• Köpa hus med eget vatten och avlopp

  När du ska köpa ett hus som har eget vatten och avlopp är det viktigt att du tar reda på vilka anläggningar som finns på fastigheten, hur de fungerar och hur de ska skötas.

  Vatten och avlopp är kanske inte det första du tänker på när du är intresserad av ett hus men det är en viktig aspekt att ta med i beräkningen då det kan innebära stora kostnader. Till exempel kan en ny avloppsanläggning innebära kostnader på 100 000 kronor eller mer och det är viktigt att du beaktar detta vid husköpet.

  Ett fritidshus har ofta en enklare standard än ett åretruntboende. Dricksvattnet måste dock vara lika säkert att dricka och avloppet tas omhand utan att orsaka olägenheter. Avloppsguiden har en särskild sida om fritidshus med eget vatten och avlopp.

  Att tänka på inför husköp med eget vatten och avlopp

  Innan du köper ett hus med eget vatten och avlopp är det viktigt att du tar reda på så mycket information som möjligt om anläggningarna på fastigheten. För en avloppsanläggning med påkopplad vattentoalett är det dessutom viktigt att veta att det finns ett tillståndsbeslut samt hur många personer anläggningen är dimensionerad för.

  När det är fråga om dricksvatten från egen brunn är det viktigt att veta att vattenkvaliteten är bra och att brunnen kan leverera den mängd vatten du önskar.

  Frågor att ställa om avloppsanläggningen

  • Vad är det för typ av anläggning, hur gammal är den och finns det tillstånd? Finns det dokumentation eller ritningar över anläggningen?
  • Var på fastigheten ligger anläggningen och hur är den placerad i förhållande till dricksvattenbrunnen?
  • Behöver anläggningen renoveras eller förbättras och finns det föreläggande från miljökontoret (krav på åtgärd)?
  • Kommer avloppsanläggningen att klara den kommande belastningen?
  • Finns det en skötselinstruktion? (Säljaren bör visa hur anläggningen sköts.)
  • Finns det serviceavtal? Vissa teknikleverantörer erbjuder service av anläggningen.

  Frågor att ställa om dricksvattnet

  • Vad är det för typ av anläggning, hur gammal är den och vad har den för kapacitet?
  • Har vattnet analyserats och hur länge sen var det? Rekommendationen är att vatten ska analyseras minst vart tredje år.
  • Vilka parametrar ingick i så fall i analysen och vad visade resultatet?
  • Finns det någon teknik för vattenrening installerad och hur ska den skötas? Finns det kostnader för detta?

  Vem ansvarar för vatten och avlopp?

  Här beskriver vi ansvar och roller när det gäller eget vatten och avlopp vid husköp.

  Husägarens ansvar

  När du har köpt en fastighet är det du som husägare som ansvarar för ditt avlopp och din dricksvattenbrunn. Detta gäller oavsett det handlar om ett hus för permanent bostad eller fritidshus.

  Du förväntas ha kunskap om dina anläggningar för vatten och avlopp samt se till att de fungerar som det är tänkt. Om du inte har kunskapen själv förväntas du ta hjälp av en sakkunnig för att beskriva och bedöma VA-anläggningarna.

  En avloppsanläggning med påkopplad vattentoalett behöver ha ett giltigt tillstånd. Som husägare ansvarar du för att anläggningen klarar de krav på rening som framgår av tillståndet.

  Enligt miljölagstiftningen ska du som ny ägare snarast möjligt upplysa miljökontoret (tillsynsmyndigheten) om ägarbytet, det vill säga att det nu är du som ansvarar för avloppsanläggningen och inte tidigare fastighetsägare.

  Om det blir problem med avloppsanläggningen är du ansvarig för att åtgärda det. Om det är en avloppsanläggning som är yngre än tio år, och det visar sig vara fel i anläggandet, är det möjligt att reklamera anläggningen enligt konsumenttjänstlagen. Då är det viktigt att du har dokumentation där det framgår vem som anlagt, hur det gjordes och hur det var tänkt enligt ansökan om tillstånd.

