• Saker att ta reda på

  Förutsättningarna på din tomt och i ditt hus avgör till stor del vilken avloppslösning som är möjlig.

  För att få bättre struktur på de frågor som behöver ställas delar vi in frågorna i tre kategorier:

  1. Avloppsvattnet
  2. Platsen
  3. Drift och skötsel

  Det är möjligt att du behöver anlita någon för att ta reda på uppgifter och fixa en ansökan.
  Sök kommuninformation och entreprenörer

  Avloppsvattnet

  Vilken typ av avloppsvatten handlar det om? Och hur stor behöver anläggningen vara? För att kunna beställa ett underlag av en konsult eller entreprenör behöver du svara på minst följande frågor:

  • Hur många hushåll ska anslutas till avloppsanläggningen?
  • Dimensionering: Kan man bo i husen året om?
  • Är det avlopp med vattentoalett eller enbart så kallat BDT-avlopp (bad-, disk och dusch)?
  • Ska ett större badkar (mer än 300 liter) anslutas till anläggningen?
  • Har ni eget dricksvatten?
  • Har ni också egen vattenrening?

  Vissa reningstekniker kan påverkas av ovanlig vattenkemi. Stäm av med den som föreslår en tekniklösning att den fungerar med just ert vatten. Det är alltid bra att ta regelbundna vattenprover för att hålla koll på sin vattenkvalitet om man har egen brunn.

  Vid backspolning (rengöring) av filter är det viktigt att det vattnet inte belastar avloppsanläggningen i och med att de kan ta skada av den stötbelastningen och ämnena i backspolningsvattnet.

  Platsen

  Terrängen, marken, vattnet och omgivningens känslighet.

  Hur pass känslig är omgivningen?

  Kontakta miljökontoret för en preliminär bedömning om du inte redan vet vilka krav de brukar ställa.

  Myndigheterna använder de allmänna råden om små avloppsanläggningar och utgår ifrån så kallad normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå för miljö och hälsa.
  Läs mer om miljökontorens krav på enskilda avlopp

  Marken och olika avstånd

  Det är viktigt att skydda både dricksvattnet och miljön. Där för vill myndigheten veta avstånd från tänkt utsläpp och vattendrag. Samt avstånd mellan dricksvattenbrunnar och möjlig placering av avloppet? Läs mer om olika avstånd att ta hänsyn till på sidan Var ska avloppet ligga?

  Man vill också veta det uppskattade avståndet från markytan till högsta grundvattennivån. Avståndet från infiltrationsytan, strax under spridarledningarna, till högsta grundvattennivån ska vara minst 1 meter.

  Och vilken typ av mark (jordart) är det?

  Morän: Den vanligaste jordarten med blandade kornstorlekar

  Bergigt: Tunt jordlager med hällar (”berg i dagen”) eller stora block.

  Lerigt-siltigt-finsand: finkornig jord. Det tar lång tid för vatten att rinna genom marken.

  Mellansand till grövre material: i grovkornig mark rinner vattnen lättare nedåt och genom markens porer finns det även mer luft än i de finkorniga och täta jordarna.

  Läs mer om hur du kan ta reda på uppgifter om grundvattennivån och jordart med hjälp av provgropar

  Drift och skötsel

  Ett enskilt avlopp måste skötas och underhållas. Vilken typ av service och uppföljande kontroll som behövs beror på tekniken i anläggningen och myndigheternas krav. Alla anläggningen samlar upp slam som måste sugas upp eller tas om hand på annat sätt.

  Därför är det viktigt att veta om slamtömmaren kan komma fram till den tänkta anläggningen

  • Är vägen farbar så att en slambil kan komma fram till tomten?
  • Kan en slambil komma mindre än 10 meter till möjlig placering av anläggningen?

  Det här med 10 meter är ett riktvärde och handlar om slamtömmarens arbetsmiljö och påfrestningen för slamtömmaren för att dra den grova slangen från bilen till tömningsstället. Det går oftast att hitta tekniska lösningar för situationer med längre avstånd och stor lutning men detta måste man planera för och stämma av med renhållningen.

  • Finns tillgång till el?
  • Kan ni tänka er att ta hand om avfallet från avloppet? (Kompostera och använda för odling)

  Det krävs dispens från kommunen för att ta hand om sitt eget avfall på egen tomt. För den som ska föreslå en lösning är det också bra att känna till er inställning till att sköta om en toalett utan vattenspolning. Det finns många tekniklösningar från det klassiska utedasset med allt i en latrintunna till toalett med inbyggda kompostbehållare eller förbränningsenheter.

  Till toppen