• Saker att ta reda på

  Förutsättningarna på din tomt och i ditt hus avgör till stor del vilken avloppslösning som är möjlig.

  För att få bättre struktur på de frågor som behöver ställas delar vi in frågorna i tre kategorier:

  1. Avloppsvattnet
  2. Platsen
  3. Drift och skötsel

  Det är möjligt att du behöver anlita någon för att ta reda på uppgifter och fixa en ansökan.
  Sök kommuninformation och entreprenörer

  Avloppsvattnet

  Vilken typ av avloppsvatten handlar det om? Och hur stor behöver anläggningen vara? För att kunna beställa ett underlag av en konsult eller entreprenör behöver du svara på minst följande frågor:

  • Hur många hushåll ska anslutas till avloppsanläggningen?
  • Dimensionering: Kan man bo i husen året om?
  • Är det avlopp med vattentoalett eller enbart så kallat BDT-avlopp (bad-, disk och dusch)?
  • Ska ett större badkar (mer än 300 liter) anslutas till anläggningen?
  • Har ni eget dricksvatten?
  • Har ni också egen vattenrening?

  Ditt dricksvatten

  Vissa reningstekniker, till exempel kemisk fällning av fosfor, kan påverkas av kvaliteten på ditt dricksvatten. Stäm av med den som föreslår en tekniklösning att den fungerar med just ert vatten. Det är alltid bra att ta regelbundna vattenprover för att hålla koll på sin vattenkvalitet om man har egen brunn.

  Vid backspolning (rengöring) av filter är det viktigt att det vattnet inte belastar avloppsanläggningen i och med att de kan ta skada av den stötbelastningen och ämnena i backspolningsvattnet.

  Platsen

  Du behöver ta reda på hur känslig omgivningen är och hitta en plats där det är möjligt för dig att släppa ut ditt renade avloppsvatten utan att det förorenar grundvattnet, dricksvattenbrunnar eller vattendrag.

  Hur pass känslig är omgivningen?

  Miljökontoren använder de allmänna råden om små avloppsanläggningar och utgår ifrån så kallad normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå för miljö och hälsa beroende på hur känslig omgivningen är. Kontakta ditt lokala miljökontor för att ta reda på vad som gäller där du bor. Sök kommuninfo

  Läs mer om miljökontorens krav på enskilda avlopp

  Grundvatten och dricksvatten

  Det är viktigt att skydda dricksvattnet. Därför vill myndigheten veta avstånden från tänkt placering av anläggningen, dess utsläppspunkt och dricksvattenbrunnar.

  Du behöver även ta reda på avståndet till högsta grundvattennivån i marken. Det finns olika sätt att uppskatta nivån men det vanligaste är att gräva en eller flera provgropar. Tänk på att grundvattennivån varierar under året. Det är den högsta grundvattennivån man vill veta.

  Om du tänker rena avloppet i marken (infiltration) har du en infiltrationsyta, strax under spridarledningarna. Den ska vara minst 1 meter över högsta grundvattennivån. Om du tänker dig ett minireningsverk eller anläggningar där reningen sker i en tät behållare behöver du också planera utsläppspunkten så att grundvattnet och dricksvattenbrunnar i närheten skyddas.

  Marken och terrängen - olika avstånd

  Ofta kan man genom att bedöma terrängen anta hur grundvattnet rör sig i marken. Saker att ta reda på handlar om markens lutning, vilken typ av jordart och hur mäktigt (djupt) jordlagret är.

  Olika jordarter
  Morän: Den vanligaste jordarten med blandade kornstorlekar. I vissa moräner rinner vattnet snabbt medan i andra rinner det långsamt.

  Lerigt-siltigt-finsand: finkornig jord. Det tar lång tid för vatten att rinna genom marken.

  Mellansand till grövre material: i grovkornig mark rinner vattnen lättare nedåt och genom markens porer finns det även mer luft än i de finkorniga och täta jordarna.

  Bergigt: Tunt jordlager med hällar (”berg i dagen”) eller stora block.

  Läs mer om olika avstånd att ta hänsyn till på sidan Var ska avloppet ligga?

  Läs mer om hur du kan ta reda på uppgifter om grundvattennivån och jordart, Undersöka platsen - mark och vatten

  Drift och skötsel

  Ett enskilt avlopp måste skötas och underhållas. Vilken typ av service och uppföljande kontroll som behövs beror på tekniken i anläggningen och myndigheternas krav. Alla anläggningar samlar upp slam som måste sugas upp eller tas om hand på annat sätt.

  Därför är det viktigt att veta om slamtömmaren kan komma fram till den tänkta anläggningen

  • Är vägen farbar så att en slambil kan komma fram till tomten?
  • Kan en slambil komma mindre än 10 meter till möjlig placering av anläggningen?

  Det här med 10 meter är ett riktvärde och handlar om slamtömmarens arbetsmiljö och påfrestningen för slamtömmaren för att dra den grova slangen från bilen till tömningsstället. Det går oftast att hitta tekniska lösningar för situationer med längre avstånd och stor lutning men detta måste man planera för och stämma av med renhållningen.

  • Finns tillgång till el?
  • Kan ni tänka er att ta hand om avfallet från avloppet? (Kompostera och använda för odling)

  Det krävs dispens från kommunen för att ta hand om sitt eget avfall på egen tomt. För den som ska föreslå en lösning är det också bra att känna till er inställning till att sköta om en toalett utan vattenspolning. Det finns många tekniklösningar från det klassiska utedasset med allt i en latrintunna till toalett med inbyggda kompostbehållare eller förbränningsenheter.

  Till toppen