  Köparens ansvar

  Som köpare har du huvudansvaret för att undersöka och ta reda på det du behöver veta om fastigheten. Det innebär att du behöver ta del av underlag och aktivt fråga om till exempel vatten och avlopp.

  Säljarens ansvar

  Som säljare delar du med dig av de underlag du har och som mäklaren och köparen ber att få ta del av samt svarar på frågor så gott du kan.

  Mäklarens ansvar

  Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för en köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik. Däremot kan mäklaren hjälpa dig på vägen så att avloppet undersöks.

  Miljöinspektörens ansvar

  Miljökontoret är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar och bedriver tillsyn för att kontrollera att reglerna följs. Miljökontoret handlägger även ansökningar om tillstånd till nya avloppsanläggningar.

  Om miljöinspektören bedömer att avloppsanläggningen har sådana brister att utsläppet kan innebära en olägenhet för människors hälsa eller miljön kan myndigheten komma att förbjuda utsläpp från anläggningen eller ställa krav på åtgärder. Myndighetens krav eller beslut om förbud får inte vara orimliga.

  Miljöinspektören kan svara på frågor om det finns tillstånd för avloppet på fastigheten, ge information om kravnivåer i området samt ge information om miljökontorets handläggning.

  Miljökontoret kan även informera om enskilt dricksvatten. Framförallt kan de ge råd och tips om vattenprovtagning. Miljökontoret saknar ofta uppgifter om dricksvattnet på en viss fastighet. I vissa fall kan de dock ha information om vanligt förekommande föroreningar som husägare i vissa områden bör vara medvetna om.

  I vissa områden krävs det tillstånd eller skriftlig anmälan på förhand för att få anlägga en vattentäkt, egen brunn. Det kan handla om vattenskyddsområden som har särskilda föreskrifter eller att kommunfullmäktige fattat beslut om att det krävs tillstånd eller anmälan för att få anlägga en egen brunn. Det är framförallt kustkommuner och kommuner som drabbas av torka eller saltvatteninträngning som sett behov av dessa lokala regler.

  Titta på din kommuns hemsida eller hör av dig till kommunens miljökontor om du är osäker på vad som gäller för din aktuella fastighet. Apropå brunnsborrning och regelverk krävs det till exempel tillstånd för att få borra och anlägga brunn för bergvärme.

  Dokument om vatten och avlopp vid husköp

  Se till att så mycket dokumentation som möjligt över anläggningarna följer med vid köpet. Ju mer du vet, desto lättare är det att lösa eventuella problem med anläggningarna i framtiden.

  För äldre avloppsanläggningar saknas ofta dokumentation, då bör du istället be säljaren att gå igenom det han eller hon vet om anläggningen tillsammans med dig så att du känner till hur anläggningen är uppbyggd och hur den fungerar.

  Följande dokumentation om avloppsanläggningen är bra att ha:

  • En kopia av tillståndsbeslutet för avloppsanläggningen.
  • Ritningar över anläggningen.
  • Uppgifter om vem som har anlagt eller installerat anläggningen, vad det är för fabrikat på olika produkter som ingår i anläggningen.
  • Drifts- och skötselinstruktion.
  • eventuellt serviceavtal och serviceprotokoll

  Följande dokumentation om vattenanläggningen kan vara bra att:

  • Brunnsprotokoll och eventuella vattenanalyser
  • Ritningar över anläggningen.
  • Uppgifter om vem som har anlagt eller installerat anläggningen.
  • Dokument och manualer till eventuell reningsutrustning
  • Drifts- och skötselinstruktion.

  SGU samlar information om enskilda brunnar i en databas, Brunnsarkivet. Brunnsborrarna ska enligt lag lämna uppgifter om brunnen till SGU. Sedan 2019 kan även privatpersoner själv registrera sin vatten- eller energibrunn. Läs mer hos SGU om databasen Brunnar (öppnas i ny flik)

  Ordlista: vatten och avlopp vid husköp

  Eftersom det finns många olika lösningar för vatten och avlopp finns det även många olika begrepp att hålla reda på. Det kan dessutom finnas olika benämningar för samma sak.

