• Grundkrav och skyddsnivåer

  Det finns inte något detaljerat regelverk om enskilda avlopp. Istället utgår  myndigheterna från miljöbalkens allmänna hänsynsregler för alla typer av verksamheter med utsläpp.

  Hälsoskydd, miljöskydd och kretslopp

  Krav på att  avloppsvatten behöver renas och att avfallet ska tas omhand på ett lämpligt sätt är ingen nyhet. Först och främst gäller det att undvika olägenhet för människors hälsa. Utsläppet får heller inte förorena miljön. När miljöbalken trädde i kraft 1999 kom kravet på kretslopp och resurshushållning in i miljölagstiftningen.

  För att möta kraven på hälsoskydd, miljöskydd och kretslopp behöver du som har ett utsläpp av avloppsvatten se till att det finns en lämplig anläggning för detta. Läs mer: Avloppsguiden sammanfattar  krav på enskilda avlopp

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har gett ut ett så kallat allmänt råd om små avlopp. I det allmänna rådet tolkar HaV de vanligaste bestämmelserna som myndigheterna använder sig av för att ställa krav på avloppsanläggningar för enstaka hushåll och gemensamma avloppsanläggningar för upp till 25 personekvivalenter. Allmänt råd om små avlopp (HVMFS 2016:17)

  Nedan sammanfattar vi dagens allmänna råd från Havs- och vattenmyndigheten.

  Grundkrav

  • Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen.
  • Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infiltrerande del, tät för att hindra in- och utläckage av vatten.
  • Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera.
  • Avloppsanordningen är utformad så att underhåll och service underlättas.
  • Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens livslängd.
  • Avloppsanordningen åtföljs av en drift- och underhållsinstruktion från leverantören som innehåller de uppgifter som behövs för att säkra anordningens funktion.
  • Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm om det uppstår drift-, eller andra funktionsstörningar. Ett larm bör alltid finnas som varnar innan en sluten behållare för avloppsvatten har blivit full.
  • Det finns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en sluten behållare.

  Hälsoskydd

  Normal nivå

  • Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t ex lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
  • Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

  Hög nivå

  Utöver det som listas under  hälsoskydd - normal nivå:

  • Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas behov av att förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

  Miljöskydd

  Normal nivå

  • Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex. vattensnåla armaturer.
  • Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.
   Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av organiska ämnen (mätt som BOD7 eller BOD5).
  • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70 % reduktion* av fosfor (tot-P).
  • Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
  • Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för djur.

  * Kan räknas om till utsläppsmängder per person och dygn, se bilaga 1 i Havs- och vattenmyndigheten allmänna råd

  Hög nivå

  Utöver det som listas under  miljöskydd - normal nivå:

  • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90 % reduktion* av fosfor (tot-P).
  • Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50 % reduktion* av kväve (tot-N).

  När det gäller miljöskydd - hög nivå gäller alltså i regel 90 % reduktion* av fosfor (tot-P) istället för 70 % reduktion som i normal nivå.

  * Kan räknas om till utsläppsmängder per person och dygn, se bilaga 1 i Havs- och vattenmyndigheten allmänna råd

  Bakgrund till dagens allmänna råd

  Allmänna råd är just råd. De är inte bindande regler som t.ex. en lag eller en föreskrift. Däremot är de villkor som miljönämnden meddelar när de ger tillstånd till enskilda avlopp bindande. Och myndigheten använder de allmänna råden som riktlinjer för sina bedömningar och krav.

  Sedan 2011 vägleder Havs- och vattenmyndigheten om små avlopp. Små avlopp är en annan term för vad många menar med enskilt avlopp. Myndigheten har uppdaterat delar i tidigare allmänna råd så att de passar med EU:s krav och regler kring CE-märkning av byggprodukter. Dagens allmänna råd är för övrigt desamma som de tidigare som togs fram av Naturvårdsverket 2006.

  Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning om prövning av tillståndsansökningar för små avlopp. Läs mer hos HaV

  Det fanns  även en uppsättning allmänna råd från 1987 som liknade en handbok. Det är från dessa äldre råd, och de rapporter som ledde fram till råden, som dagens riktlinjer kommer om hur infiltrationer och markbäddar bör projekteras och anläggas.

  Dagens allmänna råd styr inte  mot någon särskild teknik utan ger råd om vilka krav som bör ställas på en avloppsanläggnings funktion.

  Till toppen