• Vad innebär diplomerad entreprenör?

  Den som anlägger avlopp ska utföra ett fackmässigt arbete och ska ha tillräckliga kunskaper för arbetet. Kunskaperna kan entreprenören skaffa sig via utbildningar eller erfarenhet.

  I Avloppsguidens entreprenörsregister visas annonserande företag som anlägger avloppsanläggningar, utför projektering, gör installationer inomhus samt installerar vakuumtoaletter. I listan finns även möjlighet att redovisa uppgifter om genomförda utbildningar, diplomering.

  Att vara diplomerad entreprenör innebär att personen har genomgått en diplomutbildning. I högerspalten märker vi ut om företaget har personal som fått diplom från en utbildning om enskilda avlopp och som ingått avtal med VA-guiden om att visa diplomerade entreprenörer. VA-guiden driver och står bakom avloppsguiden.se. De utbildningar som listas på Avloppsguiden måste innehålla vissa grundkrav.

  För närvarande visar vi diplomeringar från Maskinentreprenörerna (ME), FANN VA-teknik, Kingspan BAGA, 4evergreen, Uponor och Watersystems Sverige AB.

  Grundkrav för listade utbildningar

  För att Avloppsguiden ska visa en diplomutbildning krävs det att den uppfyller vissa grundkrav. Anledningen är att vi vill lyfta den bredd på kunskap som behövs vid anläggandet av en avloppsanläggning.

  Listade utbildningar ska:

  • Handla om enskilda avlopp.
  • Beskriva lagar och regler på området.
  • Beskriva vad en tillståndsansökan bör innehålla.
  • Beskriva tekniklösningar för små avlopp.
  • Ha en utbildningsplan som är tillgänglig för alla att ta del av.
  • Omfatta minst en kursdag
  • Innehålla antingen ett teoretiskt eller praktiskt prov eller krav på referensanläggning som måste klaras för att deltagaren ska få diplomet.
  • Höra till den person som gått utbildningen och inte till företaget.
  • Kunna styrkas med ett utbildningsbevis eller motsvarande.

  Diplomet hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med  om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.
  Observera! Entreprenören ansvarar för att ha den kompetens som behövs för uppdraget.


  Maskinentreprenörerna

  Maskinentreprenörerna, ME, är en bransch- och arbetsgivarorganistation för maskinentreprenörer.

  Diplomutbildning små avlopp

  Diplomutbildningen omfattar två dagar och startade 2006. Utbildningen ger en oberoende genomgång av olika tekniklösningar samt exempel från miljökontorens handläggning av avloppsärenden. VA-guiden anlitas för stor del av innehållet. Diplom utfärdas av ME-skolan efter avklarad utbildning och  godkänt resultat på skriftligt prov.

  Innehåll

  • Genomgång och beskrivning av olika tekniklösningar
   • Markbaserad teknik
   • Extra fosforrening - fosforfilter och kemisk fällning
   • Minireningsverk
   • Källsorterande teknik
  • Platsens förutsättningar - mark och vatten
  • Myndigheters krav och riktlinjer
  • Genomgång av konsumenträttsliga frågor
  • Nya affärsmöjligheter för entreprenörer

  Diplomet hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.

  Aktuella utbildningar


  4evergreen

  Diplomeringsutbildning 4evergreen #PROFFSPÅAVLOPP

  Diplomutbildningen är teoretisk, omfattar en dag och avslutas med ett teoretiskt test. Ett personligt diplom och dekaler till företaget utfärdas efter avklarad utbildning och godkänt resultat i testet.

  Innehåll

  • Allmän kunskap om små avlopp
  • Lagstiftning
  • Ansökan
  • Val av anläggning
  • 4evergreen produktkunskap
  • Dimensionering
  • Installation
  • Drift och underhåll

  Aktuella utbildningar

  Diplom och ackreditering hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med  om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.


  Kingspan BAGA

  BAGA Diplomutbildning

  En tvådagars kurs som omfattar genomförandets olika moment, från första kontakt med kund och miljökontor till färdig leverans av anläggning. Efter avklarad utbildning delas ett diplom och en dekal ut som bevis på att entreprenören är ackrediterad BAGA-installatör.

  Innehåll

  • Lagar och Råd. CE-märkning. P-märke som styr branschen
  • Miljöbalken, allmänna råden och begrepp
  • Produktpresentationer
  • Jordanalyser som underlag för dimensionering
  • Förutsättningar, plats, krav, kund
  • Besök, offert och genomförande
  • Misstag att undvika

  Aktuella utbildningar

  Diplom och ackreditering hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med  om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.


  FANN VA-Teknik

  Diplomkurs och Auktoriserad Partner

  FANN har sedan 2005 vidareutbildat både entreprenörer, grossister och miljöinspektörer som vill lära sig mer om enskilt avlopp. Kurserna genomförs både lokalt runt om i landet samt digitalt. Ett personligt diplom utfärdas efter ett godkänt resultat på provdelen.

  Kursinnehåll

  • Lagar och regler
  • Förundersökning
  • Jordprovsanalys
  • Dimensionering
  • Reningstekniker
  • Produktgenomgång
  • Installation
  • Kunskapsprov

  Vid ett godkänt resultat på provdelen kan entreprenören också bli en FANN Auktoriserad Partner genom att inom ett år efter kursen dokumentera en installation av en komplett FANN-anläggning som sedan granskas.

  Aktuella utbildningar

  Diplom och auktorisationen hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med om den som ska utföra arbetet är auktoriserad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.


  Uponor

  Uponor Academy planering och installation av enskilt avlopp

  Utbildningen startade år 2007 och genomförs på vår produktionsanläggning utanför Borås med möjlighet till digitalt deltagande från hemort. Teori varvas med besök i produktionen och varar en heldag. Efter teoretiskt prov med godkänt resultat erhålls ett personligt diplom och dekal som bevis på att entreprenören är en diplomerad Uponor-installatör

  Innehåll

  • Planering och installation av enskilda avlopp
  • Lagar och regler
  • Avloppsvatten och reningsteknik
  • Att välja teknik
  • Tekniköversikt
  • Lokalisering, geologi & hydrogeologi
  • Provgrop markbädd
  • Provgrop infiltration
  • Dimensionering
  • Tillståndsansökan
  • Installation
  • Dokumentation och fastighetsägarens egenkontroll

  Uponor Academy

  Diplom och ackreditering hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.


  Watersystems Sverige AB

  Diplomeringskurs WSB Clean reningsverk

  Bli diplomerad installatör för WSB Clean reningsverk. Gå vår 2-dagarskurs för att dokumentera dina kunskaper. Ett personligt diplom utfärdas efter ett godkänt resultat på provdelen.

  Kursinnehåll:

  • Lagstiftning, entreprenad- & konsumentjuridik
   (hålls av extern advokat)
  • Miljöbalken etc
  • Tekniklösningar för små avlopp
  • Tillståndsansökan för enskilt avlopp
  • Val av tekniklösning utifrån skyddsnivåer
  • Produktkännedom
  • Installation av WSB Clean reningsverk, genomgång, erfarenhetsutbyte
  • Genomgång av Watersystems serviceavtal och serviceavdelningens arbete
  • Säljstrategier
  • Fabriksvisning i Tranås Cementvarufabrik och Watersystems lokaler*
  • Erfarenhetsutbyte, samtal och gemensam middag mm
  • Kunskapsprov

  *) När kursen hålls i Tranås

  Aktuella kurstillfällen

  Diplom och ackreditering hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.

  Till toppen