AT8
AgustEco AT 8 är ett biologisk reningsverk med integrerad fosforfällning. Enheten levereras komplett och kopplas in på utgående avloppsledning från bostadshus. Efter ett grovfilter i inloppet leds avloppsvattnet vidare till en aerob process som finfördelar ... Läs hela beskrivningen
AgustEco AB
Växel: 08-121 475 06
AgustEco AT 8 är ett biologisk reningsverk med integrerad fosforfällning. Enheten levereras komplett och kopplas in på utgående avloppsledning från bostadshus.
Efter ett grovfilter i inloppet leds avloppsvattnet vidare till en aerob process som finfördelar biologiska partiklar. Här tillsätts även flockningsmedel som bidrar till ökad reduktion av fosfor. I denitrifikationszonen övergår kväve gradvis till kvävgas.
I luftningszonen syresätts avloppsvattnet för att underhålla den biologiska process som renar vattnet genom en aktiv slamprocess. Renat vatten leds ut via en slamfälla och det aktiva slammet sedimenterar och recirkuleras för fortsatt rening.
Anläggningen ger möjlighet till eget omhändertagande av slam via kompostering. Som komplement kan en kontrollbrunn installeras efter reningsverket. Den brunnen kan kompletteras med en UV- lampa för ökad reduktion av bakterier.
AT 8 finns installerad på över 100 fastigheter i Sverige i varierande storlekar från ett hushåll till 50 personekvivalenter. I Norge finns ca 500 anläggningar i drift.
ANNONSER
Till toppen