• Gemensam anläggning för flera hushåll

  Det kan ofta vara fördelaktigt, både ekonomiskt och miljömässigt, att anlägga en gemensam anläggning för vatten och avlopp för flera hushåll.

  I vissa områden kan det vara svårt att ordna vatten och avlopp på den egna tomten. Ofta handlar det om områden där fritidshus omvandlas till mer permanent boende. I sådana så kallade omvandlingsområden kan tomterna vara små, husen ligga nära varandra och ofta nära sjöar och vattendrag.

  Hur man löser vatten och avlopp i ett område beror på platsens förutsättningar – hur pass känslig omgivningen är, på markförhållandena och hur fastigheterna är placerade. För kommunens bedömning spelar det ofta ingen roll om du kallar ditt hus för fritidshus eller bostad.

  Miljökontoret ser till husets standard och hur huset kan användas. Avlopp med vattentoalett innebär oftast högre krav, medan avlopp från enbart bad-, disk- och tvättavlopp (BDT) innebär lägre krav på avloppsrening.

  Allmänt vatten och avlopp

  När kommunen tar ansvar för vatten och avlopp kallas det för allmänt VA. Med kommunen menas till exempel tekniska kontoret eller ett kommunalt bolag.

  Allmänt VA kan bestå av anläggningar för en eller flera VA-tjänster: dricksvatten, avlopp eller dagvatten.

  Att bilda en gemensam anläggning – steg för steg

  En gemensam anläggning innebär att flera fastigheter bildar en samfällighetsförening för att anlägga en så kallad gemensamhetsanläggning. En sammanfattning av hur det kan gå till:

  1. De boende pratar ihop sig.
  2. Dialog med miljökontoret om kravnivåer samt med lantmäteriet om frågor som rör gemensamhetsanläggningar och regleringar av fastigheter.
  3. En VA-utredning med projektering tar vid med hjälp av konsult eller sakkunnig gräventreprenör.
  4. Ansökan eller anmälan till miljökontoret för själva avloppsanläggningen.
  5. Ansökan om förrättning hos Lantmäteriet.
  6. Bildande av förening som ansvarar för den gemensamma anläggningen.
  7. Efter positiva beslut från miljökontoret och lantmäteriet anläggs VA-anläggningen.
  8. Drift, underhåll, egenkontroll och uppföljande miljötillsyn tar vid.

  Tänk på att detta är en översiktlig beskrivning av en process och att det finns olika varianter och lokala förbehåll. Det finns även fall där de boende bildar en ekonomisk förening som tar ansvar gemensamhetsanläggningen.

  Kommunens ansvar för att lösa VA i ett område

  Om det saknas förutsättningar för att lösa vatten och avlopp på den egna fastigheten inom ett bebyggt område kan kommunen få ansvaret enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) för att lösa VA-frågan. Kommunfullmäktige inrättar i så fall ett verksamhetsområde för den vattentjänst som behövs i området, till exempel vatten och avlopp.

  I de allra flesta fall brukar det då bli fråga om anslutning till det allmänna VA-nätet, alltså kommunalt vatten och avlopp. Utgångspunkten är att VA-huvudmannen, som kan vara ett kommunalt bolag eller kommunens tekniska kontor, har rätt att ta ut avgifter av alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet. VA-huvudmannen blir samtidigt skyldig att upprätta en förbindelsepunkt som visar var de boende kan ansluta sina ledningar till det allmänna VA-nätet.

  Ett undantag är om du som fastighetsägare har en egen VA-anläggning som är bättre än kommunens. Då har VA-huvudmannen inte rätt att ta ut avgift. Det finns fall där enskilda fastighetsägare vunnit tvisten om avgift och anslutning men i de flesta fall som avgjorts i domstol har man bedömt kommunens VA-anläggning som bättre än fastighetsägarens enskilda anläggning.

  Sett till kostnader och avgifter vid anslutning till det kommunala VA-nätet handlar det alltså om följande:

  • Markarbete för anläggande av ledningar på egen fastighet.
  • Anläggningsavgift – engångsavgift som blir aktuell vid anslutning.
  • Årlig VA-taxa.

  Avgifter för att ansluta sig och årlig avgift enligt VA-taxan hittar du via din kommuns hemsida under vatten och avlopp. Det kan förekomma att kommunen tar ut en högre avgift, så kallad särtaxa, i områden där vatten och avlopp är särskilt kostsamt att lösa.

  Det är bra att känna till att kommunen inte har några styrmedel som kan bestämma hur du eller andra ska bo eller använda huset. Kommunen planerar och kan styra utvecklingen i ett område med hjälp av kommunala planer. Översiktsplanen fungerar som övergripande inriktning för olika delar av kommunen  medan detaljplaner och områdesbestämmelser styr utformningen i ett visst område. Bygglov styr bebyggelsen på enstaka fastigheter.

  Läs mer om gemensamhetsanläggningar

  Mer information om att äga tillsammans finns på Lantmäteriets hemsida.
  Om gemensamhetsanläggningar

  Gemensamt vatten och avlopp – Bättre miljö till lägre kostnader, Lantmäteriet.

  Gemensamt avlopp – så kan det gå till, folder från JTI (Institutet för jordbruksteknik), 2006. Innehållet i foldern fokuserar på arbetet med att få till en anläggning för gemensamt avlopp, två eller flera fastighetsägare.

  Till toppen