• Provgrop

  För att bedöma vilken typ av avloppsreningsanläggning som lämpar sig på din tomt behöver du information om mark och vatten på din tomt. Den vanligaste metoden för detta är att gräva en eller flera provgropar.

  Provgrop för att bedöma skyddsavstånd

  Med hjälp av en provgrop kan du anta avståndet från markytan ner till högsta grundvattennivån och markens jordart.

  För att kunna säga något om hur lång tid det tar för avloppsvattnet att röra sig från anläggningen till närmaste dricksvattentäkt och vattendrag behöver du veta kornstorleken i jorden (jordart) och markens lutning. Vilken jordart som finns på din tomt tar du reda på genom att gräva en grop och ta ut jordprover.

  För markbaserade anläggningar där marken används som reningsfilter ska skyddsavståndet vara 2-3 månader. Det vill säga, det ska ta 2-3 månader för avloppsvattnet att infiltrera genom anläggningen och sedan omgivande mark innan det når en vattentäkt. Om du vet kornstorleken och markens lutning kan du med hjälp av en tabell uppskatta hur många meter det ungefär innebär på din tomt. Detta kallas för horisontellt skyddsavstånd. Tabellen och mer information finns på sidan
  Var ska avloppet ligga?

  Särskilt viktigt för infiltrationer

  För att en infiltrationsanläggning ska fungera så ska jorden ha en tillräcklig infiltrationskapacitet, det vill säga inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig.

  • Om jorden är för finkornig är den för tät för att ta hand om det smutsiga avloppsvattnet.
  • Om jorden är för grovkornig rinner det smutsiga vattnet för snabbt ner till grundvattnet utan tillräcklig rening.

  Jorden ska vara tillräckligt mäktig (djup) så att avståndet från avloppsanläggningens spridarrör ner till grundvattenyta eller fast berggrund är minst en meter. Detta kallas för vertikalt skyddsavstånd.

  Att gräva  en provgrop

  1. Olika kommuner har olika krav och rutiner för avloppsärenden. Ta därför först kontakt med din kommun för att ta reda på vilka villkor som gäller. Om du anlitar en entreprenör för anläggningen är det vanligt att de även gräver provgropen.
  2. Gräv på den plats du tror är lämplig för avloppsanläggningen. En grop räcker om marken ser ut att vara likartad på hela ytan där infiltrationen är tänkt att ligga. I annat fall kan fler provgropar behövas. Om det känns tungt att gräva för hand kan en mindre grävmaskin (t ex traktorgrävare) användas.
  3. Djupet ska vara 2-2,5 m eller ner till berg/grundvatten. Skrapa en slät vägg i gropen så att de olika jordlagren framträder.
  4. Mät på vilka djup nya lager framträder och hur tjocka de är. Om du stöter på fast berg, mät hur djupt det ligger. Ta ett foto eller gör en skiss av jordprofilen.
  5. Tag ut ungefär 0,5 l jord från varje lager, från och med det djup där spridningsledningen är tänkt att ligga. Spridningsledningen hamnar ofta på 60-120 cm djup. Om det är svårt att urskilja olika jordlager så ta prov på 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 och 2.0 meters djup. Stenar större än 2 cm tas bort. Varje prov läggs i en plastpåse som märks med vilket djup det tagits från, samt datum och plats.
  6. Påsarna med jord skickas till ett laboratorium för analys. En lista på företag som utför jordartsanalyser hittar du här. Ett alternativ till att skicka iväg prover är att en kunnig person gör en bedömning av jordarten på plats.
  7. I vissa jordar kan högsta grundvattennivån uppskattas med ledning av färgskiftningar i jordprofilen. Ovanför högsta grundvattennivån kan marken ha en rödbrun färgton, medan den under denna nivå kan vara blågrå. Anteckna vilket datum mätningen är gjord, djupet ner till grundvattenytan samt om det går att göra en uppskattning av högsta grundvattennivån.

  Att mäta djupet till grundvattennivån

  Grundvattennivåns läge i förhållande till markytan är mycket viktig information när du ska välja vilken avloppslösning som är bäst på din tomt. Mät avståndet i provgropen från markytan till grundvattenytan alternativt fast berggrund. Grundvattenytans läge ändras under året och det är dess högsta läge som ska anges.

  1. Låt provgropen stå i ca 2-3 dygn för att ge vattnet tid att rinna till. Se till att människor och djur inte kan ramla ner i gropen!
  2. Grundvattennivån kan variera flera meter under året. En grov uppskattning av grundvattennivån kan göras i provgropen. För att få ett rättvisande resultat bör du mäta under en period med högt grundvatten, helst på våren efter snösmältningen men innan växtligheten kommit igång.
  3. Du bör även kontrollera hur grundvattennivån förhåller sig till normalnivån för årstiden genom att titta på SGU:s webbsida (sök med orden "grundvattensituationen" och aktuell månad och år).
  4. Har du inte möjlighet att mäta under en period på året då grundvattnet står högt och grundvattensituationen enligt SGU är mycket över det normala, får du (eller den konsult du anlitar) göra en uppskattning av högsta grundvattennivån. För att få en uppskattning av grundvattnets högsta läge i moränmark, se nedanstående tabell.
  5. En konsult kan även slå ner observationsrör för att mäta nivån.
  6. Ett annat sätt att göra en uppskattning av grundvattennivån är att mäta vattennivån i närliggande grävda dricksvattenbrunnar, men då bör brunnen inte användas 24 timmar innan mätning så att vattennivån hinner ställa in sig.

  I nedanstående tabell kan du se hur mycket högre (i meter) som den högsta grundvattennivån kan nå.

  Se filmen där VA-konsult Peter Nilsson och miljöinspektör Rasmus Ahlm berättar om provgrop för enskilt avlopp, men även en del om avloppets placering.

  Film: Provgrop för enskilt avlopp

  Se filmen där miljöinspektörerna Jenny Fogel och Joakim Hedvall berättar mer om vad provgropen kan berätta. De visar även hur du kan göra ett perkolationstest. Filmen är tänkt för miljöinspektörer men även andra kan ha nytta av den.

  Film: Förundersökning markbaserad rening

  *) För mer info om fält A och fält B som nämns i den nedre filmen, se Naturvårdsverket faktablad nr 2 Jordprovtagning..., eller Naturvårdsverkets publikation Små avloppsanläggningar, del 2. Utskrifter, länkar och rapporter

  Via VA-guidens youtube-kanal kan du se fler filmer om enskilda avlopp.

  Till toppen