• Vad innebär diplomerad entreprenör?

  Den som anlägger avlopp ska utföra ett fackmässigt arbete och ska ha tillräckliga kunskaper för arbetet. Kunskaperna kan entreprenören skaffa sig via utbildningar eller erfarenhet.

  I Avloppsguidens entreprenörsregister visas annonserande företag som anlägger avloppsanläggningar, utför projektering, gör installationer inomhus samt installerar vakuumtoaletter. I listan finns även möjlighet att redovisa uppgifter om genomförda utbildningar, diplomering.

  Att vara diplomerad entreprenör innebär att personen har genomgått en diplomutbildning. I högerspalten märker vi ut om företaget har personal som fått diplom från en utbildning om enskilda avlopp och som ingått avtal med VA-guiden om att visa diplomerade entreprenörer. VA-guiden driver och står bakom avloppsguiden.se. De utbildningar som listas på Avloppsguiden måste innehålla vissa grundkrav.

  För närvarande visar vi diplomeringar från Maskinentreprenörerna (ME), FANN VA-teknik AB, Baga Water Technology AB och 4evergreen.

  Grundkrav för listade utbildningar

  För att Avloppsguiden ska visa en diplomutbildning krävs det att den uppfyller vissa grundkrav. Anledningen är att vi vill lyfta den bredd på kunskap som behövs vid anläggandet av en avloppsanläggning.

  Listade utbildningar ska:

  • Handla om enskilda avlopp.
  • Beskriva lagar och regler på området.
  • Beskriva vad en tillståndsansökan bör innehålla.
  • Beskriva tekniklösningar för små avlopp.
  • Ha en utbildningsplan som är tillgänglig för alla att ta del av.
  • Omfatta minst en kursdag
  • Innehålla antingen ett teoretiskt eller praktiskt prov eller krav på referensanläggning som måste klaras för att deltagaren ska få diplomet.
  • Höra till den person som gått utbildningen och inte till företaget.
  • Kunna styrkas med ett utbildningsbevis eller motsvarande.

  Diplomet hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med  om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.
  Observera! Entreprenören ansvarar för att ha den kompetens som behövs för uppdraget.


  Maskinentreprenörerna

  Maskinentreprenörerna, ME, är en bransch- och arbetsgivarorganistation för maskinentreprenörer.

  Diplomutbildning små avlopp

  Diplomutbildningen omfattar två dagar och har tre delar, en teoridag, en fältdag samt att kursdeltagaren ska anlägga och dokumentera en godkänd anläggning. Avloppsguiden anlitas för innehållet dag 1 (teoretiska kunskaper). Diplom utfärdas efter avklarad utbildning.

  Innehåll dag 1

  • Myndigheters krav och riktlinjer, Miljöbalken och Plan- och bygglagen
  • Genomgång av aktuell kommuns rutiner vid tillståndsärenden
  • Information om olika tekniklösningar
  • Nya affärsmöjligheter för entreprenörer

  Innehåll dag 2

  • Halvdag i fält med genomgång av en infiltration eller markbädd
  • Utbildningspass vid provgrop/perkulationstest
  • Utställning av tekniklösningar från olika VA-leverantörer
  • Genomgång av avtalslagen och konsumentköplagen

  Inrättande av referensanläggning

  • Inrättande av slamavskiljare samt en markbädd eller infiltrationsanläggning eller en avloppslösning som innehåller en sådan del.
  • Dokumentation med foton från arbetet enligt en fastställd kontrollplan från kommunen eller genom Maskinentreprenörernas kontrollplan.

  Diplomet hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med  om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.

  Aktuella utbildningar


  Projektörsutbildning små avlopp (ME)

  Projektörsutbildningen är på två dagar och ger deltagarna kunskaper om förundersökning, placering, teknikval och vad som krävs för en ansökan om tillstånd att inrätta en avloppsanläggning. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska pass. Efter avklarad utbildning utfärdas ett utbildningsintyg.

  Innehåll

  • Inledande undersökningar
  • Val av lokalisering
  • VA-utredning
  • Teknikval
  • Framtagande av underlag till ansökan
  • Perkolationstest (utrustning för detta ingår)

  Aktuella utbildningar


  4evergreen

  Diplomeringsutbildning 4evergreen #PROFFSPÅAVLOPP

  Diplomutbildningen är teoretisk, omfattar en dag och avslutas med ett teoretiskt test. Ett personligt diplom och dekaler till företaget utfärdas efter avklarad utbildning och godkänt resultat i testet.

  Innehåll

  • Allmän kunskap om små avlopp
  • Lagstiftning
  • Ansökan
  • Val av anläggning
  • 4evergreen produktkunskap
  • Dimensionering
  • Installation
  • Drift och underhåll

  Aktuella utbildningar

  Diplom och ackreditering hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med  om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.


  Baga Water Technology

  BAGA Diplomutbildning

  En tvådagars kurs som omfattar genomförandets olika moment, från första kontakt med kund och miljökontor till färdig leverans av anläggning. Efter avklarad utbildning delas ett diplom och en dekal ut som bevis på att entreprenören är ackrediterad BAGA-installatör.

  Innehåll

  • Lagar och Råd. CE-märkning. P-märke som styr branschen
  • Miljöbalken, allmänna råden och begrepp
  • Produktpresentationer
  • Jordanalyser som underlag för dimensionering
  • Förutsättningar, plats, krav, kund
  • Besök, offert och genomförande
  • Misstag att undvika

  Aktuella utbildningar

  Diplom och ackreditering hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med  om den som ska utföra arbetet är diplomerad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.


  FANN VA-teknik

  Diplomkurs för IN-DRÄN-installatörer

  Utbildningen innehåller två separata utbildningsdagar samt inlämning av dokumentation från en installerad anläggning. Utbildningen riktar sig till entreprenörer som installerar FANN VA-tekniks IN-DRÄNmoduler.

  Efter avklarad utbildning och inlämnad dokumentation av installerad anläggning erhålls ett diplom och det utfärdas en auktorisation. Auktorisationen gäller i två år, förnyas genom vidareutbildning, och innebär en 10-årig funktionsgaranti för kund under förutsättning att anläggningen är dokumenterad och korrekt utförd och att giltigt serviceavtal finns i de fall sådant krävs.

  Innehåll dag 1

  • Teori och diskussion kring småskalig VA-teknik
  • EU-standarder
  • Havs- och vattenmyndighetens Allmänna råd om små avlopp

  Innehåll dag 2

  • Praktiska inslag med dimensioneringsuppgifter
  • Övning i placering av anläggningar
  • Kunskapstest

  Aktuella utbildningar

  Diplom och auktorisationen hör till den som gått utbildningen

  Fråga den firma du har kontakt med om den som ska utföra arbetet är auktoriserad om du som kund vill vara säker på att den som projekterar eller anlägger anläggningen har genomgått utbildningen.

  Till toppen