• Fritidshus och eget vatten och avlopp

  I många fall är standarden hos ett fritidshus lite enklare än för ett åretruntboende. Dricksvattnet måste dock vara lika säkert att dricka och avloppet tas omhand utan att orsaka olägenheter.

  På denna sida fokuserar vi på frågor som rör fritidshuset. Vi introducerar olika aspekter av vatten och avlopp och hänvisar till vidare läsning.

  Fritidshus med eget vatten

  Egen brunn, eget vatten, enskilt dricksvatten etcetera innebär att du som husägare har en egen vattentäkt. Det kan vara en borrad brunn, grävd brunn eller vatten från ytvatten. Du ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

  Viktigt att tänka på – kolla vattenkvaliteten

  Det är viktigt att regelbundet ta prov för analys på ett ackrediterat laboratorium för att tidigt upptäcka förändringar och kunna åtgärda eventuella brister.

  Livsmedelverket rekommenderar att brunnsvattnet analyseras vart tredje år, men tätare om du misstänker att vattnet blivit förorenat. Du kan behöva installera reningsfilter för att slippa missfärgningar, lukt och dålig smak.

  Det förekommer att dricksvattnet förorenas av intilliggande avloppsanläggning. Avloppsguiden har en egen sida om eget dricksvatten där vi tar upp vad du bör tänka på för att minska riskerna och hålla koll på ditt dricksvatten. Här finns information och vägar vidare apropå eget dricksvatten

  Läs mer om brunnstyper på denna sida, borrad eller grävd brunn?

  Oregelbunden vattenanvändning

  Om du inte använder dricksvattnet regelbundet är det bra att tänka på att vattenkvaliteten kan påverkas av både årstid och användning. Detta är extra viktigt att tänka på för ett fritidshus. Under sommaren kan tillflödet i brunnen vara lågt och med det ge försämrad vattenkvalitet. Om huset byter ägare kan vattenuttag och avloppsmängder ändras radikalt och påverka vattenkvaliteten.

  Fritidshus med eget avlopp

  Vilken typ av avloppsvatten handlar det om? Är det avlopp med vattentoalett eller enbart så kallat BDT-avlopp (bad-, disk och tvätt)? Ska anläggningen kunna klara av ett normalt hushåll?

  Mängd och typ av avloppsvatten styr valet av avloppslösning och kraven på avloppsanläggningen.

  Stugans standard avgör krav på rening

  Lösningar för vatten och avlopp beror till stor grad på husets standard. Miljökontoret ställer krav utifrån det nyttjande som är möjligt, inte hur du som ägare tänker nyttja det. Om det inte går att bo i stugan året om kan det vara ett skäl till avsteg från vanliga krav på enskilda avlopp. Eller om stugan är så liten att det rimligen inte går att bo en familj på ca fem personer i den.

  Om fritidshuset medger boende året runt för en familj vill miljökontoret ofta se att avloppsanläggningen anpassas för detta. När det handlar om avloppsanläggningar i mark och storlek på byggprodukter är det inte rimligt att tro att du som husägare justerar dessa efter antal personer i hushållet.

  Att ha indraget vatten, eller framdraget vatten i ledning med kran, brukar innebära krav på avloppsrening av vattnet som leds ut från huset. Hus utan indraget vatten brukar följaktligen inte få samma krav på sig.

  Kom ihåg att många avloppsanläggningar behöver slamtömning eller att du tar hand om avfallet på tomten. Det är viktigt att ta med detta i planeringen av val av avloppslösning.

  Avloppsrening för vattentoalett

  Avloppet från vattentoalett innehåller smittämnen, näringsämnen som fosfor, kväve och kalium samt i vissa fall läkemedelsrester. Därför behöver avlopp med påkopplad vattentoalett renas i högre grad än avlopp utan vattentoalett.

  Det är förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanläggningar för vattentoalett. Det betyder att du behöver ansöka om tillstånd innan du köper produkter eller beställer anläggandet. En kunnig gräventreprenör bör kunna bistå dig i kontakten med miljökontoret.

