• Avloppsteknik

  Här samlar vi information om olika avloppstekniker. Olika förutsättningar öppnar för olika teknikval.

  Vanliga tekniker för enskilt avlopp

  Mathias Hultberg, avloppsguiden.se, berättar om vanliga avloppstekniker och vad du behöver tänka på inför val av teknisk lösning för din enskilda avloppsanläggning.

  Filmen är en introduktion till informationen om avloppsteknik på avloppsguiden.se.
  Innehåll i översikt:

  • Vad ska en avloppsanläggning klara av?
  • Slamavskiljare
  • Markbaserad rening - infiltration och markbädd
  • Minireningsverk
  • Kompletterande fosforrening
  • Källsorterande lösningar
  • Bedömning av skyddsnivå
  • Vilken typ av anläggning ska jag välja?

  Systemlösningar

  Vi har valt att presentera de systemlösningar vi tror att du som husägare har att ta ställning till och välja mellan. Rent allmänt bör du ha detta i åtanke:

  • Du måste ha tillstånd från miljönämnden innan du kan börja bygga din anläggning.
  • Ha en dialog med miljökontoret om kraven på din avloppsanläggning.
  • Det finns många saker att ta hänsyn till när du väljer avloppslösning.
  • I stort sett alla avloppsanläggningar fungerar sämre vid mycket ojämn belastning.

  Markbaserad rening

  Denna teknik renar med hjälp av marken. Det finns olika varianter av markbaserad rening men principen är densamma. Det finns system med självfall och trycksatta system med pumpning.
  Läs mer

  Infiltration: Reningen sker i de naturgivna marklagren. Det renade avloppsvattnet sipprar ned till det ytliga grundvattnet. Läs mer

  Markbädd: Ett schakt grävs ur och massorna ersätts med markbäddssand. Ett utlopp leder det renade avloppsvattnet vidare. Läs mer

  Biomoduler: En förstärkning av den biologiska reningen som sker ytligt där det finns mest tillgång till syre i anläggningen. Kallas också för kompaktfilter. Läs mer

  Kompletterande fosforrening

  En annan typ av förstärkning av en markbaserad anläggning för att öka reduktionen av fosfor.
  Läs mer

  Kemisk fällning: En fällningskemikalie används för att fånga fosforn så kallade flockar. Detta slam samlas upp i slamavskiljaren. Läs mer

  Fosforfilter: Först renas avloppet som vanligt genom markbädden och sedan går det genom ett filtermaterial. Filtret placeras i en brunn efter en tät markbädd. Läs mer

  Minireningsverk och kompakta lösningar

  Här sker avloppsreningen i en förtillverkad produkt (prefabricerad avloppsrening). Den vanligaste varianten är slamavskiljning, kemisk fällning och biologisk nedbrytning. Det finns såklart olika varianter och upplägg. Ett gemensamt drag är att de är kompakta anläggningar. Läs mer

  Källsorterat WC-avlopp

  Avloppet från de vattenspolande toaletterna samlas upp medan övrigt avlopp (BDT) renas i egen anläggning. Vissa kommuner ställer krav på sorterande avlopp då de vill samla in toalettavfallet för återföring av växtnäring till odlingsmark. Läs mer

  Källsorterande torra lösningar

  Istället för vattenspolande toalett har hushållet något typ av torrtoalett. Övrigt avlopp (BDT) renas i egen anläggning. Detta är en vanlig systemlösning för fritidshus utan vattentoalett. Läs mer

  Fördjupning i avloppsteknik

  Utöver sidorna om varje systemlösning har vi informationssidor om olika delar i ett avloppssystem.

  Läs mer

  Toaletter – det finns många olika varianter av toaletter utöver traditionell WC.

  Ledningar och rör

  Slamavskiljning - viktig förbehandling av avloppsvattnet

  Anläggningar – den del som behandlar och renar avloppsvattnet.

  Efterbehandling – efterpolering och bortledning av avloppsvatten efter det huvudsakliga reningssteget.

  BDT-rening

  Eftersom toalettavloppet och BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten) har så olika egenskaper kan det vara värt att läsa på mer om BDT-rening. Läs mer

  Produkter för enskilt avlopp

  Via produktregistret på avloppsguiden.se hittar du info om anläggningar och produkter för enskilt avlopp. Vi jobbar för att bli så heltäckande som möjligt. Företagen har själva skrivit informationen om produkterna. Sök via fritext eller skapa urval av produkter med hjälp av kategorier och företag.

  Utöver produktregistret erbjuder avloppsguiden.se Marknadsöversikt - produkter för enskilt avlopp. Översikten är oberoende och listar på ett jämförbart sätt produktinformation, även om drift, ekonomi och skötsel.  Marknadsöversikt - produkter för enskilt avlopp

  Se produkter för enskilt avlopp

  Via länkarna nedan kommer du till olika kategorier i produktregistret.

  Toaletter
  Underkategorier: Extremt snålspolande toaletterUrinsorterande vattentoaletter och Torrtoaletter

  Förbehandling – den del som slamavskiljer eller på annat sätt förbehandlar avloppsvattnet.
  Underkategorier:  Slamavskiljare och Slutna tankar

  Anläggningar – den del som behandlar och renar avloppsvattnet.
  Underkategorier: Markbaserad rening, Minireningsverk, Kompletterande fosforrening och Slutna tankar

  BDT-rening

  Övrigt
  Underkategorier: Pumpstationer och brunnar och Tillbehör


  Snabbguiden

  1. Dina förutsättningar – Ta reda på dina förutsättningar och krav på avloppsanläggningen.
  2. Välja systemlösning – Koppla samman förutsättningar och krav med systemlösningar.
  3. Avloppsteknik – Lär dig mer om avloppstekniken hos de systemlösningar du fastnat för.
  4. Ansökan – Överblicka ansökningsprocessen och få till en lämplig ansökan.
  Till toppen