• Geohydrologisk undersökning

  När det är oklart hur en avloppsanläggning påverkar dricksvatten och ytvatten bör en geohydrologisk (kallas även hydrogeologisk) undersökning bifogas ansökan.

  Ofta är det kommunen som påtalar behovet av en sådan undersökning eftersom miljönämnden (eller motsvarande i din kommun) endast får ge tillstånd när det är uppenbart att avloppsanläggningen inte orsakar skada för miljön eller människors hälsa. Undersökningen ska utföras av en sakkunnig person, det vill säga en person som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på annat sätt har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet.

  Detta bör ingå i en geohydrologisk undersökning

  • Ett eller flera förslag på lämpliga avloppsanläggningar för platsen/fastigheten
  • Förslag på skyddsåtgärder som kan behöva göras
  • Redovisa befintliga och planerade vattentäkter, samt hur de är utformade (grävda, bergborrade, etc)
  • Redovisa befintliga avloppsanläggningar
  • Geologisk basbeskrivning
  • Markens infiltrationskapacitet
  • Djup till berg, bergets sprickighet
  • Högsta grundvattennivå vid infiltrationsplats
  • Grundvattnets strömningsriktningar under ”naturliga förhållanden” samt vid avloppsinfiltration och vattenuttag, ange även för våt- respektive torrperioder
  • Speciella förhållanden, t.ex. diken, avskärande berg eller dränering, som kan påverka grundvattnets strömning
  • Beräknade transporttider till skyddsobjekt (såsom grundvatten, sjö, å, etc.)
  • Om/var det infiltrerade avloppsvattnet avleds till ytvatten eller kommer upp till markytan
  • Bedömning om anläggningen klarar våta och torra perioder

  Mer information om provgropar

  Havs- och vattenmyndigheten vägleder om
  Bestämning av dimensionerande grundvattennivå

  Havs- och vattenmyndighetens infoblad (pdf) från november 2020
  Skydd av dricksvatten, avloppsanläggningar <26 pe

  Hitta en konsult i din kommun

  Till toppen