Gäller lagens krav på enskilda avlopp retroaktivt?

”Lagstiftning i Sverige brukar sällan gälla retroaktivt, det är en gammal princip som sällan rubbas. T.ex. får en bil från tidigt 1900-tal brukas trots att den vare sig har avgasrening säkerhetsbälten belysning eller ens bromsar på alla hjul. Detta borde också gälla avlopp, men det verkar som att gamla avlopp bedöms som om de var nybyggda.”

Sant, regler brukar sällan gälla retroaktivt. När nya bestämmelser träder i kraft finns det i regel övergångsbestämmelser som anger vad som gäller för befintlig verksamhet.

När det gäller äldre avlopp kan miljökontoret rikta krav och kräva åtgärder men det måste motiveras med att anläggningen har brister som skapar, eller riskerar att skapa, olägenheter för miljön eller människors hälsa.

Några försök att sammanfatta lite apropå tillstånd från äldre lagstiftning och tillstånd enligt miljöbalken.

Före miljöbalken

Fall 1: Det finns en avloppsanläggning men inga uppgifter om något tillstånd.

Fall 2: Det finns en avloppsanläggning och tillstånd enligt lagstiftningen som föregick miljöbalken (tillstånd utfärdat före 1/1 1999).

Myndigheten kan då använda bestämmelserna i miljöbalken som ger dem rätt att bedriva tillsyn. Men det måste finnas en omständighet, brister eller tecken på olägenhet eller risk för olägenhet, för att kräva åtgärder. Om anläggningen behöver göras om blir fråga om att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för ett nytt tillstånd.

Tillstånd enligt miljöbalken

Fall 3: Det finns en avloppsanläggning och tillstånd enligt miljöbalken (tillstånd utfärdat från och med eller efter 1/1 1999)

Myndigheterna kan använda tillsynsbestämmelserna för att kräva åtgärder om de ser olägenheter, att anläggningen inte funkar som det är tänkt. Men ett tillstånd är också ett skydd för den som sökt och fått tillstånd. Det finns speciella bestämmelser i miljöbalken för att ändra eller begränsa befintliga tillstånd (kap 16). Myndigheten kan inte säga ”vi har bestämt oss för att generellt sett ställa lite hårdare krav på små avlopp”. För att ändra eller återkalla tillstånd meddelat enligt miljöbalken måste myndigheten följa reglerna i 16 kap miljöbalken.

Till toppen