• Köpa hus med enskilt avlopp

  När du köper ett hus med enskilt avlopp övertar du alltså ett stort ansvar för den avloppsanläggning som redan finns på plats. Det är därför viktigt att du tar reda på hur anläggningen ser ut, om den har tillstånd eller inte och hur den ska skötas. Det är mycket viktigt att känna till avloppsanläggningens funktion och dimensionering för att kunna avgöra vilken belastning som är lämplig.

  Kännedom om avloppet är en förutsättning för en bra kostnadskalkyl!

  Denna film ger dig koll på hur du kan undersöka avloppet.

  Enligt miljölagstiftningen ska du som ny ägare snarast möjligt upplysa miljönämnden (tillsynsmyndigheten) om ägarbytet, dvs att det nu är du som driver anläggningen och inte tidigare fastighetsägare.

  En avloppsanläggning som inte är godkänd måste åtgärdas, vilket kan innebära kostnader på 100 000 kr eller mer. Det är viktigt att du tar med detta i din kostnadskalkyl när du köper ett hus med enskilt avlopp.

  Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp
  Ladda ned och skriv ut! Broschyren har tagits fram under 2012 i samarbete mellan avloppsguiden, Uddevalla kommun, Österåker kommun, Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarinspektionen, SGU (Sveriges geologiska undersökning) samt Havs- och vattenmyndigheten.

  Vatten och avlopp hänger ihop

  Dricksvatten från en enskild brunn är grundvatten som pumpas upp. När vi släpper ut avloppsvatten från bad-, disk-, tvätt- och toalett är det viktigt att avloppsvattnet renas i en väl fungerande avloppsanläggning, innan det slutligen når grundvattnet eller närliggande sjö, bad eller havsvik. Om avloppsvattnet inte renats tillfredsställande finns det risk att föroreningar som t.ex. bakterier och övergödande ämnen hamnar i den egna eller grannens dricksvattenbrunn.

  Det är ofta svårt att se och mäta hur bra en avloppsanläggning renar. Teknik, ålder och lokalisering ger en fingervisning. Ta hjälp av Avloppsguidens checklista för att undersöka anläggningen. Din anläggning

  Bättre kunskap om avloppens negativa påverkan på vattenmiljöer har gjort att kommunerna idag ställer högre krav på rening än för tio år sedan. Kommunens miljökontor bedriver tillsyn på avloppsanläggningar.

  Frågor att ställa när du tittar på hus med enskilt avlopp

  • Har avloppsanläggningen tillstånd?
  • När fick anläggningen tillstånd?
  • Hur gammal är anläggningen och när behöver den uppgraderas/renoveras?
  • Finns det föreläggande från miljökontoret på fastighetens avlopp?
  • Vilken typ av avloppsanläggning? Finns det dokumentation/ritningar?
  • Är avloppsanläggningens kapacitet tillräcklig för den kommande belastningen?
  • Finns det en skötselinstruktion? (Säljaren bör visa hur anläggningen sköts.)
  • Finns det serviceavtal? Vissa teknikleverantörer erbjuder service av anläggningen.
  • Vad är driftkostnaden per år?

  Vems är ansvaret?

  Fastighetsägaren

  Som fastighetsägare ansvarar du för att ditt dricksvatten håller god kvalitet och att din avloppsanläggning har ett giltigt tillstånd och klarar gällande krav för rening. Om en anläggning för vatten eller avlopp är yngre än tio år, och visar sig vara felbyggd, finns möjlighet att reklamera anläggningen enligt konsumenttjänstlagen.

  Fastighetsmäklaren

  Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för en köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik. Däremot kan mäklaren hjälpa dig på vägen så att avloppet undersöks.

  Kommunen

  Miljökontoret, eller motsvarande, är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar och bedriver tillsyn för att kontrollera att reglerna följs och utfärdar tillstånd och förbud för avloppsanläggningar. Kommunen svarar på frågor om tillståndet för avloppet på fastigheten, ger information om speciella bestämmelser gäller för området, samt ger råd och vägledning.

  Tekniska kontoret sköter kommunalt vatten och avlopp, slamtömning och sophämtning. Tekniska kontoret ger dig svar på eventuella planer kring utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

  Vad bör följa med vid köp av hus med enskilt avlopp?

  Se till att så mycket dokumentation som möjligt över avloppsanläggningen följer med vid köpet. Ju mer du vet om vatten och avlopp, desto lättare är det att lösa eventuella problem med avloppet i framtiden och det är också lättare att uppgradera avloppsanläggningen om nya krav ställs.

  För äldre avloppsanläggningar saknas ofta dokumentation, då bör du istället be säljaren att gå igenom det han/hon vet om anläggningen tillsammans med dig så att du känner till hur anläggningen är uppbyggd och fungerar.

  Följande dokumentation om avloppsanläggningen är bra att ha:

  • En kopia av tillståndet för avloppsanläggningen.
  • Ritningar över anläggningen.
  • Uppgifter om vem som har anlagt/installerat anläggningen och ev. vad det är för fabrikat på olika produkter som ingår i anläggningen (t.ex. pumpar, infiltrationsmoduler, slamavskiljare).
  • Drifts- och skötselinstruktion.
  Till toppen