• Placera och anlägga ny dricksvattenbrunn

  Om det är möjligt ska vatten och avlopp planeras samtidigt. Det är viktigt att den nya brunnen hamnar på rätt ställe. Den ska ge tillräckligt med vatten och vara på säkert avstånd från eventuella föroreningar.

  En brunn ska placeras så att den skyddas från föroreningar som avlopp, gödselupplag eller åkermark. Då grundvattenströmningen vanligen följer markytans lutning bör brunnen placeras högre i terrängen än eventuella föroreningskällor.

  Brunnens placering

  Rekommenderade skyddsavstånd är minst 20 meter till annan brunn och minst 30–50 meter till en eventuell föroreningskälla. Avståndet beror på vilken typ av förorening det handlar om, hur genomsläpplig marken är och på djupet till grundvattennivån samt dess lutning. Finns det grannar är det också viktigt att ta reda på om de har egna brunnar och var de ligger.

  Om borrning ska göras i närheten av en huskropp finns det risk för att skador på dränering eller byggnad, och därför bör brunnen anläggas minst fyra meter från husvägg.

  Om brunnen anläggs utan tanke på den framtida avloppsanläggningen kan det i vissa fall bli svårt att hitta en lämplig placering för avloppet och vice versa. Dricksvattenbrunnen bör alltid ligga högre i terrängen än avloppsutsläppet. Grundvattnet rör sig oftast längs med markens lutning, topografin. Man säger därför att dricksvattenbrunnen ska ligga uppströms avloppsanläggningen eller annat som eventuellt kan förorena grundvattnet. Se bilden nedan.

  Bild som beskriver ett tvärsnitt med grävda och borrade brunnar där de vänstra ligger uppströms grundvattnets strömningsriktning och de högre träffas av föroreningar från gödselupplag och avloppsbrunn.
  Placera brunnen uppströms föroreningskällorna. De vänstra brunnarna är lämpligt placerad i förhållande till föroreningskällorna. Figur 10 från Normbrunn-16, SGU.

  Att placera brunnen uppströms till exempel en infiltrationsanläggning är den viktigaste tumregeln för att undvika föroreningar. Tanken är att föroreningen ska röra sig bort från brunnen men man vill ha viss marginal så det finns även råd om skyddsavstånd mellan föroreningskällor och dricksvattenbrunnar. Markens förmåga att släppa igenom vatten varierar. Hur fort vattnet rör sig beror på lutningen och hur pass små eller stora jordkornen i marken är, det vill säga på jordarten. Därför använder man ungefärliga skyddsavstånd i meter beroende på vattnets hastighet i marken istället för exakta mått.

  Vanliga föroreningskällor att hålla koll på:

  • Avloppsanläggningar, ledningar, avloppsbrunnar men framförallt utsläpp av avlopp i marken.
  • Djurhållning, gödselstackar och jordbruk.
  • Deponier och upplag som kan läcka oönskade ämnen.
  • Närliggande vägar.
  • Brandsläckningsplatser
  • Industrier.

  Bra att tänka på vid ny brunn

  De flesta behöver ta hjälp och anlita en brunnsborrare för att anlägga en ny dricksvattenbrunn. Även om du inte utför arbetet själv kan du göra en bättre beställning genom att läsa på om placering och anläggandet. Du kan till exempel ta del av den vägledning som SGU (Statens Geologiska Undersökning) gett ut om att anlägga brunnar. Vägledningen kallas Normbrunn -16 och används som utgångspunkt för den frivilliga certifieringen av brunnsborrare.

  Det är alltid bra att ta in skriftliga offerter från flera olika företag som borrar brunnar och jämföra dem. För att få bra offerter underlättar det för både dig och företagen du kontaktar om du tagit reda på en del saker om platsens förutsättningar.

  Mark och vatten på platsen

  Har du en uppfattning om i vilken riktning grundvattnet rör sig? Ofta sammanfaller grundvattnets strömningsriktning med topografin, markens lutning. Det gäller för vattnets strömningsriktning i mark. Grundvattnet som tas upp i den borrade brunnen kommer från sprickor i berget. Vattnets väg till sprickorna djupt ned i berggrunden följer framförallt bergets sprickor. Det kan vara svårt att veta i vilken riktning sprickorna ligger men om du vet via till exempel sprickor i berghällar kan det vara mycket värdefull kunskap.

  Det är också bra att ta reda på om det finns andra brunnar i närområdet som får sitt vatten ur samma grundvattenmagasin. Det är ju olyckligt om två brunnar kommer för nära varandra och därmed äventyrar tillgången.

