Får vi leda urin till BDT-reningen?

Hej!
Jag ska installera urinseparerande torrtoa i vårt fritidshus. Avföringen ska vi kompostera på tomten. Får vi leda urinen till vår BDT-rening som är en tvåkammarbrunn med markbädd efter?
Vänliga hälsningar

Hej!
Nej, urinen får inte ledas till BDT-reningen. Den mesta näringen finns i urinen, så då räknas avloppet som toalettavlopp och det behövs en trekammarbrunn med tillräcklig rening för toalettavlopp därefter.

Finns det krav på lutning av avloppsrör?

Det finns rekommendationer om lutning för avloppsledningar med självfall. När avloppsledningen, vanligen markrör i plast, 110 mm i diameter, lämnar huset ska det leda avloppsvatten med slam till slamavskiljaren.  Lutningen bör inte vara för stor eller för liten. Rådet är att denna ledning lutar minst 1 %.

Från naturvårdsverkets faktablad 3 om små avlopp – Tilloppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunnar,

”Ledningen bör helst ha en rak sträckning och en jämn lutning och läggas med ett fall på minst 1:100, d v s en centimeter per meter ledning.”

I en markbaserad anläggning, infiltration eller markbädd, finns spridarledningar som leder ut slamavskilt avloppsvatten i bädden. Man vill ha långsam spridning och så jämn spridning som möjligt, nyttja så stor del av bädden som möjligt.

För spridarledningar är rådet om lutning 5-10 promille. 5-10 promille kan också uttryckas om 0,5-1 %. Man vill alltså ha något mindre lutning i spridarledningarna. En tumregel kan vara:

 • Avloppsledning (generellt): minst 1 % lutning
 • Spridarledning (infiltration, markbädd): max 1 % lutning.

En övrig kommentar. För stor lutning kan dock medföra stopp om vattnet rinner undan för snabbt och lämnar kvar det fasta avfallet i ledningen. Kontakta en entreprenör med erfarenhet av att anlägga avloppsledningar om du är osäker.

Läs mer: faktabladen från Naturvårdsverket från 1987

Vilket ansvar har entreprenören eller teknikleverantören?

Det är du som är fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyl­ler lagens krav. Den entreprenör som du anlitar för att anlägga ditt avlopp har ansvar gentemot dig att utföra arbetet på ett fackmässigt sätt och att tillvarata dina intres­sen. Den teknikleverantör som säljer en avloppsprodukt till dig har bl.a. ansvar för att produkten överensstämmer med den beskrivning du fick innan du köpte den och att instruktioner för installation, drift och underhåll medföljer.

Läs mer om vem som ansvarar för vad
Läs mer om vad du ska tänka på när du anlitar en entreprenör

Vad kostar det att anlägga avlopp?

Det beror på vilken teknik som används och hur det ser ut på din tomt. Därför kan kostnaden variera rätt mycket. De poster som du behöver tänka på är:

 • Projektering och rådgivning.
  (Om du använder marken som reningsfilter behöver du undersöka mark och vatten på platsen.)
 • Handläggningsavgiften till kommunen.
 • Kostnad för själva produkten för avloppsrening.
  (exempelvis slamavskiljare, brunnar och rör, biomoduler, reningsverk, provtagningsbrunn, UV-brunn. Beror på vald lösning.)
 • Kostnad för markarbete och installation.
 • Eventuell kostnad för framdragning av el.
 • Regelbunden slamtömning.
 • Service, eventuell el, flockningsmedel eller fosforfilter.
  (Detta gäller system med mer aktiv rening för att klara högre krav på miljöskydd.)
 • Tillsynsavgifter.

Det är svårt att säga ett belopp i och med att det beror så mycket på fastigheten.  En kostnad på 80 000 kr är nog rätt lågt räknat. Det är inte ovanligt att en ny anläggning  kan kosta ca 150 000 kr. Och det finns givetvis fall där det blivit dyrare.

Det kostar även att ha eget vatten. Liksom för avloppsanläggningen är det fråga om kostnader för projektering, installation och drift. I vissa kommuner krävs det även tillstånd så då är det aktuellt med handläggningsavgift. När det gäller driften är det i synnerhet kostnaden för vattenreningsfilter, om det behövs, som kan påverka kostnaden över tid.

En annan aspekt som påverkar kostnaden är om väg och infart behöver åtgärdas så att slamtömningsfordon kan komma åt och tömma slam. Samt om det behövs nya ledningar för dricksvatten och avlopp till och från huset. Vissa avloppslösningar påverkar installationerna inomhus, till exempel sorterande system, som också lär innebära en kostnad.

En jämförelse är att kolla upp vad det kostar att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Denna kostnad kan delas in i tre kategorier:

 1. Anslutningsavgift
 2. VA-taxa (årlig avgift)
 3. Markarbeten och installation vid anslutning av ledning från huset till anvisad förbindelsepunkt.

Läs mer på avloppsteknik-sidorna

I broschyren Marknadsöversikt – produkter för enskilda avlopp finns priser för många minireningsverk, toaletter etc. angivna. VA-guidens marknadsöversikt

Vem kan hjälpa mig att fixa ett nytt avlopp?

Miljö- och hälsoskyddskontoret (eller motsvarande) i din kommun ger information om vilka regler som gäller för enskilda avloppsanläggningar och hur du ansöker om tillstånd. Men det ingår inte i kommunens uppgifter att välja avloppslösning eller att upprätta handlingar som krävs för din ansökan. Här på avloppsguiden.se beskrivs steg för steg hur du går tillväga. Om du behöver mer hjälp, vänd dig till en entreprenör eller konsult. Vid speciellt svåra förhållanden, t.ex. om du bor i ett område med svåra markförhållanden eller om det finns risk för förorening av vattentäkter, ska du anlita en konsult för en riskutvärdering.

Hitta en entreprenör/konsult