• Krav på enskilda avlopp

  Som husägare med eget vatten och avlopp är det naturligt att fråga sig vad det är som gäller. Det vill säga vilka lagar och regler man har att förhålla sig till.

  Sammanfattat

  Det är du som rår över din avloppsrening som ansvarar för att utsläppet inte orsakar olägenhet för varken människors hälsa eller miljön. Myndighetens krav ska anpassas utifrån de risker ditt avloppsutsläpp kan innebära. Varje ärende ska prövas var för sig.

  Det betyder att det kan vara svårt att på förhand säga exakt vilka krav som kommer att ställas på just din anläggning. Men miljökontoret kan ofta ge en preliminär bedömning utifrån sin lokalkunskap om området.

  Kraven ska heller inte vara orimliga. Kostnader för utredning och åtgärder för att skydda människors hälsa och miljö ska vägas mot den nytta de gör. Även den avvägningen ska göras i det enskilda fallet.

  I Sverige finns ingen särskild lag som reglerar enskilda avlopp. Istället har vi allmänna hänsynsregler som innebär att den som ansvarar för en verksamhet med utsläpp också ansvarar för att minimera skadan av utsläppet eller minska risken för så kallad olägenhet för människors hälsa och miljö.

  Enligt miljölagstiftningen är det inte tillåtet att utan tillstånd anlägga ett avlopp med vattentoalett. Om man vill anlägga ett avlopp för bad-, disk- och tvättvatten eller ändra belastningen eller ändra på en anläggning med vattentoalett krävs det i regel en anmälan till den lokala myndigheten.

  Det finns allmänna råd från Havs- och vattenmyndigheten där de tolkar de allmänna hänsynsreglerna apropå små avloppsanläggningar. Innan Havs- och vattenmyndigheten tog över vägledningen var det Naturvårdsverket som gav ut dessa råd. Därför förekommer det att man till exempel hänvisar till Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006.

  De allmänna råden är inte tvingande regler men miljökontoren använder dessa råd som stöd när de tolkar lagen och ställer krav eller villkor på avloppsanläggningen.

  Allmänna krav

  Avloppsanläggningen får inte innebära risk för miljön eller människors hälsa. Vid bedömning utgår kommunen ofta från de allmänna råden från Havs- och vattenmyndigheten. De bygger på funktionskrav/reningskapaciteten, inte på specifika tekniker.

  Främst är det dricksvattenbrunnar och grundvatten, närliggande sjöar och åars kvalitet och människors hälsa som det måste tas hänsyn till, men kraven som ställs måste vara rimliga i förhållande till miljönyttan.

  I allmänhet ska små avloppssystem:

  • Säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga reducera smittämnen så långt det är möjligt.
  • Skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga reducera utsläpp av fosfor och kväve (näringsämnen), och organiskt material (syreförbrukande ämnen, BOD).
  • Möjliggöra kretslopp av näringsämnen.
  • Hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden.

  Krav på hygienisk säkerhet

  Det får inte finnas risk för förorening av lokal vattentäkt. Det handlar om att förhindra spridning av sjukdomar. Vid utsläpp där människor kan komma i kontakt med renat avloppsvatten bör det renade avloppsvattnet inte ha högre bakteriehalter än vatten som är tjänligt för strandbad.

  Lokaliseringsreglen (MB 2 kap 4 §) betyder att man måste vara noga med att inte placera anläggningen för nära vattentäkter (oavsett om dessa för tillfället används eller inte) eller andra känsliga objekt.

  Krav på skydd av miljön

  Eftersom utsläpp av fosfor bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag ställer många kommuner hårda krav på reduktion av fosfor. Reduktionen av kväve är viktig i kustområden eller i speciellt känsliga områden där kväveutsläpp bidrar till övergödningen. Syreförbrukande ämnen (BOD7) bör reduceras med minst 90 %, något som de flesta tekniker för avloppsrening klarar idag.

  Lagen förbjuder utsläpp direkt i vattenområde om vattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning och det inte är uppenbart att det kan ske utan olägenhet.

  Krav på kretslopp

  Återföring av näringsämnen från avloppet till odlad mark är ett viktigt steg mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Det finns redan idag många tekniker som möjliggör detta för enskilda hushåll och allt fler kommuner har krav på kretsloppsanpassning av enskilda avloppsanläggningar.

  Krav på kontroll av anläggningens funktion

  För att säkerställa att avloppsanläggningen fungerar som den ska måste det vara möjligt att kontrollera dess funktion på ett något så när enkelt sätt. Detta innebär i praktiken att anläggningen ska förses med en provpunkt där det är möjligt att ta prov på utgående vatten. Detta krav gäller främst i de fall tillståndet bygger på funktionskrav.

  Olika krav i olika kommuner?

  Det finns inga generella regler som säger exakt vad en avloppsanläggning ska klara av, utan kommunernas miljönämnder tolkar själva miljöbalkens innebörd. Olika kommuner kan ha olika krav beroende på hur känsliga de lokala vattendragen är, eller hur mark- och grundvatten-förhållandena ser ut.  Ofta krävs en kontakt med miljökontoret eller va-rådgivare för att få en tydligare uppfattning om vilka krav som ställs på avloppen där du bor. Kontaktuppgifter till din kommun

  Lika fall ska behandlas lika oavsett var i landet man bor, men det kan vara svårt att finna exakt lika förhållanden. En kommunal avloppspolicy (eller vad man väljer att kalla den) har inte statusen av författningstext, utan alla beslut måste grundas på en tolkning av författningstexten. En policy kan dock vara ett mycket viktigt instrument som bör betraktas som ett beslutsunderlag.

  De flesta sjöar och vattendrag i Sverige är indelade efter miljökvalitetsnormer beslutade utifrån bestämmelser i EU. Vattnets ekologiska och kemiska status bedöms och dessa bedömningar ska vara till hjälp för att förbättra statusen i vattnet. Utifrån bedömningen sätts skyddsnivåer upp på hur mycket näringsämnen och föroreningar som får släppas ut i vattnet. Eftersom skyddsnivåerna varierar kan alltså kraven på reningsanläggningar variera. Läs mer om hög och normal skyddsnivå

  Du är ansvarig för att din anläggning uppfyller kraven

  Det är den som driver anläggningen som ansvarar för att den uppfyller balkens krav, och mot bakgrund av detta kan man anse att man som köpare bör försäkra sig om att anläggningen uppfyller följande krav:

  • Avloppsanläggningen ska vara tillförlitlig och driftssäker.
  • Underhåll och drift ska kunna skötas enkelt av dig som är användare utan alltför stor arbetsinsats, eller så ska ett serviceavtal ingå vid köp av anläggningen.
  • Det måste finnas tydliga instruktioner och system som gör att du enkelt kan upptäcka fel.

  Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att anläggningen fungerar som den ska och det ligger därför i ditt eget intresse att ställa krav på anläggningens tillförlitlighet och driftssäkerhet gentemot leverantör och/eller entreprenör.

  Till toppen