Vad kostar det att anlägga avlopp?

Det beror på vilken teknik som används och hur det ser ut på din tomt. Därför kan kostnaden variera rätt mycket. De poster som du behöver tänka på är:

 • Projektering och rådgivning.
  (Om du använder marken som reningsfilter behöver du undersöka mark och vatten på platsen.)
 • Handläggningsavgiften till kommunen.
 • Kostnad för själva produkten för avloppsrening.
  (exempelvis slamavskiljare, brunnar och rör, biomoduler, reningsverk, provtagningsbrunn, UV-brunn. Beror på vald lösning.)
 • Kostnad för markarbete och installation.
 • Eventuell kostnad för framdragning av el.
 • Regelbunden slamtömning.
 • Service, eventuell el, flockningsmedel eller fosforfilter.
  (Detta gäller system med mer aktiv rening för att klara högre krav på miljöskydd.)
 • Tillsynsavgifter.

Det är svårt att säga ett belopp i och med att det beror så mycket på fastigheten.  En kostnad på 80 000 kr är nog rätt lågt räknat. Det är inte ovanligt att en ny anläggning  kan kosta ca 150 000 kr. Och det finns givetvis fall där det blivit dyrare.

Det kostar även att ha eget vatten. Liksom för avloppsanläggningen är det fråga om kostnader för projektering, installation och drift. I vissa kommuner krävs det även tillstånd så då är det aktuellt med handläggningsavgift. När det gäller driften är det i synnerhet kostnaden för vattenreningsfilter, om det behövs, som kan påverka kostnaden över tid.

En annan aspekt som påverkar kostnaden är om väg och infart behöver åtgärdas så att slamtömningsfordon kan komma åt och tömma slam. Samt om det behövs nya ledningar för dricksvatten och avlopp till och från huset. Vissa avloppslösningar påverkar installationerna inomhus, till exempel sorterande system, som också lär innebära en kostnad.

En jämförelse är att kolla upp vad det kostar att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Denna kostnad kan delas in i tre kategorier:

 1. Anslutningsavgift
 2. VA-taxa (årlig avgift)
 3. Markarbeten och installation vid anslutning av ledning från huset till anvisad förbindelsepunkt.

Läs mer på avloppsteknik-sidorna

I broschyren Marknadsöversikt – produkter för enskilda avlopp finns priser för många minireningsverk, toaletter etc. angivna. VA-guidens marknadsöversikt