• Ansvar och roller

  Du som har enskilt avlopp ansvarar för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav på rening. Detta innebär bl.a. att du måste ha en anläggning som har tillstånd från miljönämnden (eller motsvarande) i din kommun.

  Vilket ansvar har du med enskilt avlopp?

  Som är fastighetsägare ansvarar du för att se till att ditt avlopp uppfyller lagens krav. Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen och är därför ansvarig för att söka tillstånd (alternativt anmäla) innan du byg­ger din anläggning, och för att anläggningen sedan byggs enligt beslutet. Du ska också sköta och underhålla din anläggning, samt löpande kontrollera att den fungerar.

  Du ansvarar för att anlita någon sakkunnig för att anlägga ditt avlopp. Sakkunnig är den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper att anlägga avlopp.

  Ansökan, anmälan, underhåll

  Om du har vattentoalett måste du ha tillstånd för en enskild avloppsanläggning. Har du inte tillstånd måste du söka tillstånd från Miljönämnden (eller motsvarande) i din kommun.

  Om du inte har vattentoalett, men indraget vatten till kök eller badrum, måste du skriftligen ha anmält din avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten till miljökontoret (eller motsvarande) i din kommun. Observera att det krävs tillstånd även för BDT-avlopp i vissa kommuner.

  Du ansvarar också för att din avloppsanläggning fungerar som den ska och för att den drivs och underhålls på rätt sätt.

  Vad får du göra själv?

  Du får gräva en egen provgrop och lämna in jordprov till siktanalys. Vill du inte göra detta själv kan du anlita en entreprenör eller konsult.

  Du får köpa in material till din avloppsanläggning, t.ex. rör, minireningsverk etc. Du bör dock bestämma detta med den entreprenör som ska installera anläggningen, så att ni är överrens om vem som ansvarar för vad.

  Du får installera vissa komponenter själv. Tänk på att du därmed tar större risker eftersom tillverkare/leverantörer ofta inte lämnar samma garanti när du själv installerat produkten. Se till att funktionsgarantin regleras med tillverkaren/leverantören innan du installerar produkten.

  Vad får du inte göra?

  Du får inte anlägga din egen markbädd eller infiltrationsanläggning om du inte är sakkunnig. Som sakkunnig räknas den som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper för att anlägga ett avlopp.

  Om du har en tekniskt komplicerad anläggning, t.ex. ett minireningsverk, får du inte utföra all service själv. En sakkunnig måste se över och utföra service och underhåll på anläggningen minst 1-2 ggr/år.

  Vilket ansvar har myndigheterna?

  Miljönämnden (eller motsvarande) i din kommun är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. Tjänstemännen på miljökontoret (eller motsvarande) ansvarar för handläggningen av avloppsärenden, och det är dem du ska vända dig till när du ska anlägga eller åtgärda din avloppsanläggning. Miljökontoret (eller motsvarande) ska inte ge förslag på vilken anläggning du ska ha, deras uppgift är att granska din ansökan och ge råd och vägledning.

  Vilket ansvar har entreprenören och teknikleverantören?

  Den entreprenör som du anlitar för att anlägga ditt avlopp har ansvar getenmot dig att utföra arbetet på ett fackmässigt sätt och att tillvarata dina intressen.

  Den teknikleverantör som säljer en avloppsprodukt till dig har bl.a. ansvar för att produkten överensstämmer med den beskrivning du fick innan du köpte den och att instruktioner för installation, drift och underhåll medföljer.

  Till toppen