt för dig som bor nära kusten!
  • Urin är ett snabbverkande gödselmedel med minimal risk för smittspridning. Utmärkt i trädgårdsodling!
  • Du behöver godkännande från din kommun för att hantera urin på din egen fastighet.

  Torrtoaletter

  Urinsorterande torrtoalett

  En urinsorterande torrtoalett har ett utlopp för urin i den främre delen av toaletten. Fekalier och papper faller från den bakre delen av toaletten och samlas upp i en behållare i eller under toaletten. I vissa toaletter ingår en spolningsfunktion av urinskålen, andra spolas med en kopp vatten vid behov.

  Det finns urinsorterande torrtoaletter av plast och porslin på marknaden.

  Exempel på urinsorterande torrtoalett i plast. Från vänster: Separett Weekend, Separett Villa och MullToa Separera. I produktregistret kan du se fler. 

  Installation

  En urinsorterande toalett kräver en särskild avloppsledning för urin. Fekalier samlas antingen upp i en behållare i toaletten eller i ett utrymme nedanför toaletten. Modeller med fekalieuppsamling i toaletten kräver ingen håltagning i golv för nedfallsrör och inget utrymme under golvet. I vissa modeller ingår en fläkt och elanslutning behöver därför anordnas.

  Enklare modeller kan ofta installeras av en händig villaägare.

  Miljö och kretslopp

  En urinsorterande torrtoalett förbrukar mycket mindre vatten än en konventionell WC. Detta är speciellt viktigt i områden med vattenbrist.

  Om man samlar upp urin i en tank och fekalier och papper i en behållare, undviker man att släppa ut merparten av näringsämnen och smittämnen från avloppet till naturen. Ca 90% kväve och 85 % fosfor från hushållets avlopp finns i toalettavfallet.

  Med en urinsorterande torrtoalett finns god möjlighet till kretslopp av näringsämnen i avloppet. Har man inte möjlighet att använda materialet på sin egen tomt krävs det att kommunen eller en lantbrukare kan hämta och ta emot urinen för att efter hygienisering sprida materialet på jordbruksmark.

  Drift och skötsel

  Tömning av uppsamlingsbehållare för urin görs vid behov, antingen genom kommunens försorg eller av fastighetsägaren för spridning i trädgården. I en del kommuner finns storskaliga system där urinen hämtas mot ersättning och används på åkermark. Fråga din kommun vad som gäller där du bor.

  Någon typ av strömedel kan användas för att suga upp fukt och minska risken för flugor och lukt i fekaliebehållaren, t ex sågspån, torvströ, mull eller liknande. Kalk och aska, som ibland används som
  strömedl, har högt pH och bidrar till avdödning av bakterier. Detta gör dock även att ingen kompostering sker vid efterkomposteringen, vilket bl a resulterar i en större volym material att hantera.

  För att underlätta tömning av fekalier, placeras lämpligen en säck (plast eller vaxad papp) i fekaliebehållaren. Behållaren lyfts i vissa modeller uppåt, in i badrummet. Är behållaren placerad i källarutrymme kan bytet av behållare ske i källaren. Tömning kan ske när uppsamlingskärlet är fullt eller efter ett förutbestämt intervall. Erfarenheter har visat att ett tätare tömningsintervall ger en enklare hantering. Materialet bör sedan efterkomposteras en tid innan användning.

  Tänk på att

  • Urin är ett snabbverkande gödselmedel med minimal risk för smittspridning.
  • Du behöver godkännande från din kommun för att hantera urin på din egen fastighet.
  • Att montera urinsorterande insats i ett befintligt torrdass minskar problem med flugor och lukt. Tunnan fylls heller inte lika snabbt!
  • Du måste söka tillstånd hos din kommun för att själv få ta hand om latrinen på fastigheten. Invänta ett skriftligt tillstånd innan du anordnar din latrinkompost.

  Komposterande toaletter

  I multrummet samlas avfallet i en stor behållare under toaletten där det bryts ner biologiskt. Multrum kallas ibland för stor biologisk toalett. Systemet kan även ta hand om det komposterbara hushållsavfallet.

  Mulltoaletten, eller den lilla biologiska toaletten som den också kallas, har en mindre behållare i anslutning till toalettstolen. I uppsamlingsbehållaren rörs avfallet om i intervaller - manuellt eller mekaniskt - för att påskynda nedbrytningen till mull. Multrum och mulltoaletter har funnits i många år, framförallt i fritidshus, och flera olika fabrikat förekommer på marknaden.

  Det finns även produkter som placeras efter vanlig vattentoalett som skiljer vätskan från det fasta i en separator. Den fasta delen komposteras som i en mulltoa medan den våta går vidare för rening. Denna separering är en sorts förbehandling.

  Exempel på mulltoaletter i plast.

  Installation

  Multrumsbehållaren kräver stort utrymme och placeras vanligen i ett källarplan eller i grunden. Detta utrymme bör vara uppvärmt på vintern, alternativt kan behållaren vara eluppvärmd eller isolerad.

