• Uppgradera ditt avlopp

  Även om avloppsanläggningar kan fungera bra över en längre tid varar de inte för evigt. Områdets känslighet avgör kraven på anläggningen.

  Planera för att avloppsanläggningen dels behöver underhåll och dels behöver bytas ut. Vilket typ av underhåll, vad som går att byta ut och vilken tidshorisont beror på typ av anläggning.

  Varför åtgärda sin gamla anläggning?

  Det kan finnas flera anledningar att åtgärda ett befintligt enskilt avlopp. Ett skäl kan vara att man t.ex. har börjat tillbringa allt större tid i sin sommarstuga, eller planerar att flytta in permanent där. Ett annat kan vara att man köper eller renoverar en sommarstuga och vill sätta in en WC som kopplas till ett avlopp som bara är anpassat till BDT-vatten. Ett tredje kan vara att någon del av avloppet går sönder eller att avloppets livslängd helt enkelt tagit slut och hela eller delar av systemet behöver bytas.

  Ett mycket konkret skäl till åtgärd kan också vara att man fått föreläggande från kommunen om att åtgärda sitt avlopp på grund av att det inte uppfyller kraven. Skäl till det kan vara just ändrad användning av huset från fritidsboende till permanenthus. Ett annat kan vara att frågan aktualiseras av att man söker bygglov för att bygga ut. Ett tredje att kommunen inventerat avloppen i området och bedömt ditt avlopp som undermåligt.

  Ett fungerande avlopp är viktigt

  Det är viktigt att man har ett bra fungerande avlopp. Ett dåligt avlopp kan innebära risk för att man förorenar både sitt eget eller grannarnas dricksvatten eller ytvatten som människor och djur kan komma i kontakt med. Det är givetvis inte heller bra för miljön att dåligt renat avloppsvatten släpps ut. Därför finns det skäl att se över avloppssystemet även om man inte fått direkta krav från kommunen. Särskilt vid vissa tillfällen kan det vara lämpligt att fundera på detta. Det är en god idé att:

  • Se till att få utförlig information från säljaren om avloppsanläggningens utformning, ålder, funktion mm om ni köper ett småhus med enskilt avlopp.
  • Passa på att se över och fundera på att åtgärda avloppet om ni planerar renoveringar eller ombyggnader som påverkar användningen av vatten- och avlopp i huset. På samma sätt kan det vara bra att utnyttja tillfället att se över sitt system om man gör större ombyggnader av hus och grund eller markarbeten kring huset.
  • Det är bra att ha kännedom om hur avloppssystemet är uppbyggt, var olika ledningar och tankar finns samt vilken livslängd man kan förvänta sig att olika komponenter har. Beroende på belastning är det rimligt att bäddar i markbaserade anläggningar behöver  grävas om eller bytas ut vart femtonde år för att fungera bra.

  Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att du har ett fungerande avlopp. Det är också du som får ansvara för hela arbetet med att förnya ditt avlopp.

  Miljökontoret i din kommun är endast tillsynsmyndighet och har inte till uppgift att hjälpa dig välja teknik eller att upprätta handlingar till din ansökan. Behöver du professionell hjälp bör du anlita en konsult med specialkompetens inom vatten, avlopp och miljö.

  Så här kan du gå tillväga för att åtgärda ditt befintliga avlopp

  Hur ser ditt eget avlopp egentligen ut

  1. Det är inte ovanligt att man inte riktigt vet hur ens avlopp ser ut, vilka delar det består av eller hur ledningarna går. Kanske har man inte gjort något åt det sedan man köpte huset, annat än att visa slamtömmarbilen på brunnslocket till slamavskiljaren eller den slutna tanken och betala räkningen när den kommer. Det första steget är därför att ta reda på hur ditt avloppssystem ser ut, när det är anlagt och om det har renoverats. Finns gamla ritningar, bruksanvisningar, garantier eller andra handlingar kan de vara av stort värde.

  Det finns mängder av olika lösningar för avlopp, så man måste själv undersöka sitt system. Om du har torrtoalett men vatten indraget är det vanligt att avloppsvattnet (gråvattnet) leds direkt ut till en stenkista eller en tvåkammarbrunn. Ett sådant system ger en otillfredsställande rening och bör absolut kompletteras, särskilt om man kopplar in WC. I hus med befintlig WC är trekammarbrunn med efterföljande infiltration eller markbädd vanliga lösningar (vilken av dessa beror ofta på mark- och grundvattenförhållandena). Även om dessa är bättre än det första exemplet, blir markbäddar eller infiltrationsanläggningar mättade och måste grävas om efter ca 15 år.