  För att underlätta för dig för dig som nyfiken på fastigheter som kanske har eget vatten och avlopp har vi tagit fram en ordlista som förklarar vanliga begrepp i annonser och beskrivningar av fastigheter. I vissa fall tipsar vi om frågor som kan var bra att ställa för att förtydliga läget.

  När kommunen tar ansvar för VA-frågorna kallas det för allmänt VA. Med kommunen menas till exempel tekniska kontoret eller ett kommunalt bolag. Att en fastighet har allmänt vatten och avlopp innebär det att fastigheten är ansluten till den kommunala VA-anläggningen.

  Allmänt VA kan bestå av anläggningar för en eller flera VA-tjänster: dricksvatten, avlopp eller dagvatten. En fastighet kan vara ansluten till en eller flera av de tre vattentjänsterna.

  Fastigheten kan få tillgång till allmänt VA på olika sätt:

  1. Fastigheten kan ingå i verksamhetsområde för vatten och avlopp.
  2. Fastigheten kan ligga utanför verksamhetsområdet men vara ansluten tack vare ett avtal med VA-huvudmannen (kallas ofta avtalslösning eller avtalsanslutning).
  3. Fastigheten kan var en del av en gemensamhetsanläggning som i sin tur är ansluten tack vare ett avtal med VA-huvudmannen.

  Allmänt vatten och avlopp kallas ibland för allmänt VA och även för ”kommunalt vatten och avlopp”. Begreppen VA-huvudman och verksamhetsområde förklaras i ordlistan.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips på frågor:

  • Hur är den aktuella fastigheten ansluten?
  • Är det verksamhetsområde, är det fråga om avtalsanslutning eller finns det en gemensamhetsanläggning?

  Kontakta kommunen och fråga om och hur fastigheten är ansluten till allmänt VA och om det finns några planer på utbyggnad för allmänt VA i området.

  Mer information om gemensamt vatten och avlopp på avloppsguiden.se

  Detta kan betyda olika saker. Allt från att det finns avloppsledningar ut från huset men okänd avloppsrening, att det finns ett enskilt avlopp eller att fastigheten är ansluten till allmänt VA eller en gemensam anläggning för VA.

  Begreppen allmänt vatten och avlopp, enskilt avlopp och gemensamt vatten och avlopp förklaras i ordlistan.

  Avloppsguidens kommentarer

  Ta reda på vad som menas med ”Avlopp finns”.

  Detta kan betyda att det inte finns någon avloppsanläggning alls. Det kan också betyda att fastigheten inte har en komplett avloppslösning. Det kan till exempel finnas en torrtoalett men ingen avloppslösning för bad, disk och tvättvatten (BDT-avlopp).

  Avloppsguidens kommentar

  Tips på frågor:

  • Finns det förutsättningar för att anlägga ett avlopp.
  • Vad krävs och vad kan det tänkas kosta?

  Kontakta kommunen om det finns handlingar från ärenden om avlopp på fastigheten, till exempel beslut från miljötillsyn eller ärenden om tillstånd eller anmälan om egen avloppsanläggning. Det är även bra att fråga vilka krav miljökontoret tidigare ställt på fastigheter i området och om det sannolikt gäller för den aktuella fastigheten.

  BDT-avlopp står för bad-, disk-, och tvättavlopp och är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från ett hushåll utöver avloppet från toaletten.

  BDT-vatten är synonymt med gråvatten och förklaras i ordlistan.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips: kontakta miljökontoret om vad som gäller för den aktuella fastigheten.

  Enligt regelverket ska den som tänker anlägga en avloppsanläggning för BDT-avlopp lämna in en skriftlig anmälan till miljökontoret. Om det är befogat, känsligt område, har kommunen även möjlighet att bestämma att det krävs tillstånd för att anlägga ett BDT-avlopp.