  Mulltoalett kräver inget extra utrymme eftersom avfallet samlas upp i en behållare i toalettstolen. Normalt måste en mulltoalett placeras i ett uppvärmt utrymme och anslutas till el.

  Miljö och kretslopp

  Om man tänker sprida mullen på grönsakslandet kan det vara lämpligt att efterkompostera i en latrinkompost. Vissa multrum har uppsamling av överskottsvätska (cirka 50-100 liter per år) som är näringsrik, vilket kan fungera som ett alternativ till urinavskiljning. Av hygieniska skäl bör vätskan helst lagras mer än ett år innan den används som gödning.

  Drift och skötsel

  För att nedbrytningen i multrummet ska fungera krävs viss fuktighet och lufttillförsel. Multrum fungerar som ett slutet system där avfallet bryts ner till en hygienisk slutprodukt användbar som jordförbättringsmedel. Skötsel sker i form av tillsats av strö och eventuellt omrörning samt tömning vid behov (vilket kan ske med flera års mellanrum beroende på belastning och storlek på multrum).

  För att mulltoaletten ska fungera krävs skötsel i form av regelbunden tömning, tillsats av strö och eventuellt omrörning. Med hjälp av ett värmeelement och en fläkt kan vätskan avdunsta och fuktigheten kontrolleras.

  Problem med flugor, dålig lukt och vätskeöverskott kan förekomma i multrum och mulltoaletter. Detta kan ofta åtgärdas genom tillsats av strömedel.

  Tänk på att

  • Mulltoa kan vara olämplig för fritidshus som hyrs ut eller som används oregelbundet, eftersom den kräver omsorgsfull skötsel och har en begränsad kapacitet.
  • Multrum och mulltoaletter fungerar oftast bättre om de kompletteras med urinsortering. Det är dock viktigt att materialet inte blir för torrt, för då sker ingen kompostering.
  • Du måste söka tillstånd hos din kommun för att själv få ta hand om latrinen på fastigheten. Invänta ett skriftligt tillstånd innan du anordnar din latrinkompost.

  Utedass (latrin)

  Torrtoaletter för latrinkompostering är ofta av väldigt enkel modell. Det är också den billigaste lösningen om man latrinkomposterar. Vanligtvis placeras den i en separat byggnad - ett traditionellt utedass!

  Utedass med urinsorterande insats.

  Installation

  I handeln finns gör-det-självsatser och ritningar för utedass att köpa. Utrymmet för latrintunnan bör ventileras.

  Utedasset kan på ett enkelt sätt kompletteras med en urinsorterande insats och en dunk för uppsamling av urin.

  Miljö och kretslopp

  Med en torrtoa förbrukas mycket mindre vatten än med en konventionell WC. Detta är speciellt viktigt i områden med vattenbrist.

  Om man väljer att ha torrtoa undviker man också att släppa ut merparten av näringsämnen och smittämnen från avloppet till naturen. Ca 90% kväve och 85 % fosfor från hushållets avlopp kan samlas upp i latrintunnnan.

  Med torrtoa finns god möjlighet till kretslopp av näringsämnen i avloppet. Latrinen kan komposteras i en latrinkompost på tomten och sedan användas som mull t ex på bärbuskar.

  Drift och skötsel

  Genom att varva latrinen med strömedel (till exempel barkmull, träspån eller torv) kan lukt och flugor motverkas samtidigt som förutsättningarna för kompostering förbättras.

  Tömning av latrin sker vid behov, några gånger per säsong. Latrinen komposteras i en latrinkompost på tomten alternativt hämtas av kommunens renhållningsentreprenör.

  Om dasset kompletterats med urinsortering ska uppsamlingsbehållaren tömmas vid behov. Läs mer under urinsorterande torrtoalett.

  Tänk på att

  • Att montera urinsorterande insats i ett befintligt torrdass minskar problem med flugor och lukt. Tunnan fylls heller inte lika snabbt!
  • Du måste söka tillstånd hos din kommun för att själv få ta hand om latrinen på fastigheten. Invänta ett skriftligt tillstånd innan du anordnar din latrinkompost.
  • Många kommuner har upphört med latrinhämtning.

  Förbränningstoalett

  I en förbränningstoalett förbränns allt toalettavfall (d.v.s. urin, fekalier och toalettpapper) vid hög temperatur och det enda som blir kvar är en liten mängd aska (några dl per person och månad). Förbränningen av toalettavfallet sker med hjälp av el eller gasol.

  Den vanligaste typen av förbränningstoalett spolas inte med vatten. För att toaskålen inte ska bli smutsig används en påse vid varje toalettbesök (påsen ser ut ungefär som ett stort kaffefilter och läggs ned i toaskålen). Vid ”spolning” ramlar toalettavfallet ned till förbränningskammaren som ligger i själva toaletten. Sedan sker förbränning under ca 60-70 minuter. Toaletten kan användas och "spolas" under tiden.

