• Kommunens krav

  Det inte tillåtet att utan tillstånd anlägga ett avlopp med vattentoalett. Om man vill anlägga ett avlopp för bad-, disk- och tvättvatten eller ändra belastningen eller ändra på en anläggning med vattentoalett krävs det i regel en anmälan till den lokala myndigheten.

  Kommunen har olika avdelningar och kontor för olika frågor. När det gäller enskilda avlopp är det miljönämnden, eller motsvarande, som prövar ansökningar och bedriver tillsyn. Detta kallas för myndighetsutövning. Miljökontoret är nämndens förvaltning som handlägger ärenden. Namnet på förvaltningen skiljer sig mellan olika kommuner.

  Myndighetens krav ska anpassas utifrån de risker ditt avloppsutsläpp kan innebära. Varje ärende ska prövas var för sig. Förvaltningslagen ligger till grund för att ditt ärende ska handläggas rättsäkert.

  Krav på anläggningen

  På sidorna om myndigheternas perspektiv tar vi bland annat upp följande de allmänna råden om små avloppsanläggningar från Havs- och vattenmyndigheten. Det är dessa råd miljökontoren använder när de bedömer vilka krav som anses rimliga att ställa på din avloppsanläggning.

  I allmänhet ska små avloppsanläggningar:

  • Säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga reducera smittämnen så långt det är möjligt.
  • Skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga reducera utsläpp av fosfor och kväve (näringsämnen), och organiskt material (syreförbrukande ämnen)
  • Möjliggöra kretslopp av näringsämnen.
  • Hushålla med resurser, vara användarvänliga och ge möjlighet till kontroll av reningsgraden.

  Läs mer om krav på enskilda avlopp

  Ansvar och roller

  Du som har enskilt avlopp ansvarar för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav på rening.

  På sidan om ansvar och roller beskriver vi de aktuella aktörernas roller

  • Vilket ansvar har du med enskilt avlopp?
  • Vilket ansvar har myndigheterna?
  • Vilket ansvar har entreprenören och teknikleverantören?

  Läs mer om ansvar och roller


  Avloppskollen

  Till toppen