  Mer information om krav på BDT-avlopp på avloppsguiden.se

  Det betyder att fastigheten har en egen lösning för att rena avloppsvattnet. Enskilt avlopp kallas ibland för eget avlopp samt små avlopp.

  Enskilt avlopp ska tolkas som motsats till allmänt avlopp. Enskilt avlopp betyder alltså att avloppet inte är anslutet till en allmän avloppsanläggning, den kommunala anläggningen.

  Det finns olika tekniklösningar för en enskild avloppsanläggning. För en anläggning med ansluten vattentoalett ska det alltid finnas tillstånd. Oftast handlar det om anläggningar för ett hushåll men det kan också röra sig om anläggningar för en grupp av flera hus.

  Enskilt avlopp är ofta synonymt med små avlopp och små avloppsanläggningar. Begreppen allmänt vatten och avlopp, verksamhetsområde och små avlopp förklaras i ordlistan.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips på frågor:

  • Vad det finns för typ av anläggning idag?
  • Finns det tillståndsbeslut eller beslut från tillsynsärenden att ta del av?
  • Hur gammal är anläggningen?
  • Vad innebär det i form av skötsel och underhåll?

  Kontakta miljökontoret om eventuella tillståndsbeslut, tillsynsärenden och vad som gäller för den aktuella fastigheten.

  Mer information om olika tekniker på avloppsguiden.se

  Det betyder att fastigheten har en egen lösning för dricksvatten. Det kan vara från en grävd eller borrad brunn. Vid kusten kan det även innebära att fastigheten får dricksvatten med hjälp av en egen avsaltningsanläggning.

  Enskilt vatten ska tolkas som motsats till allmänt vatten. Enskilt vatten betyder att fastigheten inte får sitt dricksvatten från den allmänna dricksvattenanläggningen, kommunens dricksvatten. Ofta handlar det om en vattentäkt för ett eller två hushåll men det kan innebära att fastigheten får dricksvatten från en större vattentäkt, en så kallad gemensamhetsanläggning, men som inte drivs av kommunen eller ett kommunalt bolag.

  Enskilt vatten kallas ibland enskilt dricksvatten, eget vatten eller egen brunn.

  Begreppen allmänt vatten och avlopp, verksamhetsområde, gemensamt vatten och avlopp och vattentäkt förklaras i ordlistan.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips på frågor:

  • Vilken typ av vattentäkt?
  • Hur står det till med tillgången?
  • Hur står det till med vattenkvaliteten, finns det protokoll från vattenanalys?
  • Finns det reningsteknik? Vad handlar det i så fall om för skötsel och underhåll? Vilka kostnader?

  Miljökontoret kan ge generella råd om enskilt vatten men oftast finns det inga uppgifter hos myndigheten om dricksvattnet på en viss fastighet.

  I vissa områden kan det krävas tillstånd eller skriftlig anmälan på förhand för att få anlägga en vattentäkt, egen brunn, men det är ovanligt.

  Mer information om eget dricksvatten på avloppsguiden.se

  Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egna VA-ledningar.  I normalfallet placeras förbindelsepunkten ca 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

  Begreppet anslutningspunkt används ibland men utifrån lagstiftningen är förbindelsepunkt det korrekta.

  Begreppen allmänt vatten och avlopp och verksamhetsområde förklaras i ordlistan.

  Avloppsguidens kommentar

  Som fastighetsägare ansvar du för anläggande och drift av ledningar fram till förbindelsepunkten. Förutom kostnaden för anläggningsavgift tillkommer kostnaden installation, rörledningar och markarbeten på den egna tomten fram till förbindelsepunkten.

  Om fastigheten ligger inom verksamhetsområde och har en upprättad förbindelsepunkt men inte är ansluten – vad finns det för VA-lösning istället?

  Kontakta kommunens VA-huvudman eller miljökontoret om du har frågor.