  Det finns också en modell där en vakuumtoalett är kopplad till en brännkammare som drivs med gasol eller el. Vakuumtoaletten används som en vanlig WC, men transporterar avfallet med luft istället för vatten. Ca 0,5 l vatten går åt vid varje spolning. Toalettavfallet och spolvattnet samlas upp i en tank som är kopplad till brännkammaren. En styrenhet styr när toalettavfallet går till brännkammaren och när förbränning startar.

  Exempel på förbränningstoaletter: Cinderella (torr förbränningstoalett) och Combutech vakuumtoalett med förbränning.

  Installation

  Olika typer av förbränningstoaletter installeras på olika sätt och det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar.

  Torra förbränningstoaletter är relativt lätta att installera eftersom de inte behöver kopplas till vatten. Däremot behöver de tillgång till el. De behöver inte stå frostfritt, utan kan stå i ett ouppvärmt utrymme på vintern. Det allra viktigaste vid installation av en torr förbränningstoalett är att skorstenen installeras på rätt sätt. Annars kan katalysatorn sätta igen, vilket kan ge problem med lukt.

  Miljö och kretslopp

  Om man samlar upp och förbränner urin, fekalier och toalettpapper, undviker man att släppa ut merparten av näringsämnen och smittämnen från avloppet till vatten. Ca 90 % kväve och 85 % fosfor från hushållets avlopp finns i toalettavfallet, och bara genom att ta bort toalettavfallet uppfyller man hög skyddsnivå för fosfor och kväve vad gäller utsläpp till vatten.

  Vid förbränningen fastnar fosforn från avloppet i askan, medan kvävet går till luften. Utsläppen till luft från torra förbränningstoaletter motsvarar ungefär utsläppen från moderna vedpannor.

  Askan från förbränningen kan spridas i trädgården. Men möjligheten till kretslopp är ganska liten, eftersom kväve går till luft och fosforn som finns i askan är svårtillgänglig för växterna. Askan är framförallt att betrakta som ett kalknings- och kaliumgödselmedel.

  Eftersom el eller gasol används vid varje spolning beror förbrukningen på hur mycket toaletten används. Om man använder toaletten ofta, t.ex. vid permanentboende, kan förbrukningen av el eller gasol, och därmed energikostnaden, bli relativt hög.

  Drift och skötsel

  I torra förbränningstoaletter ska en påse läggas ned i toalettskålen vid varje användning. Se till att följa tillverkarens anvisningar för skötsel och underhåll.

  Om man har en förbränningstoalett som drivs av gasol måste man se till att byta gasolflaska i tid.

  Askan töms regelbundet (hur ofta beror på hur mycket toaletten används) och kan spridas i trädgården. Eftersom förbränningen sker vid hög temperatur finns inga smittämnen kvar i askan och den kan spridas direkt utan kompostering eller lagring.

  Tänk på att

  • Om toaletten används ofta kan förbrukningen av el eller gasol bli hög och därmed också kostsam.
  • Torr förbränningstoalett är ofta inte lämplig att använda i offentliga utrymmen eller i stugor som hyrs ut mycket, eftersom det är viktigt att man använder en påse vid varje besök.
  • Du behöver oftast dispens/tillstånd för att installera en förbränningstoalett. Kolla med miljökontoret i din kommun vad som gäller.
  • Du måste ha godkänd behandling av bad-, disk- och tvättvattnet. Kolla med miljökontoret i din kommun vad som gäller.

  Övriga torrtoaletter

  Paketeringstoalett och frystoalett är två andra typer av torrtoaletter.

  Paketeringstoalett

  Paketeringstoaletten fungerar genom att avloppet försluts i folie efter varje användning. Denna toalett kan användas i bostäder, husvagnar och båtar. Plasten kring avfallet har inneburit svårigheter för kommunens avfallshantering och toaletten tillåts därför inte i alla kommuner. Det finns numera biologiskt nedbrytbar spolfolie, och "paketen" kan läggas i en latrinkompost.

  Frystoalett

  Frystoaletten fungerar genom att avfallet fryses ner till under -10°C. Elanslutning krävs. Latrinen kan antingen hämtas av kommunen eller komposteras. Latrinen kan hinna tina i samband med hämtningen, varför den kan behöva förvaras i tättslutande kärl av plast eller plåt.

  Tänk på att

  • Toaletter som är beroende av elektricitet, t ex frystoaletter, fungerar inte vid elavbrott.
  • I driftskostnaden för avloppslösningen måste man räkna in förbrukningsvaror såsom spolfolie eller el om man väljer denna typ av lösning. För en permanentboende familj kan denna kostnad bli ganska hög.
  • Du måste ha godkänd behandling av bad-, disk- och tvättvattnet. Kolla med miljökontoret i din kommun vad som gäller.
  Till toppen