• Ansökans innehåll

  Exakt vad som ska ingå i en tillståndsansökan varierar från kommun till kommun, så kontakta alltid din kommun för information. Om viktig information saknas får inte miljökontoret fatta beslut, utan måste istället begära in kompletteringar.

  Du sparar alltså tid genom att skicka in en så komplett ansökan som möjligt. Ofta kan du ladda ner ansökningsblankett från din kommuns hemsida. Kontaktuppgifter till din kommun

  Här listar vi de saker som myndigheten vanligtvis kräver att en ansökan om tillstånd ska innehålla för att vara komplett.

  Fastighetsbeteckning och adress

  Vad innebär det?
  Till exempel:
  Renvattnet 1:19
  Bostället 14
  720 80 Landsbyn

  Var hittar jag den informationen?
  Lantmäteriet eller din kommun.

  Situationsplan över tomten

  Vad innebär det?
  Situationsplanen bör vara i skala 1:400 till 1:1000 och följande bör märkas ut:

  • Fastighetsgränser och tillfartsväg för slamtömningsfordon
  • Avloppsanläggningens placering och utloppets placering
  • Byggnader, både befintliga och planerade
  • Avstånd till dricksvattenbrunnar, både egen och grannars inom det möjliga påverkansområdet, vanligen 100-200 m
  • Grundvattenytans strömningsriktning

  Var hittar jag den informationen?
  Om du bygger ett nytt hus kan du använda nybyggnadskartan. En egenritad, skalenlig skiss över din tomt kan också fungera. Från Lantmäteriet kan du beställa en karta över din fastighet gratis, ofta i skala 1:1000. Om du har e-legitimation kan du göra beställningen från Lantmäteriet under e-tjänsten ”Min fastighet”.  Det går också bra att kontakta kundtjänst på 0771-63 63 63.
  Exempel på en situationsplan

  Beskrivning av planerad anläggning

  Vad innebär en beskrivning?

  • En beskrivning av funktion samt en dokumentation av behandlingens resultat.
  • Drift- och underhållsinstruktion från leverantören
  • I den mån det behövs: En ritning över avloppsanordningens dimensionering och uppbyggnad i skala 1:50 - 1:100

  Var hittar jag den informationen?
  Om den planerade avloppsanläggningen är ett minireningsverk eller fosforfilter är prestandadeklarationen som följer med CE-märkningen ett bra underlag.

  När det gäller produkter som inte omfattas av krav på CE-märkning bör tillverkaren eller entreprenören kunna hjälpa till med annat underlag. Leverantören bör kunna redovisa resultat från en oberoende utvärdering.

  Om ansökan gäller markbaserad rening

  Vad innebär det?

  • Uppgifter om markförhållandena på platsen såsom siktkurva eller jordartsbestämning, höjdförhållanden på tomtens eventuella lågpunkter, berg i dagen, avskärande dränering
  • Uppgift om högsta grundvattennivån under året samt avstånd från markytan till berg
  • En bedömning av avloppsanläggningens påverkan på dricksvattentäkter och ytvatten
  • En ritning över avloppsanordningens dimensionering och uppbyggnad i skala 1:50 - 1:100, inklusive beskrivning av vilket material som lagts i bädden (kornstorlek på sand, makadam etc) och tjocklek på de olika lagren. Materialinformation är också viktig (t.ex. tvättad sand eller krossmaterial)

  Var hittar jag den informationen?
  Jordartsbedömning och uppskattning av grundvattennivån kan göras med hjälp av en eller flera provgropar

  För markbaserade anläggningar kan entreprenören hjälpa till med beskrivning av anläggningen. Här finns översiktliga beskrivningar:

  Eget omhändertagande av avfall

  Vad innebär det?
  Vissa kommuner har krav på kretslopp av näringsämnen från avlopp. Ange om kretslopp är möjligt och i så fall hur du har planerat att ta hand om urin, latrin, slam, klosettvatten eller dylikt.

  Var hittar jag den informationen?
  Produktleverantören eller den entreprenör du anlitar kan ge upplysningar om vilka avloppsfraktioner (t.ex. slam, klosettvatten, urin etc) som uppkommer i anläggningen, och i vilka mängder.

  Avloppsfraktioner från enskilda hushåll räknas som hushållsavfall, vilket innebär att kommunens renhållning ansvarar för omhändertagandet. Miljökontoret kan ge dig upplysningar om hur olika avloppsfraktioner tas omhand. Ta hand om avfall från avlopp på egen tomt

  Geohydrologisk undersökning

  Vad innebär det?
  En geohydrologisk undersökning bör bifogas om avloppet riskerar att påverka en dricksvattentäkt, eller om det finns annan risk för förorening. Undersökningen görs av en konsult och ska ge en fördjupad bild av jord-, berg- och vattenförhållanden på tomten.

  Var hittar jag den informationen?
  Läs här om lokalisering och skyddsavstånd
  Vad ska en geohydrologisk undersökning innehålla?
  Hitta en konsult i din kommun

  Övriga upplysningar

  Vad innebär det?

  Övriga upplysningar som är bra för kommunen att veta är:

  • Om avloppet gäller ett permanentboende eller fritidshus,
  • Om det kommer att upprättas servitut. Ett servitut behövs om avloppsanläggningen placeras på annans mark, eller utsläpp av avloppsvatten sker till dike på annans mark.
  • Vilken entreprenör som anlitas för arbetet.
  • Glöm inte kontaktuppgifter där kommunen kan nå dig.

  Var hittar jag den informationen?
  På Lantmäteriets hemsida finns information om servitut
  Hitta en entreprenör i din kommun

  Se filmen där va-konsult Peter Nilsson och miljöinspektör Rasmus Ahlm berättar om provgrop för enskilt avlopp, men även en del om ansökan:

  Till toppen