  Mer information om gemensamt vatten och avlopp på avloppsguiden.se

  Det innebär att fastigheten får vatten och avlopp från en så kallad gemensamhetsanläggning för VA. Det finns olika upplägg och lösningar vilket innebär att gemensamt vatten och avlopp kan betyda lite olika saker.

  • Det kan betyda att fastigheten ingår i en gemensamhetsanläggning som är ansluten till allmänt VA. Man har avtal med VA-huvudmannen.
  • Det kan betyda att det finns en gemensam anläggning för avloppsrening tillsammans med grannfastigheterna. Anläggningen är inte ansluten till allmänt VA.
  • Det kan betyda att det finns en gemensam anläggning för dricksvatten tillsammans med grannfastigheterna. Anläggningen är inte ansluten till allmänt VA.

  Om den gemensamma anläggningen för dricksvatten är stor kan den omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Kravet på kontroll och provtagning blir aktuellt om 50 personer eller fler får sitt dricksvatten från anläggningen eller om man producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer, eller om man driver kommersiell eller offentlig verksamhet.

  Begreppen allmänt VA och VA-huvudman förklaras i ordlistan. Se även begreppet sommarvatten nedan.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips: ställ förtydligande frågor om vad som gäller för den aktuella fastigheten. Var kommer vattnet ifrån och hur sker avloppsreningen?

  Mer information om gemensamt vatten och avlopp på avloppsguiden.se

  Gråvatten är ett annat namn för BDT-avlopp (bad-, disk-, och tvättavlopp). Begreppet gråvatten används ofta tillsammans med begreppet svartvatten som då syftar på avloppet från vattentoalett.

  Begreppen BDT-avlopp och svartvatten förklaras i ordlistan.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips: kontakta miljökontoret om vad som gäller för den aktuella fastigheten.

  Gråvatten behöver tas omhand av en anläggning för BDT-avlopp. Kanske finns det en torrtoalett eller en sluten tank för vattentoaletten.

  Mer information om krav på BDT-avlopp på avloppsguiden.se

  En vanlig teknik för rening av avloppsvattnet där avloppsvattnet renas i naturliga jordlager och diffust sprids via marken till grundvattnet. Det finns system med självfall och trycksatta system med pumpning.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips på frågor:

  • Finns det tillståndsbeslut eller beslut från tillsynsärenden att ta del av?
  • Hur gammal är anläggningen?
  • Vad innebär det i form av skötsel och underhåll?

  Kontakta miljökontoret om eventuella tillståndsbeslut, tillsynsärenden och vad som gäller för den aktuella fastigheten.

  Ett samlingsnamn för infiltrationer och markbäddar är markbaserad rening. Mer information om infiltration och markbaserad rening

  Fastigheten är ansluten till en kommunal VA-anläggning. Se förklaringen ovan till allmänt vatten och avlopp.

  Reningen av avloppsvattnet sker i en förtillverkad byggprodukt. De vanligaste varianterna har slamavskiljning, tillsats av kemikalier för kemisk fällning av fosfor samt biologisk rening för nedbrytning av föroreningar. Det finns också produkter med biologisk rening samt kombinationer med fosforfilter.

  Avloppsguidens kommentar

  Minireningsverk kräver att du som husägare kontrollerar anläggningen och ser till att service utförs av en fackman.

  Tips på frågor:

  • Vad är det för typ av minireningsverk?
  • Finns det tillståndsbeslut eller beslut från tillsynsärenden att ta del av?
  • Vilken sorts service och egenkontroll krävs?
  • Finns det uppgifter om ungefärlig driftkostnad?

  Mer information om minireningsverk på avloppsguiden.se

  Det syftar på ett område där bebyggelsen ursprungligen består av fritidshus men där allt fler fastigheter ”omvandlas” för att nyttjas permanent. När bostäderna används mer permanent brukar det innebära att vattenförbrukningen och behovet av bra avloppsrening ökar i området.

  Avloppsguidens kommentar

  Det är inte säkert att brunnar, VA-installationerna och avloppsreningen i dessa områden är lokaliserade och anpassade för att klara en ökad belastning.

