Infiltrations- och markbäddspaket
Uponor infiltrations- och markbäddspaket
Den grundläggande principen för eget avlopp. Slam separeras och vatten leds vidare för rening. Efter slamavskiljaren finns olika alterernativ: Slamavskiljare med infiltration I en infiltrationsanläggning renas avloppsvattnet i befintlig mark genom att det rinner ... Läs hela beskrivningen
Uponor Infra AB
033-17 25 00
Den grundläggande principen för eget avlopp. Slam separeras och vatten leds vidare för rening. Efter slamavskiljaren finns olika alterernativ:

Slamavskiljare med infiltration
I en infiltrationsanläggning renas avloppsvattnet i befintlig mark genom att det rinner ner igenom de naturliga jordlagren och sprids via marken till grundvattnet I övergången mellan spridningslager (makadam) och underliggande jordlager bildas en biofilm där det sker en biologisk reduktion av organiskt material och smittoämnen innan avloppsvattnet når grundvattnet.

Traditionell infiltration med spridarrör och makadam
Den vanligaste typen av rening efter slamavskiljaren är traditionell infiltration som byggs av spridarrör och makadam.

Infiltration med infiltrationsmoduler
Fungerar som en ordinär infiltrationsanläggning, men den biologiska reningen sker på ”nätrörstrådarna” i infiltrationsmodulen. Detta alternativ används om det är svårt att få tag i makadam eller då anläggningens placering gör det omöjligt att frakta tunga massor. Slamavskiljare med markbädd
En markbädd bygger i princip på samma process som en infiltrationsanläggning. Anläggningstypen används då jordlagren består av silt eller lera. Förenklat kan man säga att man ersätter de täta jordlagren med en ”konstgjord” jordart (markbäddssand). För att kunna bygga en markbäddsanläggning krävs det en utloppsplats typ: dike eller vattendrag som kan ta emot det renade vattnet.
ANNONSER
Till toppen