  Det viktigaste syftet med avloppsrening är att förhindra smittspridning. Orenat avloppsvatten kan förorena grundvattnet eller sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag. På vissa håll är det även extra angeläget att rena eller omhänderta näringsämnen från avloppet för att undvika övergödning.

  Här finns en översikt över avloppstekniker

  Här finns information och vägar vidare utifrån dina förutsättningar

  Krav på enskilda avlopp

  Kontaktuppgifter till ditt miljökontor och lokal entreprenörer

  Avloppsrening för bad-, disk- och tvättavlopp

  Avlopp utan vattentoalett kallas bad-, disk- och tvättavlopp och förkortas BDT-avlopp. Ibland kallas det även för gråvatten. Det handlar om allt övrigt avlopp förutom det från vattentoaletten.

  BDT-avloppet innehåller inte samma mängd smittämnen och näringsämnen som avloppet från vattentoaletten men det måste ändå renas. BDT-avloppet innehåller en stor mängd organiska ämnen, kolväten, från tvål, kosmetika,  tvättmedel, matrester och diskmedel från köksavloppet. Avloppsreningen består av någon slags anläggning där de organiska ämnena kan brytas ned av bakterier, en så kallad biologisk rening.

  Här finns information och vägar vidare kring BDT-rening

  Krav på BDT-avlopp

  Fritidshus med torr toalösning

  En torr toalösning är en toalett som inte kräver indraget vatten. Kiss och bajs (urin och fekalier) hanteras separat, liksom övrigt BDT-avlopp. Upplägget är vanligt för det enklare sommarboendet men det finns även varianter som är dimensionerade för åretruntboende.

  Det finns många varianter av torrtoaletter. Allt från att kiss, bajs och papper blandas i en latrintunna till toaletter som sorterar ut urinen, förbränningstoaletter och toaletter med inbyggd kompostering.

  Sammanfattad information om källsorterande torra lösningar

  Läs mer om olika varianter av torrtoaletter

  Ta hand om avfallet på egen tomt

  Miljöskyddet, skyddet mot smittspridning och kretslopp bygger på att anläggningen sköts på ett lämpligt sätt. Det handlar om efterkompostering och att ha tillräckligt med yta för spridning. Det krävs dispens från miljönämnden att själv ta hand om sitt avfall från torrtoaletterna.

  Här finns information och vägar vidare apropå at ta hand om avfallet från torra lösningar

  Om det är svårt att ordna eget VA

  I vissa områden kan det vara knepigt och svårt att ordna vatten och avlopp på den egna tomten. Kanske började det med enkla stugor utan större bekvämligheter, som idag nyttjas mer och där det finns en önskan om indraget vatten och avlopp i husen. I sådana så kallade omvandlingsområden kan tomterna vara små, husen ligga nära varandra och ofta i direkt avslutning till en vacker sjö.

  Tunna jordlager, små tomter och ett känsligt vattendrag är faktorer som gör det svårt att ordna vatten och avlopp på den egna tomten.

  På vissa ställen har de boende ordat en gemensam dricksvattentäkt, ibland kallat sommarvatten om det endast är i bruk under sommaren. Avloppslösningarna i dessa områden brukar bli av ett enklare slag, till exempel torra toalösningar eller sluten tank beroende på husens standard. Det är även möjligt att ordna en gemensamhetsanläggning för avlopp. Läs mer på sidan om gemensamt VA

  Bra att tänka på vid köp av fritidshus

  Vi har märkt att frågan om enskilt vatten och avlopp lätt förbises i samband med husköp. När du köper ett hus med eget vatten och avlopp övertar du de anläggningar som redan finns på platsen. Om du känner till en del om enskilt vatten och avlopp kan du göra en bättre kostnadskalkyl.

  Som köpare förväntas du vara den som undersöker och tar reda på vad som finns och fråga om förutsättningarna.

  Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för dig som köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik. Däremot kan mäklaren hjälpa dig på vägen så att avloppet undersöks.

  Vi har en sammanställt en sida med mer information om att köpa hus med enskilt vatten och avlopp.

  Till toppen