  För att bedöma hur pass snabbt en eventuell förorening rör sig i marken behöver man veta hur pass genomsläpplig jorden är. På vissa håll är själva berggrunden mjuk och sprickig och då kan ett utsläpp i mark transporteras snabbt igenom mark och berg till grundvattnet.

  Läs mer om att undersöka mark och vatten på platsen

  Utsläpp eller föroreningar i närheten?

  För att välja en lämplig placering av dricksvattenbrunnen behöver man känna till om det finns några källor till förorening i närområdet. Markera gärna områden på en karta där det har funnits eller finns utsläpp.

  En avloppsanläggning med en infiltrerande del är ett avsiktligt utsläpp och det är bland annat därför det krävs tillstånd för att få inrätta ett sådan anläggning om vattentoalett är ansluten. Avloppet bör som sagt placeras nedströms dricksvattenbrunnar. Smittämnen och många föroreningar i avloppet bryts ned av mikroorgansimser i avloppsanläggningen, om den fungerar som den ska. Vissa föroreningar är dock svårnedbrytbara och därmed mycket långlivade. Dessa oönskade ämnen behöver tas omhand så att de inte hamnar i miljön. Exempel på oönskade ämnen som är farliga eller långlivade är tungmetaller, bekämpningsmedel, vissa läkemedelsrester som till exempel Diclofenac samt PFAS-ämnen som kan finnas i till exempel brandsläckningsskum, impregneringsmedel, textilier, livsmedelsförpackningar och kosmetika med mera. Läs mer om PFAS och möjliga källor.

  Det är också värdefullt att känns till om det finns planer på förändringar i markanvändningen i närområdet. Det kan handla om skogsavverkning eller ny bebyggelse.

  Skyddsavstånd för infiltrationer

  En avloppsanläggning som renar avloppsvattnet med hjälp av marken som filter, en infiltrationsanläggning, ska placeras så att dricksvattnet inte förorenas. Det är en stor fördel att planera för dricksvatten och avlopp på samma gång så att man får så bra skyddsavstånd mellan avloppsanläggningen och grundvatten, och ytvatten, som möjligt.

  Det finns två sorters skyddsavstånd, vertikalt och horisontellt. Det vertikala skyddsavståndet, minst en meter från infiltrationsnivån till högsta grundvattennivån, handlar om att ge avloppsvattnet tid och förutsättningar att hinna renas innan det bidrar till att nybilda grundvatten. Vattnets väg i sidled, horisontellt skyddsavstånd, varierar som sagt med jordart och lutning.

  Läs mer om skyddsavstånd för infiltrationer.

  Certifierade brunnsborrare

  Jorden mellan markytan och berggrunden skyddar grundvattnet i bergets djup. Men om utförandet av brunnen är bristfälligt kan brunnen i värsta fall bli en motorväg för föroreningar ned i djupet. Ett sätt att ställa krav på anläggningsarbetet för en bergborrad brunn är att efterfråga att den som borrar din brunn är certifierad och att arbetet genomförs i enlighet med Normbrunn -16.

  När brunnen är färdig ska du få ett brunnsprotokoll. Det innehåller viktiga uppgifter om din brunn, till exempel var den finns, hur den är utformad, hur djup den är och dess kapacitet, det vill säga hur mycket vatten den ger. Spara brunnsprotokollet i huspärmen eller liknande. Brunnsborraren registrerar uppgifterna om din brunn i Brunnsarkivet vid SGU. Du kan alltså söka fram uppgifterna om brunnen i efterhand.

  Kommunen kan kräva tillstånd för brunnsborrning

  Det vill säga det kan råda anmälningsplikt eller tillståndsplikt. Vid anmälningsplikt behöver du skicka in en skriftlig anmälan till miljökontoret om dina planer på att anlägga en brunn och invänta deras respons. Vid tillståndsplikt behöver du skicka in en skriftlig ansökan till miljökontoret om att anlägga en brunn och invänta beslut om tillstånd. Kontakta din kommun och fråga vad som gäller. En lokal brunnsborrare med koll på läget lär veta hur det ligger till i just din kommun, i ditt område.

  I de flesta kommunerna krävs varken anmälan eller ansökan för att anlägga en dricksvattenbrunn. Däremot krävs det alltid anmälan eller tillstånd för att anlägga en anläggning för bergvärme eller jordvärme. Kommunerna har möjlighet att anta lokala bestämmelser.

  Läs mer om kommunens eventuella krav och om vägledningen om att anlägga brunnar på avloppsguiden.se om Normbrunn-16.

  Att anlägga en dricksvattenbrunn

  Tillvägagångssättet för att anlägga en dricksvattenbrunn skiljer sig givetvis åt om det rör sig om en borrad eller grävd brunn. Läs mer där vi översiktligt  beskriver moment och kritiska faktorer att tänka på.

  Till toppen