• Var ska avloppet ligga?

  Avloppsanläggningen bör placeras så att risken för förorening av grundvattnet samt sjöar, hav och vattendrag minimeras. Anläggningen bör placeras nedströms dricksvattentäkter.

  Slamavskiljarens placering

  • Minst 10 m från bostadshus
  • Minst 4 m från fastighetsgräns
  • Minst 20 m skyddsavstånd till vattentäkt om den är tät (gäller täta slamavskiljare, t.ex. CE-märkta då de klarat kraven enligt SS-EN 12566-1 respektive SS-EN 12566-4)
  • Slamavskiljare som inte anses täta ska bedömas som en infiltrerande del i en avloppsanläggning (se nedan Övriga avstånd)
  • Slamavskiljaren bör placeras över grundvattennivån.
  • Åtkomlig för slamtömningsfordon. Kontrollera vilket avstånd som gäller i din kommun.

  Övriga avstånd

  • Ledningar bör ligga minst 10 m från vattentäkt om de är täthetsprovade (enligt exempelvis Svenskt vattens bransch-standarder), annars minst 20 m.
  • Ytterkanten på anläggningen (förutom utsläppsledning) bör inte ligga närmare än 10 m, och helst mer än 30 m från ytvatten eller dike.
  • Andra anordningar än slamavskiljare och ledningar bör, om de är CE-märkta eller på annat sätt täthetsprovade, ligga minst 20 m från vattentäkt. Om de inte är täthetsprovade bör skyddsavståndet motsvara grundvattnets transport under 2-3 månader.

  Anläggningen måste inte ligga på din mark

  Om din tomt är för liten, eller om det av andra anledningar inte går att placera avloppsanläggningen på din fastighet kan det finnas möjlighet att i stället lägga den på grannens mark. För att kunna göra det måste du fråga grannen om lov, och ni skriver ett så kallat avtalsservitut som skickas till Lantmäteriet.

  Servitutet innebär att man knyter rätten till att ha avloppsanläggningen på en viss plats på grannfastigheten oavsett om den ena eller båda fastigheterna byter ägare. Du kan hitta mer information om servitut hos lantmäteriet.

  Att tänka på vid utsläpp till mark

  • Avloppsanläggningen bör placeras lägre i terrängen än näraliggande vattentäkter, dvs. grundvattennivån i närbelägen vattentäkt vid maximalt vattenuttag bör ligga högre än grundvattennivån direkt under avloppsanläggningen. Om brunnen är bergborrad bör man istället jämföra grundvattennivån i jorden intill brunnen med grundvattennivån under avloppsanläggningen.
  • Avståndet mellan infiltrationsytan, strax under spridningslagret, i infiltrationsbädden och högsta grundvattenyta över året, eller berg, bör vara 1 m eller mer.
  • Anläggningen bör placeras nedströms bergvärmebrunn.
  • Horisontellt skyddsavstånd från avloppsanordningen till dricksvattentäkt bör motsvara grundvattnets transportsträcka under 2-3 månader, ett riktvärde är 50 m.

  Grundregeln är att infiltrationer bör ligga nedströms vattentäkter eller områden där vattentäkt planeras. Om man ändå måste lägga avloppsanläggningen nära och uppströms en dricksvattentäkt bör en grundlig geohydrologisk undersökning genomföras.

  Bilden visar en lämplig och några olämpliga placeringar av avloppsanläggning i förhållande till dricksvattenbrunn och grundvatten. Klicka på den för att se en större bild.

  Avloppsanläggningen bör inte placeras nära en brant sluttning, se nedanstående bild.

  Bilden visar två olika placeringar av avloppsanläggningar. Läge B är olämpligt p.g.a. risk för ytuppträngning av avloppsvattnet.

  Skyddsavstånd för infiltrationer

  Det kan vara komplicerat att bedöma ett minsta avstånd mellan avloppsanläggning och dricksvattenbrunn. Avståndet bör motsvara grundvattnets transporthastighet under 2-3 månader, beroende på att under den tiden dör de flesta bakterier i grundvattnet. Ett riktvärde för minsta skyddsavstånd mellan dricksvattenbrunn och avloppsanläggning är 50 m, förutsatt att avloppet ligger lägre än vattentäkten. I de fall då jordarten är finkornig (t ex morän eller finsand) och lutningen stor mellan vattentäkten och avloppsanläggningen kan kortare avstånd fungera, 20-30 m. Se tabellen nedan.

  Bedömning av det skyddsavstånd som behövs mellan dricksvattenbrunn och avloppsanläggning kräver dels att du vet vilken jordart som finns på tomten, dels att du vet åt vilket håll grundvattnet strömmar. Läs mer om detta på sidan om att undersöka platsen - mark och vatten

  Grundvattnets strömning följer i stort sett terrängens lutning. Observera att grundvattenytan under en infiltrationsanläggning kan höjas på grund av utsläpp av avloppsvatten och grundvattennivån runt dricksvattenbrunnar kan sänkas på grund av vattenuttag. Nivån på grundvattenytan i vattentäkten måste ligga högre än nivån på grundvattenytan under avloppsanläggningen, annars finns risk för förorening av dricksvattnet.

  När det inte är uppenbart åt vilket håll grundvattnet strömmar bör en sakkunnig person bedöma lutningen. I bergborrade brunnar sker vattenuttaget i berggrunden, dvs. inte ur samma vattenmagasin som avloppsinfiltrationen görs i. Det sker dock ett vattenutbyte mellan jordlager och berggrund och tillförsel av vatten till sprickor i berggrunden kommer från vattnet i jordlagren.

  Denna tabell från Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd 1987:6 om enskilt avlopp ger tumregler för skyddsavstånd då avloppet ligger nedströms vattentäkten. Det vill säga, man antar att grundvattnet strömmar bort från anläggningen och bort från vattentäktens håll.

  Film: Provgrop för enskilt avlopp

  Se filmen där VA-konsult Peter Nilsson och miljöinspektör Rasmus Ahlm berättar om provgrop för enskilt avlopp, men även en del om avloppets placering.

  Film: Förundersökning markbaserad rening

  Se filmen där miljöinspektörerna Jenny Fogel och Joakim Hedvall berättar mer om vad provgropen kan berätta. De visar även hur du kan göra ett perkolationstest. Filmen är tänkt för miljöinspektörer men även andra kan ha nytta av den.

  *) För mer info om fält A och fält B som nämns i den nedre filmen, se Naturvårdsverket faktablad nr 2 Jordprovtagning..., eller Naturvårdsverkets publikation Små avloppsanläggningar, del 2.

  Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer om enskilda avlopp.

  Till toppen