• Ta hand om avfallet

  I vissa fall kan det vara motiverat att ta hand om avloppfraktioner från hushållets avlopp på den egna tomten. Det kan t.ex. gälla avlägset belägna fastigheter dit slambilen har svårt eller långt att köra.

  För urin kan det vara intressant även i något tätare bebyggelse, eftersom urin är ett utmärkt gödselmedel som inte behöver behandlas.

  För att få ta hand om sin egen latrin eller urin på tomten måste man först kontakta sin kommun.

  Urin

  Källsorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen.

  När du sprider urin i din trädgård behöver du en yta på minst 40-50 m² per person, dvs ca 150-300 m² för en familj, för att sprida ut ett års uppsamlad urin.

  Gödslar du dina grönsaksodlingar, eller annat som ska ätas, ska det gå minst 1 månad mellan spridning och skörd, som en extra försiktighetsåtgärd.

  Det blir mindre lukt om man inte späder ut urinen, och dessutom får man en mindre volym att hantera. Men tänk på att grödan behöver rikligt med vatten för att kunna ta upp näringen, sannolikt mer än 10 gånger så stor mängd vatten som mängden urin. Om du gödslar med outspädd urin behöver du alltså vattna rejält i samband med spridningen.

  Gödsling med urin ska ske under växtsäsongen, dvs april-oktober. Det bästa är att sprida urinen så nära markytan som möjligt och sedan mylla eller vattna ned den. Spridning av urin med vattenspridare är inte att rekommendera, eftersom det kan lukta mer och man riskerar att mycket av näringen försvinner.

  Merparten av näringsämnena kväve och fosfor finns i urinen. När kväve och fosfor hamnar i grundvatten och vattendrag blir de föroreningar. Man vinner därför mycket på att ta om hand om urinen på ett bra sätt!

  Fekalier/Latrin

  Fekalier och latrin innehåller smittämnen. Därför bör detta material inte hanteras hur som helst och inte heller användas i odling innan behandling.

  Behandling för att minimera smittrisken kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att man komposterar eller lagrar materialet en viss tid.

  Varmkompostering innebär att materialet komposteras och uppnår en temperatur i komposten på minst 50°C under en veckas tid. Under den tiden ska materialet röras om minst tre gånger för att allt material verkligen ska bli tillräckligt varmt. I de fall där man inte uppmätt en temperatur på minst 50°C under en vecka skall processen betraktas som lagring, se nedan.

  Långtidslagring innebär lagring under minst två år innan materialet används i trädgårdsodlingarna. Även om fekalierna ser ut som jord och luktar som jord långt tidigare kan man inte vara säker på att det är smittsäkert förrän efter två år.

  Vid spridning av behandlade fekalier i din trädgård behöver du en yta på minst 10 m² per person och år. En familj på 5 personer behöver alltså ca 50 m² odlingsyta, vilket motsvarar en mindre kolonilott. För latrin (fekalier och urin blandat) gäller samma spridningsyta som urin, dvs 40-50 m² per person.

  Vid spridning ska fekalierna/latrinen myllas ned för att minska risken för att människor och djur kommer i kontakt med materialet.

  Om du använder fekalier/latrin för gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden och konsumeras råa, t ex morötter, rekommenderas minst två växtsäsonger mellan spridning och skörd. I övriga fall, t ex bärbuskar, majs eller potatis rekommenderas minst en växtsäsong mellan spridning och skörd. För blommor och annat som inte ska ätas kan tiden mellan spridning och skörd vara kortare.

  För eget omhändertagande av latrin och fekalier krävs i vissa kommuner tillstånd, i andra räcker det med anmälan.

  BDT-vatten

  Obehandlat BDT-vatten innehåller oftast relativt lite smittämnen jämfört med ett blandat avlopp. I de fall hushållet endast har små mängder avloppsvatten, t.ex. enbart köksavlopp, kan spridning ske via bevattning.

  Spridning av obehandlat BDT-vatten ska ske direkt, för att undvika dålig lukt och bakterietillväxt. För att undvika ev smittspridning bör vattnet ej spridas med vattenspridare, utan bättre är att använda droppbevattning eller liknande.

  Att tänka på

  • Genom att ta hand om avloppsfraktionerna själv kan du i regel minska kostnaderna slamtömning rejält.
  • Det finns många olika lösningar för att ta hand om urin, latrin och slam på egen tomt, både sådana som är torra och sådana där vattentoalett används. Vilken lösning passar dig bäst utifrån dina och platsens förutsättningar?
  • Kontakta din kommun för att höra vad som gäller för eget omhändertagande. I vissa kommuner måste du ha tillstånd för latrinkompost och för att sprida urin i din trädgård.

  En fekaliekompost kan man bygga själv eller köpa. Komposten ska vara täckt och ha tät botten. Det är viktigt att den har luftningshål så att syre kan komma in.

  Till toppen