  Om det uppstår problem i ett område apropå tillgång till dricksvatten eller att vattendrag förorenas kan kommunen få ett ansvar att lösa VA-frågan.

  Mer information om gemensamt vatten och avlopp på avloppsguiden.se

  Det är ett  ålderdomligt begrepp som ofta används som synonym till sluten tank.

  I vissa fall menar man slamavskiljare eller dess synonym trekammarbrunn.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips: ställ förtydligande frågor om avloppsanläggningen. Se även slamtömning nedan.

  I de allra flesta fall behöver en enskild avloppsanläggning tömmas på slam regelbundet. Vanligtvis sker slamtömning en gång per år. Hur ofta anläggningen slamtöms beror på belastning, vilken typ av anläggning det är och villkor i tillståndsbeslutet. Slamtömning innebär att ett slamtömningsfordon behöver komma åt den del av avloppsanläggningen som ska tömmas.

  Slamavskiljning är en förbehandling och skyddar efterföljande rening i en avloppsanläggning.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips på frågor:

  • Hur ofta behöver anläggningen slamtömmas?
  • Vilken typ av anläggning kommer efter slamavskiljaren?
  • Finns det tillståndsbeslut eller beslut från tillsynsärenden att ta del av?
  • Hur gammal är anläggningen?

  Kontakta din kommun eller renhållaren för frågor om slamtömning. Kontaktuppgifter lär finnas på din kommuns hemsida.

  Sluten tank innebär att avlopp från vattentoalett samlas upp i en tank. Anläggningen behöver slamtömning.

  Sluten tank kallas ibland för septiktank eller septitank. Se förklaringarna till septiktank, slamtömning och svartvatten.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips på frågor:

  • Hur stor är tanken och hur ofta krävs tömning?
  • Hur gammal är anläggningen och finns det tillstånd?
  • Finns det snålspolande toaletter och armaturer för att vattenmängden till tanken?
  • Finns det även en anläggning för BDT-avloppet?

  Kontakta miljökontoret om eventuella tillståndsbeslut, tillsynsärenden och vad som gäller för den aktuella fastigheten.

  Mer information om sluten tank på avloppsguiden.se

  När myndigheter skriver om enskilda avloppsanläggningar använder de ofta begreppet små avlopp eller små avloppsanläggningar. I vardagligt tal kallas små avlopp även eget avlopp eller enskilt avlopp.

  Avloppsguidens kommentar

  Begreppet små avlopp tar fasta på anläggningens storlek. Med små avlopp menar man avloppsanläggningar för ett hushåll upp till anläggningar för ca 200 personer, 200 personekvivalenter (pe). Ganska stora anläggningar kan därför också klassas som små avlopp.

  Fastigheten har dricksvatten som är tillgängligt sommartid, ofta via en gemensam anläggning. Ibland är vattnet av en sådan kvalitet att det endast bör användas till bevattning.

  Se även förklaringen till gemensamt vatten och avlopp.

  Avloppsguidens kommentar

  Det finns ingen konkret definition av sommarvatten, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller.

  Tips på frågor:

  • Under vilken period är vattnet tillgängligt?
  • Finns det begränsning i uttag?
  • Vilken kvalitet har vattnet?
  • Finns det någon förening att kontakta för frågor om sommarvattnet?

  Mer information om eget dricksvatten på avloppsguiden.se

  Svartvatten är avloppsvatten från toaletten. Begreppet svartvatten används ofta tillsammans med begreppet gråvatten som då syftar på avloppet från allt annat utöver vattentoalett.

  Begreppen gråvatten och BDT-avlopp förklaras i ordlistan. Se även sluten tank.

  Fastigheten har en lösning med torrtoalett i huset eller eget uthus. Toalettavfallet kan antingen tas om hand på fastigheten eller hämtas genom latrinhämtning.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips på frågor:

  • Vad är det finns för typ av torrtoalett?
  • Hur gammal är anläggningen?
  • Vad är det för skötselbehov?
  • Finns det en anläggning för BDT-avlopp?