  Skaffa dig kunskap

  2. Läs in dig på syftet med avloppsrening och varför det är så viktigt att just din anläggning uppfyller kraven på rening. Se snabbguiden

  3. Ta reda på vilka krav din kommun ställer på avloppsanläggningar och vad som gäller där du bor. Sök kommun

  4. Utifrån kommunens krav och information och förutsättningarna på din tomt och i ditt område kan du fundera på vilka tekniker som är lämpliga för din avloppsanläggning. Givetvis är det en praktisk och ekonomisk fördel om du kan återanvända vissa delar av din anläggning. Även om du anlitar en entreprenör eller konsult för att hjälpa dig att välja teknik tjänar du själv på att vara ordentligt påläst. Entreprenören kanske föreslår en lösning han känner väl till, men som av någon anledning inte lämpar sig så bra för din anläggning eller inte tar tillvara de befintliga utrustning som du vill kunna återanvända.

  Läs mer om olika avloppstekniker
  Läs mer om hur du val av systemlösning

  Kontakta kommunen

  5. Om du bosätter dig permanent i ett f.d. fritidshus eller om du förändrar ditt avlopp från t.ex. BDT-avlopp till WC-avlopp behöver du sannolikt ansöka om tillstånd för ditt avlopp hos kommunen. Då ska du kontakta miljökontoret i din kommun och berätta att du står i begrepp att förändra ditt avlopp. Du kan också ställa frågor om de krav som ställs på avloppsanläggningar eller ansökan/anmälan och ärendets handläggning. Ofta har kraven också skärpts så att en anläggning som kommunen ansåg uppfyllde kraven för 20 år sedan kanske inte godtas idag.

  Om du redan har en anläggning som accepteras av kommunen med små ändringar (t.ex. omgrävning av en markbädd), kan det räcka med att åtgärda detta. Om kommunen anser att du inte behöver ansöka om tillstånd kan du hoppa över steg 7-12 nedan.

  Anlita konsult och entreprenör

  6. Kontakta en entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig att planera anläggningens utformning och senare bygga den. Entreprenören/konsulten bör också kunna bistå dig i att göra ritningar och andra handlingar som ska bifogas ansökan. Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om markförhållandena i området gör det problematiskt att anlägga ett enskilt avlopp bör du alltid anlita en konsult för en utredning av risker och möjligheter med olika avloppslösningar. Exempel på problematiska markförhållanden är t.ex. att grundvatten ligger nära markytan eller ett tunt jordlager innan berg

  Länkar:
  Läs mer om vad du ska tänka på när du anlitar en entreprenör
  Hitta en entreprenör i din kommun

  Ta fram en ansökan eller anmälan

  7. Beställ hem eller ladda ner blanketten för ansökan om tillstånd för avloppsanläggning från din kommun och fyll i den. Tänk på att en korrekt ifylld blankett förenklar handläggningen och förkortar handläggningstiden. Här kan du läsa mer om vilka uppgifter som brukar krävas i ansökan och var du hittar den informationen.

  8. Du bör också informera dina grannar om dina planer så att de får en chans att yttra sig. Kommunerna hanterar så kallade grannyttranden lite olika. Kontrollera vad som gäller där du bor. Observera att grannarna inte har formell rätt att neka dig att anlägga avloppet om miljönämnden godkänner din ansökan. (Berörda grannar har rätt att överklaga ditt tillstånd även om de inte yttrat sig under processen.)

  9. Skicka in ansökan och bifoga de handlingar som kommunen kräver. Var noga med att få med alla ritningar och övriga handlingar som krävs, speciellt om du har bråttom. Om några handlingar saknas tar ärendet längre tid. Ibland kan kompletteringar behövas och i många fall gör miljöinspektören ett besök på plats.

  10. När du har fått ett skriftligt beslut från din kommun om tillstånd kan anläggningen börja byggas. Observera att man inte får påbörja anläggandet innan det finns ett tillstånd.

  Gör upp med entreprenören om tidsplan för arbetet. Tänk på att anläggningens funktion kan försämras om den anläggs vid fel tid på året. En anläggning som byggs på vintern kan t.ex. bli förstörd när tjällossning leder till sättningar i marken.

  Observera att du i en del kommuner också måste göra en bygganmälan till byggnadsnämnden och få ett så kallat startbesked minst tre veckor innan arbeten som berör anordningar för vatten och avlopp påbörjas.

  Besiktning och idrifttagande

  11. Besiktningen av den färdiga anläggningen ser olika ut i olika kommuner. Vad som gäller i ditt fall bör framgå av tillståndsbeslutet. Hör med ditt lokala miljökontor om du är osäker.

  12. När anläggningen är slutbesiktigad och godkänd kan den tas i drift. Då informeras också renhållningsförvaltningen i din kommun och du kommer att få en årlig eller ibland tätare tömning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk. Du är som fastighetsägare också ansvarig för att slamtömning etc. kan ske på ett bra sätt på din fastighet och du kommer att få betala en avgift för att detta utförs.

  13. Se till att du har all information som är nödvändig för att du själv ska kunna sköta din anläggning, som driftsinstruktion, ritningar över anläggningen, avtal med konsult, entreprenör, teknikleverantör, etc. Om det finns särskilda villkor för driften av anläggningen i tillståndet från miljönämnden är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att dessa uppfylls, även om du lejt ut detta i form av ett service- eller driftsavtal.

  Till toppen