Varför behövs provgropen?

Om du ska infiltrera vatten i marken behöver du veta hur långt ner det är till grundvattenyta eller berg. Dessutom kan man se vad det är för jordart. Olika jordarter är olika genomsläppliga för avloppsvatten.

Läs mer om att undersöka platsen - mark och vatten

Till toppen