  Mer information om torrtoaletter på avloppsguiden.se

  Mer information om krav på BDT-avlopp på avloppsguiden.se

  En vanlig variant av slamavskiljare där avloppet passerar genom tre kammare för att avskilja slam från avloppsvattnet. Se även slamtömning i ordlistan

  Avloppsguidens kommentar

  En slamavskiljare är en behållare där fasta partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet.

  Tvåkammarbrunn är en slamavskiljare där avloppet passerar genom två kammare. Enkammarbrunn är en slamavskiljare där avloppet passerar genom en kammare.

  Mer information om slamavskiljning hos avloppsguiden.se

  Se information ovan om torrtoalett.

  Den som ansvarar för den allmänna VA-anläggningen. Det kan till exempel vara tekniska kontoret eller ett kommunalt bolag.

  Begreppet allmänt vatten och avlopp förklaras i ordlistan ovan.

  Fastigheten saknar en egen brunn eller annan dricksvattenförsörjning. Begreppet enskilt vatten förklaras i ordlistan.

  Avloppsguidens kommentar

  Tips på frågor:

  • Finns det förutsättningar för att anlägga en brunn?
  • Finns det andra sätt att ordna dricksvatten till fastigheten?
  • I vissa områden kan det krävas tillstånd eller skriftlig anmälan på förhand för att få anlägga en vattentäkt, egen brunn, men det är ovanligt.

  Mer information om eget dricksvatten på avloppsguiden.se

  Vanligen en borrad eller grävd brunn som förser husägaren med dricksvatten från grundvattnet.

  Avloppsguidens kommentar

  I vissa fall används vattendrag som råvatten för dricksvattenframställning och då är detta vattentäkten.

  Mer information om brunnar på avloppsguiden.se

  Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om att en eller flera vattentjänster ska ordnas inom ett geografiskt område med hjälp av en allmän VA-anläggning. Begreppet allmänt VA förklaras i ordlistan.

  Avloppsguidens kommentar

  Ofta menar man verksamhetsområde för vatten och avlopp när man lite slarvigt säger ”verksamhetsområde”. Det är ofta underförstått vilka vattentjänster man menar – vatten, avlopp eller dagvatten.

  Fastigheter inom verksamhetsområdet måste betala anläggningsavgift.

  Uppgifter om verksamhetsområdet finns hos VA-huvudmannen. Kontaktuppgifter lär finnas på din kommuns hemsida under Vatten och avlopp.

  Mer information om gemensamt vatten och avlopp på avloppsguiden.se

  Att kontrollera en avloppsanläggning

  Det är ofta svårt att se och mäta hur bra en avloppsanläggning renar. Teknik, ålder och lokalisering ger en fingervisning. Ta hjälp av Avloppsguidens checklista för att undersöka anläggningen. Din anläggning

  I filmen nedan får du tips på hur du kan undersöka ett avlopp.

  Broschyr om VA-frågor vid husköp

  Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp (pdf)

  Vi sammanfattar vad som gäller för dig som ska köpa eller sälja ett hus med eget vatten och avlopp. Broschyren togs fram 2012 i samarbete mellan Avloppsguiden, Uddevalla kommun, Österåker kommun, Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarinspektionen, SGU (Sveriges geologiska undersökning) och Havs- och vattenmyndigheten.

  Om du behöver guidning i vilka olika typer av avloppsanläggningar det finns hittar du en översikt av olika avloppstekniker på sidan avloppsteknik. Mer information om ansökningsprocessen för ett enskilt avlopp hittar du här.

  Det finns olika lösningar på vatten- och avloppsfrågan. På avloppsguiden.se finns det en sida om eget dricksvatten, där  finns information om olika typer av brunnstyper, vattenprovtagning och lästips.

  Det blir lätt många facktermer när vi skriver om avloppsrening. Här finns en ordlista med ytterligare tekniska termer och uttryck. Avloppsguidens ordlista

  Till toppen