Vad händer om jag anlägger ett avlopp utan tillstånd?

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd alternativt anmälan kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är 3000 kr (för anmälningspliktig anläggning, eller om du utan tillstånd anslutit en vattentoalett till befintlig anläggning utan tidigare vattentoalett) eller 5000 kr (för tillståndspliktig anläggning).

Du måste ändå visa att anläggningen har den utformning och funktion som krävts om du sökt tillstånd innan den byggts. Om du inte kan visa att avloppsanläggningen uppfyller kra­ven kan du bli tvungen att bygga en ny anläggning eller flytta den befintliga.

Vad innebär det att mitt avlopp inte har tillstånd?

Har du inget tillstånd för din avloppsanläggning är den olaglig. Om avloppet inte uppfyller lagens krav på rening är utsläpp från anläggningen förbjudet. Du måste sluta använda ditt avlopp eller söka tillstånd för en ny avloppsanläggning. Om du är osäker på om du har tillstånd eller inte, kontakta miljökontoret i din kommun.

Är min avloppsanläggning OK?

Det är miljönämnden i din kommun som avgör om ditt avlopp är godkänt eller inte. Du kan få en fingervisning genom att gå igenom punkterna i denna checklista.

Det finns även ett bildspel där du kan ställa diagnos på ditt avlopp.
Ladda ner bildspelet med Svea avloppsguide

Räcker en trekammarbrunn för att rena mitt avlopp?

Nej, enligt lagen behöver du ytterligare rening efter slamavskiljaren. En trekammarbrunn är en slamavskiljare för blandat avloppsvatten (det vill säga både WC- och bad-, disk- och tvättavlopp). Slamavskiljning är endast en förbehandling som krävs för att efterföljande rening ska fungera. Kontakta miljökontoret (eller motsvarande) i din kommun för att se vilka krav som ställs på den efterföljande reningen där du bor.

Vad ska jag tänka på när jag köper ett hus med enskilt avlopp?

Du som har ett enskilt avlopp ansvarar för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav, för att din avlopps-anläggning har tillstånd och för att anläggningen sköts och underhålls på ett bra sätt.

När du köper ett hus med enskilt avlopp övertar du alltså ett stort ansvar för den avloppsanläggning som redan finns på plats. Det är därför viktigt att du tar reda på hur anläggningen ser ut, om den har tillstånd eller inte och hur den ska skötas. Be mäklaren hjälpa dig med detta. Mäklaren har skyldighet att informera dig om de anläggningar som hör till huset, inklusive vatten och avlopp.

Tänk på att en avloppsanläggning som inte är godkänd måste åtgärdas, vilket kan innebära kostnader på 100 000 kr eller mer. Det är viktigt att du tar med detta i din kostnadskalkyl när du köper ett hus med enskilt avlopp.

Läs mer om att köpa hus med enskilt avlopp

Vad kostar det att anlägga avlopp?

Det beror på vilken teknik som används och hur det ser ut på din tomt. Därför kan kostnaden variera rätt mycket. De poster som du behöver tänka på är:

 • Projektering och rådgivning.
  (Om du använder marken som reningsfilter behöver du undersöka mark och vatten på platsen.)
 • Handläggningsavgiften till kommunen.
 • Kostnad för själva produkten för avloppsrening.
  (exempelvis slamavskiljare, brunnar och rör, biomoduler, reningsverk, provtagningsbrunn, UV-brunn. Beror på vald lösning.)
 • Kostnad för markarbete och installation.
 • Eventuell kostnad för framdragning av el.
 • Regelbunden slamtömning.
 • Service, eventuell el, flockningsmedel eller fosforfilter.
  (Detta gäller system med mer aktiv rening för att klara högre krav på miljöskydd.)
 • Tillsynsavgifter.

Det är svårt att säga ett belopp i och med att det beror så mycket på fastigheten.  En kostnad på 80 000 kr är nog rätt lågt räknat. Det är inte ovanligt att en ny anläggning  kan kosta ca 150 000 kr. Och det finns givetvis fall där det blivit dyrare.

Det kostar även att ha eget vatten. Liksom för avloppsanläggningen är det fråga om kostnader för projektering, installation och drift. I vissa kommuner krävs det även tillstånd så då är det aktuellt med handläggningsavgift. När det gäller driften är det i synnerhet kostnaden för vattenreningsfilter, om det behövs, som kan påverka kostnaden över tid.

En annan aspekt som påverkar kostnaden är om väg och infart behöver åtgärdas så att slamtömningsfordon kan komma åt och tömma slam. Samt om det behövs nya ledningar för dricksvatten och avlopp till och från huset. Vissa avloppslösningar påverkar installationerna inomhus, till exempel sorterande system, som också lär innebära en kostnad.

En jämförelse är att kolla upp vad det kostar att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Denna kostnad kan delas in i tre kategorier:

 1. Anslutningsavgift
 2. VA-taxa (årlig avgift)
 3. Markarbeten och installation vid anslutning av ledning från huset till anvisad förbindelsepunkt.

Läs mer på avloppsteknik-sidorna

I broschyren Marknadsöversikt – produkter för enskilda avlopp finns priser för många minireningsverk, toaletter etc. angivna. VA-guidens marknadsöversikt

Vem kan hjälpa mig att fixa ett nytt avlopp?

Miljö- och hälsoskyddskontoret (eller motsvarande) i din kommun ger information om vilka regler som gäller för enskilda avloppsanläggningar och hur du ansöker om tillstånd. Men det ingår inte i kommunens uppgifter att välja avloppslösning eller att upprätta handlingar som krävs för din ansökan. Här på avloppsguiden.se beskrivs steg för steg hur du går tillväga. Om du behöver mer hjälp, vänd dig till en entreprenör eller konsult. Vid speciellt svåra förhållanden, t.ex. om du bor i ett område med svåra markförhållanden eller om det finns risk för förorening av vattentäkter, ska du anlita en konsult för en riskutvärdering.

Hitta en entreprenör/konsult